Thuis in uw branche

Gelijkstellingsregeling Praktijkopleiding AA

Vier jaar relevante werkervaring op het gebied van de accountancy kan gelijk worden gesteld aan het hebben gevolgd van het eerste jaar van de praktijkopleiding (art. 49.2 NV).

Einde gelijkstellingsregeling

Als je de Praktijkopleiding AA (dus in het 'oude' praktijkopleidingsmodel) volgt en je wilt gebruik maken van de gelijkstellingsregeling, moet je met het volgende rekening houden.

Na de start van je praktijkopleiding moet je binnen uiterlijk zes weken na de startdatum een gelijkstellingsverzoek hebben ingediend. Sommige trainees dienen toch op een later moment een gelijkstellingsverzoek in. Zolang je nog niet daadwerkelijk met het eerste jaar van je praktijkopleiding bent gestart, wordt zo’n verzoek meestal toch in behandeling genomen. Deze mogelijkheid wordt begrensd. Vanaf 1 januari 2018 worden er geen gelijkstellingsverzoeken meer in behandeling genomen.

Wil je toch korter over je praktijkopleiding doen? Start dan met de nieuwe praktijkopleiding MKB of Assurance en maak gebruik van de verkortingsregeling die op deze praktijkopleidingen van toepassing is.

Voorwaarden gelijkstellingsregeling

Als je de MKB-Controlevariant van de praktijkopleiding AA volgt, dan wordt een gelijkstellingsverzoek op dezelfde wijze behandeld als een gelijkstellingsverzoek voor de praktijkopleiding RA. De condities waaronder een gelijkstelling kan worden verleend, staat vermeld in de Informatiegids Praktijkopleiding AA (MKB-Controlevariant).

Als je de Brede MKB-variant van de praktijkopleiding AA volgt, dan kunnen ten behoeve van een gelijkstellingsverzoek naast controlewerkzaamheden ook samenstelwerkzaamheden worden ingebracht.

Een gelijkstellingsverzoek bevat in ieder geval een verslag van werkzaamheden betreffende recente werkervaring, opleidingsbescheiden waaruit blijkt dat je al een jaar geleden toelaatbaar was tot de praktijkopleiding en een door een AA-Accountant of Registeraccountant getekende werkgeversverklaring.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minimaal één jaar van de in te brengen werkervaring moet zijn opgedaan nadat je aan de toelatingseisen tot de praktijkopleiding
  (zie hoofdstuk 9: Toelating tot de praktijkopleiding AA) hebt voldaan.
 • minimaal drie jaar van de in te brengen werkervaring is korter dan vijf jaar geleden opgedaan.
 • minimaal 333 uur van de in te brengen werkervaring is besteed aan werkzaamheden in het kader van de controlecyclus, waarvan minimaal 100 uren na toelaatbaarheid tot de praktijkopleiding.

Gelijkstellingsverzoeken die worden ingediend, worden beoordeeld door twee beoordelaars van het stagebureau. Dit wordt het ‘vier-ogen-principe’ genoemd. Reden hiervoor is het beter borgen van de kwaliteit van de beoordeling.

Een gelijkstellingsverzoek dient door jou, nadat je bent ingeschreven en toegelaten, te worden ingediend bij het stagebureau waar jij op dat moment gebruik van maakt.

Het verzoek dient te bevatten:

 1. bewijs dat je een jaar voor de startdatum toelaatbaar was tot het eerste jaar van de praktijkopleiding.
 2. de ingevulde en door desbetreffende werkgever(s) ondertekende 'verklaring werkgever'.
 3. een verslag van werkzaamheden van de ten behoeve van het gelijkstellingsverzoek ingebrachte (recente) werkervaring.

Ad 1: Uit de opleidingsgegevens moet blijken dat je reeds minimaal een jaar geleden aan de toelatingseisen voldeed.

Ad 2: Dit betreft een standaard door de NBA beschikbaar gestelde verklaring (zie www.nba.nl) , waaruit moet blijken dat door jou aan eerdergenoemde werkervaringseisen wordt voldaan. De werkgever moet zijn vertegenwoordigd in de persoon van een registeraccountant of AA-Accountant die voldoende inzicht heeft om te kunnen tekenen voor datgene dat wordt verklaard.

Downloads

 • Verklaring werkgever – aanvragen gelijkstellingsverzoek 1e jaar – brede mkb-variant - download
 • Verklaring werkgever – aanvragen gelijkstellingsverzoek 1e jaar – mkb-controlevariant - download

Ad 3: Het verslag van werkzaamheden bestaat uit een chronologische weergave van de belangrijkste - voor je praktijkopleiding
relevante - opdrachten, waaruit het volgende moet blijken:

 1. jouw groei in functioneren (functieniveau).
 2. jouw groei in het niveau van de (controle)werkzaamheden.
 3. de relatie met de vakken uit de opleiding en (actuele) ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
 4. jouw ontwikkeling van de juiste beroepshouding

Van de verschillende opdrachten moet het jaar van uitvoering en de urenbesteding worden vermeld.

Minimaal één van de opdrachten die wordt weergegeven, moet een controleopdracht betreffen die is uitgevoerd na toelaatbaarheid tot de praktijkopleiding.

Er moet sprake zijn van een goed opgesteld verslag (qua stijl, woordgebruik en structuur). Het verslag bevat minimaal 1.000 woorden en moet zijn voorzien van een door de trainee getekende 'verklaring van authenticiteit', waarvan de tekst luidt:

''Ik heb dit verslag van werkzaamheden zelf geschreven en ik heb geen teksten overgenomen uit andere documentatie zonder de bron te hebben vermeld. De inhoud van verslag komt, voor wat betreft de feiten (m.u.v. in het kader van anonimisering gefingeerde bedrijfsgegevens) en verrichte werkzaamheden, geheel overeen met de werkelijkheid. De beschreven, door mij uitgevoerde werkzaamheden, zijn daadwerkelijk door mij verricht."

Aan de hand van het verzoek moet kunnen worden vastgesteld dat je het minimaal vereiste niveau, dat gelijk staat aan het behalen van het eerste praktijkopleidingsjaar, hebt bereikt en dat je kan worden toegelaten tot het tweede praktijkopleidingsjaar.

In het verzoek moet worden opgenomen voor welke periode je de gelijkstelling aanvraagt. Die periode ligt in ieder geval voor het moment dat je start met de praktijkopleiding. Complete verzoeken dienen binnen zes weken na afloop van deze periode bij het stagebureau ter beoordeling te worden aangeboden. Een gelijkstellingsverzoek kan pas worden ingediend wanneer aan de eisen voor deelname aan de regeling wordt voldaan.

Je kunt bij het indienen van het verzoek – indien aan alle voorwaarden is voldaan – reeds een start maken met het tweede praktijkopleidingsjaar, maar je loopt hierbij het risico dat je praktijkopleiding wordt teruggezet als het stagebureau jouw verzoek afkeurt. Verklaringen en verslag maken deel uit van het praktijkopleidingsdossier.

Een ingewilligd gelijkstellingsverzoek is vanaf de dag na beëindiging van de ingebrachte relevante werkzaamheden geldig voor de duur dat je staat ingeschreven in de praktijkopleiding (maximaal negen jaar).

Met ingang van 1 mei 2015 wordt voor het beoordelen van een gelijkstellingsverzoek € 200,- in rekening gebracht. De beoordelaar heeft de mogelijkheid om het verzoek af te wijzen. Bij een afwijzing kunnen wij in overleg nog een herkansingsmogelijkheid bieden. Er wordt dan wel nogmaals kosten in rekening gebracht. De beoordelaar kan ook vragen om een herkansing. Dan dient er vaak iets kleins aangevuld of aangepast te worden. Dit hoort bij het eerste verzoek en daar worden geen extra kosten voor gerekend.

Wanneer je start met de praktijkopleiding en je wilt gebruik maken van de gelijkstellingsregeling, moet je daartoe een verzoek indienen. Je dient op het aanmeldingsformulier aan te geven dat je wilt starten in combinatie met een gelijkstellingsverzoek. 

Gelijkstelling aanvragen in combinatie met vrijstelling

Een gelijkstellingsverzoek kan gecombineerd worden met een vrijstellingsverzoek voor de kritische beroepssituaties 'Situaties van aan assurance verwante werkzaamheden', 'situaties van fiscale dienstverlening', en 'situaties van adviesopdrachten'. Een vrijstellingsverzoek wordt beoordeeld door beoordelaars van het NBA Stagebureau.  

De documenten die je moet opleveren om een gelijkstellingsverzoek (eventueel in combinatie met een vrijstellingsverzoek) in te dienen staan in de Elektronische Leeromgeving (ELO). In de ELO staat een model gelijkstellingsverzoek die gebruikt kan worden. Hier staat beschreven waaraan een gelijkstellingsverzoek (eventueel in combinatie met een vrijstellingsverzoek) moet voldoen.

Download

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren