Thuis in uw branche
Handreiking afstudeerscriptie en examenCompetentieprofiel afstudeerscriptie-
begeleider
Verklaring van authenticiteit

Inhoud van de Afstudeerscriptie

Het doel van de Afstudeerscriptie is dat je kunt aantonen dat je de op eindniveau verkregen theoretische kennis in de praktijk kunt toepassen. Dit impliceert een voldoende mate van zelfstandigheid en een goede beroepsattitude (vaardigheid in het toepassen van de VGBA).

Uit de scriptie moet blijken dat je in een tamelijk complexe praktijksituatie in staat bent geweest een probleem te signaleren en met behulp van de in de opleiding aangereikte theorie in staat bent geweest dit probleem op te lossen.

Het gaat bij de Afstudeerscriptie dus niet om een theoretische verhandeling, maar om de analyse van een tijdens de Praktijkopleiding door jou ondervonden dilemma in een tamelijk complexe praktijksituatie, waarbij sprake moet zijn van een beargumenteerd oordeel. De scriptie moet dus gericht zijn op een specifiek geval uit de praktijk. Bij de keuze voor het onderwerp dien je wel rekening te houden met 'company privacy'.

Je formuleert op heldere wijze een zinvolle en doordachte probleemstelling. De casuïstiek wordt op adequate wijze opgezet en uitgewerkt en je draagt een onderbouwde oplossing aan voor de problematiek, waarbij blijk wordt gegeven van het kunnen toepassen van de voor het onderwerp en de probleemstelling relevante vaardigheden.

Uit de scriptie moet blijken dat je in staat bent geweest:

  • het probleem te signaleren/onderkennen;
  • tot een juiste probleemstelling te komen;
  • oog te hebben voor en kunnen omgaan met een uit de praktijk voorkomende complexe situatie;
  • een oplossing te vinden en uit te werken die mede gebaseerd is op de relevante theorie uit de vakgebieden, zoals externe verslaggeving en/of administratieve organisatie en/of leer van de accountantscontrole, en die in overeenstemming is met de VGBA;
  • de oplossing in de praktijksituatie goed te presenteren en aanvaard te krijgen;
  • het voorafgaande goed te onderbouwen;
  • dit vast te leggen in een helder betoog.

De omvang van de afstudeerscriptie, van inleiding tot en met conclusie, is ongeveer 9.000 woorden. Dit is exclusief een eventuele literatuurlijst en bijlagen. Wij adviseren je om vertrouwelijke gegevens te anonimiseren.

In het geval je nog geen onderwerp voor de Afstudeerscriptie hebt, kun je met één van onze afstudeerscriptiebegeleiders overleggen over eventuele onderwerpen.

Het is - mede afhankelijk van het gekozen onderwerp - ook mogelijk de Afstudeerscriptie te combineren met de theoretische scriptie (de afstudeer-/doctoraalscriptie). Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met het SRA-Stagebureau. Dit mede ter nadere bespreking en vaststelling van de eisen waaraan de gecombineerde scriptie dient te voldoen.

Meer informatie over de afstudeerscriptie lees je in de Handreiking Afstudeerscriptie en Examen van de NBA.

Voorbeelden

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren