Logo Van Ree

Wanneer is er sprake van laden of lossen?

Op veel plaatsen in Nederland mag u alleen tegen betaling uw auto parkeren op de openbare weg of gemeentelijke parkeerplaatsen. Betalen is dan echter niet nodig als sprake is van laden of lossen. Maar wat verstaat de wetgever hier precies onder en hoe oordeelden enkele rechters onlangs hierover?

Transport

Betaald parkeren

Als u op de openbare weg parkeert waar u voor het parkeren moet betalen, is sprake van parkeerbelasting. Betaalt u niet of te weinig, dan kunt u een naheffing parkeerbelasting ontvangen.

Let op! Meestal moet u dan het parkeertarief voor één uur parkeren betalen, plus een opslag voor kosten. Deze opslag bedraagt in 2023 maximaal €72,90 en wordt door de meeste gemeentes in rekening gebracht.

Uitzondering voor laden en lossen

Als sprake is van laden of lossen, hoeft u geen parkeerbelasting te betalen. Volgens vaste rechtspraak moet dan gaan om het bij voortduring in- of uitladen van zaken van enige omvang of enig gewicht, onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht en gedurende de tijd die daarvoor nodig is. Het moet gaan om zaken van een zodanige omvang of gewicht dat zij niet of bezwaarlijk op een andere wijze dan per voertuig ter plaatse kunnen worden gehaald of gebracht.

Geen tijdlimiet

Onlangs spraken de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Gelderland zich uit in zaken waarbij het lossen van goederen minstens 10 minuten had geduurd. De rechters stelden in beide zaken de parkeerders in het gelijk. Uit de uitspraken volgt dat laden/lossen in beginsel geen tijdslimiet kent. Wel moet er direct worden geladen of gelost en mag de auto slechts stilstaan gedurende de tijd die nodig is voor het laden en lossen. Rechtbank Rotterdam gaf aan het vragen en krijgen van een ontvangstbevestiging door de bezorger onderdeel te vinden van dit laden en lossen.

Afleverbon uitschrijven

Hof Amsterdam oordeelde strenger. Volgens het Hof behoort het uitschrijven van een afleverbon niet tot het laden en lossen. In deze zaak had de gemeente de uitgeschreven naheffing inmiddels verscheurd, maar werd een proceskostenvergoeding geweigerd. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat het cassatieberoep duidelijk niet kon slagen en verklaarde dit zonder verdere motivering niet-ontvankelijk.

Let op! Meerdere rechters oordeelden al dat u moet bewijzen dat u aan het laden en lossen was. Zorg daarom dat u aannemelijk kunt maken dat er wordt geladen of gelost. Zo had in de zaak voor de rechtbank Rotterdam de parkeerder via een pamflet achter de voorruit aangegeven dat er pakketten werden bezorgd.