Thuis in uw branche

Informatie reviewsysteem

Alle SRA-kantoren zullen jaarlijks aan de hand van het bijdragemodel AFM en de vragenlijst van NBA-Raad voor Toezicht gemonitord worden. Met de NBA-Raad voor Toezicht en De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is overlegd dat de verkregen informatie onverkort aan de Reviewcommissie van SRA beschikbaar wordt gesteld, zodat SRA-leden niet tweemaal een vragenlijst hoeven in te vullen.

De informatie wordt op het SRA-Bureau verzameld en doorgenomen; afhankelijk van de beantwoording kan door de reviewcommissie actie worden ondernomen. De aangeleverde informatie vormt tevens de basis om te beoordelen of er al dan niet daadwerkelijk sprake is van self assessment. Met name de frequentie en diepgang van compliance werkzaamheden en interne dossierinspecties, blijkend uit de verslagen, is hierbij bepalend. De regiocoördinator, die een beslissende stem heeft in de bepaling van de diepgang van de toetsing van kantoren, zal deze actie uitvoeren.

Toetsingsfrequentie self assessment / reguliere kwaliteitstoetsing

Op basis van de gegevens die uit de jaarlijks monitoring komen, kunnen contactmomenten in diverse vormen tot stand komen.

  • de regiocoördinator kan besluiten tot het voeren van een inventarisatiegesprek. Hierbij zal hij zich richten op de opzet van het door het kantoor gehanteerde interne kwaliteitssysteem.
  • eens in de 6 jaar dient de werking van het gehanteerde interne kwaliteitssysteem door middel van dossieronderzoeken getoetst te worden. In deze 6 jaar dienen dossiers van alle domeinen aan bod te komen.

Voor de selectie van de termijn waarop en de intensiteit waarmee de SRA-kantoren worden bezocht, dan wel gevolgd, gelden de volgende criteria:

  • Wel of geen Wta-vergunning.
  • Een indeling naar aantal wettelijke controles.

Self assessment

A.1    Meer dan 50 wettelijke controleopdrachten
A.2    Minder dan 50 wettelijke controleopdrachten
B       Geen Wta-vergunning
C       OOB vergunning

A.1 Vergunninghoudende kantoren met meer dan 50 wettelijke controles

Toetsing self assessment
Deze kantoren zullen jaarlijks door de reviewcommissie bezocht worden. Het vooraf reeds van het kantoor ontvangen compliance verslag en het verslag van de interne dossierinspecties zullen met de beleidsbepalers besproken worden. Uit deze documenten blijkt de wijze waarop het kantoor self assessment inhoud heeft gegeven. De werking van het self assessment zal in ieder geval tweejaarlijks worden getoetst door de delegatie. Daarbij zullen één of meer dossiers, die al dan niet reeds intern zijn geïnspecteerd, zelfstandig door de delegatie worden getoetst. Over de bevindingen naar aanleiding van de jaarlijkse bezoeken wordt door de regiocoördinator schriftelijk gerapporteerd.

Reguliere, integrale kwaliteitstoetsing
Bij deze kantoren worden in een cyclus van 6 jaar alle domeinen / opdrachten (assurance of daaraan verwant) getoetst. De regiocoördinator plant de werkzaamheden dusdanig dat risicogericht wordt getoetst, waarbij eens in de 6 jaar het gehele spectrum wordt beoordeeld. Een uitgebreide toetsing van meerdere domeinen zal naar verwachting 2 tot 3 dagen van het reviewteam in beslag nemen.

A.2 Vergunninghoudende kantoren met minder dan 50 wettelijke controles

Toetsing self assessment
Deze kantoren worden eens in de twee jaar door de regiocoördinator bezocht om de reeds vooraf ontvangen compliance verslagen en verslagen van interne dossierinspecties te bespreken. Uit deze documenten blijkt de wijze waarop het kantoor self assessment inhoud heeft gegeven. De regiocoördinator bepaalt aan de hand van risicoanalyse of de werking (alle domeinen) getoetst moet worden. Over de bevindingen van een dergelijk bezoek brengt de regiocoördinator schriftelijk verslag uit.

Reguliere, integrale kwaliteitstoetsing
Ook bij deze kantoren wordt eens in de 6 jaar een reguliere, integrale kwaliteitstoetsing verricht naar alle domeinen. Afhankelijk van de omvang van het kantoor zal deze toetsing in één of twee dagen worden afgerond door de delegatie (regiocoördinator en medereviewer).

B Kantoren zonder Wta-vergunning

Toetsing self assessment
Tenminste eens in de 3 jaar wordt in een gesprek bekeken hoe het kantoor het systeem van self assessment inhoud heeft gegeven.

Reguliere, integrale kwaliteitstoetsing
Bij deze kantoren worden in een cyclus van 6 jaar al le domeinen door de delegatie van regiocoördinator en medereviewer getoetst. Naar verwachting zal de toetsing 1 of 2 dagen in beslag nemen. Hierbij worden betrokken de reeds vooraf ontvangen compliance verslagen en verslagen van interne dossierinspecties. Uit deze documenten blijkt de wijze waarop het kantoor self assessment inhoud heeft gegeven en aan de hand hiervan bepaalt de regiocoördinator of een bezoek aan het kantoor wordt gebracht om de werking van het self assessmentsysteem te toetsen.

C Vergunninghoudende kantoren met een OOB-aantekening

De AFM volgt en toetst de kantoren met een OOB-vergunning voor alle werkzaamheden voor de wettelijke controles.

Toetsing self assessment
Eens in de twee jaar wordt het kantoor (tussentijds) door de regiocoördinator bezocht. Hierbij worden onder meer besproken de reeds vooraf ontvangen compliance verslagen en verslagen van interne dossierinspecties. Uit deze documenten blijkt de wijze waarop het kantoor aan self assessment (met name op punten van samenstellen en overige assurance-opdrachten) inhoud heeft gegeven. Aan de hand hiervan bepaalt de regiocoördinator of een bezoek aan het kantoor moet worden gebracht om de werking van het self assessmentsysteem te toetsen.

Reguliere toetsing overige domeinen
Met de AFM is afgesproken dat de informatie uit deze onderzoeken kan worden gebruikt voor onze reguliere toetsing. De overige domeinen zullen door een delegatie van de reviewcommissie iedere 6 jaar worden getoetst. Deze toetsing zal in principe twee of drie dagen van het reviewteam in beslag nemen.

N.B.

Toetsingsdagen / frequentie
De genoemde toetsingsdagen zijn indicatief. Benadrukt wordt dat de bevindingen bij toetsingen kunnen leiden tot extra toetsingsdagen.

Contact

Thea-Mieke
Thea Bergsteijn
Reviewsecretariaat
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Mieke Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren