SRA.nl maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren
Logo SRA Thuis in uw branche

Praktijkhandreikingen Controle

Hier treft u alle SRA-praktijkhandreikingen aan op chronologische volgorde op het gebied van Controle.

 • Praktijkhandreiking Risicoanalyse

  23-02-2017

  Het doel van deze nieuwe praktijkhandreiking is om handvatten te bieden voor de identificatie en inschatting van risico’s op een afwijking van materieel belang ('risicoanalyse'). De risicoanalyse is de basis voor de aard, omvang en diepgang van de verdere controlewerkzaamheden.

 • Praktijkhandreiking Foutenevaluatie

  22-02-2017

  Een belangrijk onderdeel van het controleproces betreft de evaluatie van gevonden afwijkingen. Dit gebeurt niet alleen aan het einde van de controle, maar ook en vooral tijdens de controlewerkzaamheden. Want die evaluatie van de geconstateerde afwijkingen is bepalend voor de oordeelsvorming door de accountant.

 • Praktijkhandreiking IT in de jaarrekeningcontrole

  22-02-2017

  In deze praktijkhandreiking gaan wij in op de betekenis van de geautomatiseerde gegevensverwerking voor de accountantscontrole.

 • Praktijkhandreiking Cijferanalyses

  21-02-2017

  De SRA-Praktijkhandreiking Cijferanalyses beoogt de accountant houvast te bieden bij het toepassen van cijferanalyse.

 • Praktijkhandreiking Continuïteit

  14-02-2017

  De praktijkhandreiking 'Continuïteit' richt zich op de verantwoordelijkheid van de accountant inzake de continuïteitsveronderstelling van de bedrijfsactiviteiten als basis voor de opstelling van financiële overzichten (veelal de jaarrekening). Standaard 570 behandelt dit onderwerp.

 • Praktijkhandreiking Werkzaamheden beginbalans bij overname (controle)opdrachten

  14-02-2017

  Standaard 510 'Initiële controleopdrachten – Beginsaldi' behandelt de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot de beginsaldi bij een initiële opdracht.

 • Praktijkhandreiking Fungeren als groepsaccountant

  14-02-2017

  De praktijkhandreiking 'Fungeren als groepsaccountant' richt zich op de taken en verantwoordelijkheden van de groepsaccountant die een controleverklaring afgeeft bij de financiële overzichten van een groep en daarbij gebruikmaakt van de werkzaamheden van een andere accountant.

 • Praktijkhandreiking De controleverklaring bij financiële overzichten

  14-02-2017

  De praktijkhandreiking richt zich op de afgifte van een controleverklaring op grond van de controle van financiële overzichten. In de controleverklaring moet het oordeel van de accountant over financiële overzichten, veelal de jaarrekening, duidelijk tot uitdrukking worden gebracht.

 • Praktijkhandreiking Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode

  14-02-2017

  Deze praktijkhandreiking richt zich op de verantwoordelijkheid van de accountant voor gebeurtenissen na de einddatum van de periode. Standaard 560 'Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode' is hierbij van toepassing.

 • Praktijkhandreiking Kerndocumenten controleopdrachten

  14-02-2017

  Door in elke fase van het controleproces gebruik te maken van kerndocumenten ontstaat een samenvattende rapportage die 'the story of the audit' goed weergeeft.

 • Praktijkhandreiking Dossiervorming Controle

  14-02-2017

  Het controledossier moet eigenlijk 'voor zichzelf spreken'. Nadere mondelinge toelichting moet in principe niet nodig zijn om zich een oordeel te kunnen vormen omtrent planning, uitvoering en afronding van de controleopdracht, resulterend in de afgifte van een controleverklaring bij de financiële overzichten.

 • Praktijkhandreiking Gegevensgerichte steekproeven

  25-02-2016

  De laatste jaren is er een toegenomen belangstelling waarneembaar voor het werken met steekproeven in de accountantscontrole. Uit de vragen die aan SRA-Bureau Vaktechniek worden gesteld, blijkt ook bij controles in het mkb in toenemende mate met steekproeven te worden gewerkt.

 • Praktijkhandreiking Bijzondere opdrachten

  18-02-2016

  Bijzondere opdrachten komen in veel verschijningsvormen voor in de accountantspraktijk. Soms is daarbij standaardregelgeving van toepassing.

 • Praktijkhandreiking Managementletter

  16-02-2016

  De praktijkhandreiking 'Managementletter' richt zich op de accountant die over zijn jaarrekeningwerkzaamheden rapporteert aan zijn opdrachtgever. Deze rapportage kent veel verschijningsvormen.

 • Praktijkhandreiking Wet normering topinkomens (WNT)

  01-02-2016

  Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (afgekort: Wet normering topinkomens of WNT) in werking getreden.

 • Praktijkhandreiking Toezicht en handhaving door de AFM

  09-12-2015

  Deze praktijkhandreiking geeft SRA-kantoren met een Wta-vergunning én de daarbij werkzame externe accountants, informatie over aspecten die samenhangen met de diverse onderzoeksmogelijkheden die de AFM vanwege haar toezichthoudende taak kent. Ook vindt u er adviezen en handvatten waarmee u de kwaliteit van de uitvoering van wettelijke controles kunt verbeteren.

 • Praktijkhandreiking Controle van de opbrengstverantwoording

  24-07-2015

  In recente rapportages over de uitkomsten van kwaliteitsreviews op controledossiers (uitgevoerd door AFM, SRA en NBA) is veel aandacht besteed aan de reviewbevindingen ten aanzien van de controle van de opbrengstverantwoording.

 • Praktijkhandreiking 1115: Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

  NBA

  - 01-01-2011

  Vanaf 15 december 2010 gelden nieuwe voorbeeldteksten als uitkomst van een uitgevoerde controleopdracht. Ter ondersteuning van de leden heeft de NBA een set met voorbeeldteksten beschikbaar gesteld.

 • Praktijkhandreiking 1111: Overige opdrachten

  NIVRA/NOvAA

  - 08-01-2010

  Uit de praktijk is bekend dat regelmatig de vraag wordt gesteld of een uit te voeren opdracht een overige opdracht is, dan wel een assurance- of een aan assurance verwante opdracht.

 • Praktijkhandreiking 1106: Interne roulatie bij niet OOB's

  NIVRA

  - 12-01-2009

  Indien bepaalde personen gedurende lange tijd aan een wettelijke of vrijwillige controleopdracht van de jaarrekening voor dezelfde controlecliënt meewerken, dan leidt dat tot een bedreiging voor de onafhankelijkheid.

 • Praktijkhandreiking 1107: Declaratieomvang

  NIVRA

  - 12-01-2009

  In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de uitleg van de passage in de toelichting op paragraaf 3.2.1 van de NVO openbaar accountant.

Pocket Cover Praktijkhandreikingen Controle 2017

De praktijkhandreikingen Controle gebundeld in een pocket, te gebruiken als naslagwerk.

Meer informatie