SRA.nl maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren
Logo SRA Thuis in uw branche

Praktijkhandreikingen Jaarverslaggeving

Hier treft u alle SRA-praktijkhandreikingen aan op chronologische volgorde op het gebied van Jaarverslaggeving.

 • Praktijkhandreiking Vastgoed

  20-02-2017

  De praktijkhandreiking Vastgoed behandelt het onderwerp vastgoed in de jaarrekening en is te gebruiken door accountants bij controle-, samenstel- en advieswerkzaamheden.

 • Praktijkhandreiking Personeelsbeloningen/Pensioenen

  20-02-2017

  Deze handleiding bij cq toelichting op 'RJ 271 Personeelsbeloningen' heeft betrekking op de sterk gewijzigde richtlijn, zoals die door middel van RJ-Uiting 2009-3 wordt gepresenteerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 • Praktijkhandreiking Leasing

  20-02-2017

  In de praktijkhandreiking 'Leasing' is er voor gekozen de Richtlijn 292 Leasing, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen, slechts op hoofdlijnen te behandelen.

 • Praktijkhandreiking Consolidatie

  20-02-2017

  De praktijkhandreiking 'Consolidatie' geeft u inzicht hoe u en in welke gevallen u moet consolideren. U krijgt antwoord op vragen als: welke vennootschappen behoren tot de consolidatiekring? We behandelen in de praktijkhandreiking ook meerdere casussen.

 • Praktijkhandreiking Wettelijke reserves

  20-02-2017

  In de praktijkhandreiking 'Wettelijke reserves' geven wij een overzicht van de bestaande regelgeving rondom de wettelijke reserves, zoals Boek 2 Titel 9 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

 • Praktijkhandreiking Stelselwijzigingen

  20-02-2017

  Een belangrijke pijler voor de verslaggeving is de eis van stelselmatigheid. Een wijziging van het gekozen waarderingsstelsel doorbreekt de volgtijdelijke stelselmatigheid en maakt de beoordeling van de ontwikkeling van een onderneming in de tijd moeilijk.

 • Praktijkhandreiking Pensioen in eigen beheer

  20-02-2017

  De regels rondom de waardering van het pensioen in eigen beheer voor de dga veranderen voor de boekjaren vanaf 2014. Dan moet het pensioen in eigen beheer worden gewaardeerd op commerciële grondslagen.

 • Praktijkhandreiking Materiële vaste activa onderscheid commercieel en fiscaal

  20-02-2017

  De aftrek van kosten in verband met afschrijvingen bij de inkomsten- en de vennootschapsbelasting is sinds 2007 beperkt. Dat weet u. Daarbij gaat het alleen om fiscale afschrijvingen. De wet- en regelgeving voor het bepalen van de commerciële afschrijvingen zijn niet gewijzigd.

 • Praktijkhandreiking Financiële instrumenten

  20-02-2017

  Deze praktijkhandreiking is gebaseerd op de Richtlijn voor financiële instrumenten : RJ 290, editie 2014. Deze Richtlijn is van toepassing voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2015.

 • Praktijkhandreiking Actuele waarde bij waardering materiële vaste activa

  20-02-2017

  Deze praktijkhandreiking richt zich op de toepassing van het Besluit actuele waarde bij de waardering van materiële vaste activa in eigen gebruik en als vastgoedbelegging door entiteiten niet zijnde financiële instellingen.

 • Signalering Leasing

  13-09-2016

  Begin dit jaar heeft de International Accounting Standards Board (IASB) IFRS 16 Leases gepubliceerd. Deze publicatie is het resultaat van een lang proces.

 • Signalering Jaarverslag

  13-09-2016

  Aanleiding voor deze signalering vormen de wijzigingen in zowel titel 9 BW 2 als de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

 • Praktijkhandreiking De jaarrekening op basis van fiscale grondslagen

  01-02-2016

  Het doel van deze handreiking is om kleine rechtspersonen behulpzaam te zijn bij het opstellen van hun jaarrekening op basis van fiscale grondslagen.

 • Praktijkhandreiking RJ 214 Financiële vaste activa

  25-11-2015

  De praktijkhandreiking 'RJ 214 Financiële vaste activa', waarin we ingaan op de verwerking in de enkelvoudige jaarrekening, hangt nauw samen met praktijkhandreiking 'RJ 217 Consolidatie'.

 • Signalering Wijzigingen titel 9 BW 2

  01-09-2015

  Op korte termijn wijzigen enkele bepalingen in titel 9 BW 2 en enige bepalingen in het Besluit actuele waarde en het Besluit modellen jaarrekening. In deze signalering lichten we alleen de voor de mkb-praktijk relevante gewijzigde bepalingen toe.

 • Praktijkhandreiking Voorzieningen

  01-02-2013

  Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen en verliezen als sprake is van een gebeurtenis uit het verleden als gevolg waarvan de rechtspersoon geen ander reëel alternatief heeft dan het afwikkelen van de verplichting.

 • Praktijkhandreiking Verbonden partijen

  01-01-2013

  Deze praktijkhandreiking 'RJ 330 Verbonden partijen' is uitsluitend van toepassing op de toelichting, niet op de verwerking of waardering van transacties tussen verbonden partijen.

 • Praktijkhandreiking Onderhanden projecten

  01-01-2013

  De praktijkhandreiking 'Onderhanden projecten' richt zich op de waardering van onderhanden projecten in de statutaire (commerciële) jaarrekening.

 • Praktijkhandreiking Toepassing artikel 2:403 in kleine groep

  01-03-2012

  De praktijkhandreiking 'Toepassing artikel 2:403' biedt u een theoretische onderbouwing die u wegwijs maakt bij de toepassing van het artikel.

 • Praktijkhandreiking Vreemde Valuta

  01-03-2012

  De praktijkhandreiking 'Vreemde Valuta' behandelt de verwerking, waardering en presentatie en toelichting van vreemde valuta in de jaarrekening. In de handreiking is bijvoorbeeld opgenomen hoe u de transacties en saldi van activa en passiva luidende in vreemde valuta moet verwerken.

 • Praktijkhandreiking Intercompanytransacties

  01-03-2012

  In de praktijkhandreiking 'Intercompanytransacties' worden de consequenties van de intercompanytransacties behandeld. Met name is de vraag van belang of en zo ja, waar er op deze transacties resultaat als gerealiseerd kan worden beschouwd.

 • Praktijkhandreiking Discussiedocument inzake resultaatbepaling bij honorering op basis van DBC’s

  01-03-2012

  Deze praktijkhandreiking gaat in op de honoreringssystematiek en de daarbij behorende resultaatbepaling bij een maatschap van medisch specialisten.

 • Gebruikershandleiding Jaarrekening op basis van fiscale grondslag

  14-12-2009

  De Gebruikershandleiding 'Jaarrekening op basis van fiscale grondslag' is een handleiding die kan worden gehanteerd bij het opstellen van deze rapportages op basis van de Nederlandse taxonomie.

Vaktechnische vraag?

Heeft u een vaktechnische vraag? Wij trachten uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Stel uw vraag
Cover Praktijkhandreikingen Jaarverslaggeving 2017

De praktijkhandreikingen Jaarverslaggeving gebundeld in een pocket, te gebruiken als naslagwerk.

Meer informatie