Thuis in uw branche

Dossier Eindtermen CEA

SRA vindt dat de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA) haar besluiten over de verhoging van het aantal praktijkuren en –opdrachten in de praktijkopleiding van accountancystudenten moet herzien. Niet alleen hebben de verhoogde normen een vergaande marktregulering van accountantskantoren tot gevolg. Ook vrezen wij dat mkb-accountantskantoren met een gecombineerde praktijk uiteindelijk geen studenten meer kunnen opleiden.

Zonder aanwas van toekomstig goed opgeleide professionals zullen deze kantoren het gewenste kwaliteitsniveau in de controlepraktijk niet meer kunnen leveren. Om uiteindelijk gedwongen te worden de AFM-vergunning te moeten inleveren.

SRA heeft daarom bezwaar aangetekend bij de CEA. De commissie heeft laten weten dat zij haar besluiten over de verhoogde urennorm (assurance-variant) en over de (overige) assuranceopdrachten (mkb-variant) niet wil herzien. Tijdens de hoorzitting bij de CEA, eind september 2016, hebben we met een uitgebreide onderbouwing aangetoond dat de wijzigingen in de praktijkopleiding niet noodzakelijk zijn voor of van invloed zijn op gewenste kwaliteitsverbetering in de sector. Ook hebben we aangetoond dat de CEA-besluiten marktverstorend werken.

Ledenpeiling

Half februari 2017 heeft het SRA-bestuur een enquête laten uitvoeren onder haar leden. Tweederde (66%) van de SRA-leden geeft aan niet in staat te zijn om studenten in de Assurance-variant de driejarige praktijkopleiding te kunnen bieden. En bijna eenzelfde aantal (65%) SRA-kantoren geeft aan trainees in de MKB-variant niet het benodigde aantal van 10 (gevarieerde) assurance-opdrachten te kunnen laten uitvoeren. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van het SRA-bestuur is uitgevoerd onder alle 360 leden.

De enquête, ingevuld door 228 kantoren, wijst verder uit dat 67% van de respondenten de opgehoogde ureneisen een verslechtering van de driejarige praktijkopleiding vindt. 58% is van mening dat de nieuwe opzet niet kwaliteitsverhogend gaat werken. 'Kwaliteit wordt zonder onderbouwing louter opgehangen aan vlieguren, terwijl kwantiteit geen garantie is voor kwaliteit. Sterker nog, door deze ontwikkeling wordt juist daling van kwaliteit in de samenstelpraktijk in de hand gewerkt'. Respondenten vrezen dat 'het vak van accountant wordt uitgehold en de mkb-accountant gaat uitsterven'.

Stand van zaken

In oktober 2016 verklaarde de CEA het beroep dat SRA had aangetekend tegen beide besluiten niet-ontvankelijk. Het hoger beroep tegen deze uitspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven diende 14 maart 2017. Het werd met name een technische behandeling. Voorzitter Dinkgreve: ''Als SRA de norm volgens de wet niet kan aanvechten, kan ik dat niet aan de SRA-leden uitleggen''. Op 23 mei 2017 heeft het CBb uitspraak gedaan. Het College heeft in de procedure van SRA tegen de Commissie Eindtermen Accountancyopleidingen het beroep over de opgehoogde normen in de praktijkopleiding niet ontvankelijk verklaard. SRA start nu een procedure bij de civiele rechter, die wel inhoudelijk kan oordelen.

Achtergrond

In december 2015 stelde de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA) de nieuwe eindtermen voor de accountancyopleiding per 2016 vast. De nieuwe opzet van de accountantsopleiding bevat een gemeenschappelijke basis, aangevuld met een specifiek op de toekomstige beroepsuitoefening gerichte oriëntatie. Het betreft:

  1. De oriëntatie 'Assurance', die opleidt voor de assurance-functie in de ruimste zin van het woord, waaronder ook de wettelijke controle van jaarrekeningen, en
  2. De oriëntatie 'Accountancy', die vooral is gericht op bedrijfsvoering en hiermee samenhangende advieswerkzaamheden. Binnen deze oriëntatie zijn er twee varianten, te weten 'Accountancy-MKB', gericht op accountants die met name samenstel- en advieswerkzaamheden verrichten voor het mkb en 'Accountancy-Finance', gericht op accountants die in een financiële functie werkzaam zijn.

De assurance-variant

Het minimum aantal uren dat in de praktijkopleiding besteed moet worden aan de eindtermen van het vakgebied Audit & Assurance bedraagt voor deze oriëntatie 1500 uur. De trainee moet daarvan tenminste 75%, dus 1125 uur besteden aan jaarrekeningcontroles en tenminste 10% (150 uur) aan overige assuranceopdrachten. Bovendien moet sprake zijn van variatie in typen en complexiteit van de opdrachten. Het aantal uren in de assurance-variant gaat dus omhoog van 1000 naar 1500 uur.

De mkb-variant

Het minimum aantal uren dat in de praktijkopleiding besteed moet worden aan de eindtermen van het vakgebied Audit & Assurance bedraagt voor deze oriëntatie 250 uur. De trainee moet betrokken zijn bij minimaal 10 assuranceopdrachten, die een zekere mate van variatie in typen en complexiteit kennen. Als het minimum van 250 uur praktijkervaring tijdens de praktijkopleiding niet te realiseren is binnen de werkomgeving, dan kan de trainee voor een alternatief traject kiezen waarin minimaal 150 klanturen worden gecombineerd met begeleidingsdagen.

Nieuws over dit standpunt

Achtergrondinformatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren