Thuis in uw branche

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 26-03-2024.

SRA, gevestigd aan Rijnzathe 14 3454 PV Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.sra.nl
Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht
030 656 60 60

Leeswijzer

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verder geven wij aan op welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ten slotte leggen wij uit welke rechten u hebt als betrokkene en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wij gebruiken Cookiebot om de cookies en bijbehorende cookie-informatie op te halen. De aanbieders van de cookies geven door welk doel de cookie heeft, wat voor type cookie het is en wat de vervaltermijn is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SRA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens (zakelijk en/of privé)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Functienaam
 • Uw werkzaamheden voor / relatie met de vereniging (bv. commissielidmaatschap, contactpersoon ICT)
 • Interessegebieden of specialisaties (auteurs, docenten, adviseurs)
 • Opleidingsinformatie (studenten, stagebureau)
 • Links naar openbare LinkedIn profielen (docenten)
 • Lidmaatschapsgegevens van overige beroeps- of belangenorganisaties
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, waaronder inloggegevens SRA-website, de door u gebruikte internetbrowser en uw apparaat type (computer, mobiele telefoon, tablet)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan maken, in correspondentie en telefonisch

SRA verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

SRA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Algemeen: uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst met SRA;
 • Het bezoeken of anderszins contact opnemen in verband met relatiemanagement, het uitvoeren van onze dienstverlening en/of het afleveren van producten;
 • Het verwerken van inschrijvingen en bestellingen;
 • Het factureren van geleverde producten en verrichte diensten;
 • Het uitvragen van evaluaties over onze producten en diensten;
 • Het verrichten van onderzoeken;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of informatie over onze producten en diensten;
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het bieden van de mogelijkheid om een online account aan te maken;
 • Het analyseren van uw gedrag op onze website, om zodoende de website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren en interessegebieden.
 • Het registreren van uw aanwezigheid bij bezoek van het SRA-bureau in Utrecht

Analyseren websitegedrag en geautomatiseerde respons

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw surfgedrag geanalyseerd ten behoeve van (gecumuleerde, dus anonieme) bezoekersstatistieken. Indien u zichzelf identificeert door in te loggen op onze site en/of webformulieren in te vullen, past SRA marketing automation toe. Hierdoor kan uw surfgedrag leiden tot het ontvangen van geautomatiseerde berichten met informatie over informatie, producten en diensten van SRA. Ook is het mogelijk dat u tijdens uw websitebezoek content krijgt op basis uw van bij ons bekende interessegebieden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SRA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de (gerechtvaardigde) doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met inachtneming van de verplichting(en) vanuit wet- en regelgeving om Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van een PE-verplichting of accreditatie (review).

Verwerking Persoonsgegevens door derden

Voor de verwerking van Persoonsgegevens maakt SRA gebruik van software van derden. Onze partners (in alfabetische volgorde) zijn:

AFAS (interne administratie), BusinessMonitor (evaluaties en onderzoeken), Compare2Compete (onderzoeken), Courseware (digitale leeromgeving), EVA (bezoekersregistratie), HowardsHome (diverse SRA Nieuwsbrieven), PE in Control (PE Portfolio en Performance Management), Microsoft (ledenadministratie, relatiebeheersysteem en cursusadministratie), Sitecore (content management systeem, websiteanalyse en marketing automation)

Met deze partners zijn waar nodig verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SRA blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

SRA deelt gegevens met derden, zoals NBA, SRA Reviewcommissie, RB, NOB, stagebeoordelaars en docenten, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele verplichting vanwege wet- en/of regelgeving. In alle andere gevallen worden gegevens uitsluitend met derden gedeeld nadat u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

SRA zal overigens nooit Persoonsgegevens verkopen of overdragen aan derden.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

SRA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Een uitgebreide toelichting van de door ons ingezette cookies, inclusief de aanbieder ervan, vindt u onder het kopje Specificatie gebruikte cookies.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt/bent u geïnformeerd over deze cookies en wordt/is u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Dit betreft de analytische en tracking cookies, functionele cookies worden altijd toegepast omwille van een goede werking van onze site. Uw cookie instellingen worden opgeslagen en kunt u altijd weer aanpassen. Dit doet u door het openen van deze privacyverklaring op de website van SRA. Onder het kopje Toestemmingsinstellingen vindt u hyperlinks waarmee u uw instellingen kunt wijzigen of uw toestemming kunt intrekken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SRA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of de melding dat u uw toestemming voor de verwerking intrekt, dan wel bezwaar aantekent tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via relatiebeheer@sra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een digitale kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy de volgende gegevens zwart/onleesbaar:

 • Pasfoto
 • MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • Paspoortnummer en
 • Burgerservicenummer (BSN)

Een binnenkomend verzoek wordt door SRA binnen twee weken (weekends en/of feestdagen uitgezonder) beoordeeld op ontvankelijkheid en vanaf het vaststellen daarvan maximaal vier weken (weekends en/of feestdagen uitgezonderd) op inhoud. Tegen het inhoudelijke oordeel kan bezwaar worden aangetekend door middel van de klachtenprocedure van SRA.

SRA wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik hiervoor de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

SRA neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet adequaat beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met SRA. Telefonisch 030-6566060 (vraag naar de coördinator relatiebeheer) of via e-mail relatiebeheer@sra.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.