Sla menu over
Thuis in uw branche

Hoe gaat een Wwft-audit in zijn werk?

Onderstaand leggen wij u graag het traject van de Wwft-audit uit: van aanvraag tot en met eindbespreking.

Traject Wwft-audit

 • Aanvraag intakegesprek per e-mail
 • Online intakegesprek
 • Opdrachtbevestiging
 • Audit op locatie
 • Rapportage inclusief hoor en wederhoor
 • Optioneel eindbespreking/presentatie
Traject Wwft-audit 

Na de aanvraag nemen wij telefonisch contact met u op voor het plannen van een online intake. Zijn er op dat moment al dringende vragen? Of zaken die spelen? Dan bespreken we dit ook graag alvast. De online intake vindt plaats met de auditor en de SRA-vertegenwoordiger. We stemmen met u af hoe en wanneer we aan de slag gaan, bespreken de doorlooptijd en maken een inschatting van kosten en einddatum. Samen met u plannen we de audit in. Na de audit maken wij een rapportage en deze bespreken we desgewenst bij u op kantoor.

Opdrachtbevestiging

Voor aanvang van de audit wordt door SRA een opdrachtbevestiging verstuurd, waarin de opdracht, de verantwoordelijkheid van SRA en de auditor, diens onafhankelijkheid, de van toepassing zijnde regelgeving, de door de auditor te verstrekken rapportage, het honorarium en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn opgenomen. Een audit kan pas aanvangen wanneer de opdrachtbevestiging door zowel SRA als het opdrachtgevende SRA-kantoor voor akkoord getekend is. 

Uitvoeren opdracht

Bij de uitvoering van de audit krijgen de volgende onderdelen de aandacht:

1. De effectiviteit van de organisatie-inrichting

 • De inrichting van de compliancefunctie
 • Risicobeleid en – management
 • Procedures inzake Cliëntenonderzoek en Monitoring
 • Procedures inzake het doen van een Wwft-melding
 • Procedures inzake gegevensbescherming
 • Procedures inzake bewaring van bewijsstukken
 • Procedures inzake opleiding en bewustwording

Hierbij stelt de auditor vast dat de accountantspraktijk beleid en procedures inzake deze onderwerpen heeft vastgesteld.

2. De effectiviteit en volledigheid van de bedrijfsprocessen en kantoorprocedures

De auditor dient vast te stellen dat het Handboek kwaliteit c.q. het Procedurehandboek Wwft up-to-date is, door de directie is goedgekeurd en dat gemonitord wordt dat op basis van risicoanalyses beschreven bedrijfsprocessen en kantoorprocedures door de accountantspraktijk daadwerkelijk worden nageleefd. 

3. De effectiviteit van de compliance functie

De auditor stelt vast dat de voorschriften inzake de inrichting van de Compliancefunctie, zoals beschreven onder ‘De effectiviteit van de organisatie-inrichting’ door de compliancefunctie ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Rapportage inclusief hoor en wederhoor

Voor het rapporteren van de uitkomsten van alle werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een door SRA gehanteerd format en waarin de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) is opgenomen. Op deze wijze wordt een dynamisch, continu leerproces bevorderd, hetgeen ook past in het beeld van de voortdurende ontwikkelingen waarmee kantoren, afdelingen en medewerkers van doen hebben. Ook kan deze rapportage dan bij de eerstkomende audit als startpunt worden genomen.

Optioneel eindbespreking/presentie

Indien gewenst kan er een presentatie op kantoor worden gegeven of kan een extra eindbespreking plaatsvinden. Dit kan in overleg met SRA.

Overzicht Wwft-audit