Sla menu over
Thuis in uw branche

Waarom een Wwft-audit?

De Wwft auditfunctie is opgenomen in artikel 2d lid 4 Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) waar staat aangegeven: ‘Indien van toepassing en voor zover passend bij de aard en de omvang van de instelling, draagt een instelling er zorg voor dat op onafhankelijke wijze een auditfunctie wordt uitgeoefend ten aanzien van haar werkzaamheden. De auditfunctie controleert de naleving door een instelling van de bij of krachtens deze wet gestelde regels en de uitoefening van de compliancefunctie.’

Waarom Wwft-audit

Accountants- en belastingadvieskantoren worden in de Wwft aangemerkt als een instelling, hetgeen inhoudt dat zij de Wwft dienen na te leven. Voor kantoren met meer dan 50 werknemers op jaarbasis houdt dit onder meer in dat zij hierdoor verplicht zijn deze auditfunctie uit te (laten) voeren. Voor kantoren met minder dan 50 werknemers, maar waarbij meer dan 75% van de cliënten een hoog risicoprofiel heeft, geldt dit eveneens.

Uitvoeren audit

In praktijk zijn er echter nog maar weinig (accountants- en belastingadvies) kantoren die hier daadwerkelijk invulling aan hebben gegeven. Zij worstelen hiermee. Enerzijds omdat er nog weinig specifieke guidance is op dit gebied en anderzijds omdat kantoren niet goed weten door wie zij deze audits uit kunnen laten voeren.

Onafhankelijkheid

Van belang is dat kantoren de auditfunctie op onafhankelijke wijze dienen uit te (laten) voeren. Dat wil zeggen dat personen die deze auditfunctie uitoefenen in beginsel niet betrokken zijn bij de activiteiten waarop de audit wordt uitgevoerd. Gezien de aard en omvang van een organisatie is het echter niet altijd mogelijk deze gewenste functiescheiding binnen de eigen organisatie te bewerkstelligen. Echter, hoe hoger het risicoprofiel van de cliëntenportefeuille hoe belangrijker het is dat de auditfunctie (volledig) onafhankelijk wordt uitgevoerd.

SRA helpt!

SRA helpt SRA-kantoren om invulling te geven aan deze Auditfunctie. Door onafhankelijke auditors wordt op locatie de naleving van alle vereisten beoordeeld aan de hand van een door BFT goedgekeurd protocol. Na het afronden van deze werkzaamheden worden niet alleen tekortkomingen gerapporteerd, maar ook (de risicokwalificatie van) aanbevelingen of andere relevante aspecten die bij de uitvoering van de werkzaamheden naar voren zijn gekomen en voor het kantoor van belang kunnen zijn. 

Overzicht Wwft-audit