Thuis in uw branche

Reactie SRA op internetconsultatie Nieuwe groepsregeling Vpb

  • Publicatiedatum: 30-7-2019

SRA heeft het ministerie van Financiën opnieuw haar visie voorgelegd over de internetconsultatie Nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting. Een winstoverdrachtfaciliteit onder nadrukkelijke voorwaarden staat hierbij centraal.

Ten behoeve van de startbijeenkomst fiscale groepsregeling op 14 februari 2019 heeft SRA een position paper opgesteld. Daarin bepleitte SRA, kort gesteld, vervanging van het huidige fiscale eenheidsregime door een winstoverdrachtfaciliteit. Tevens bepleitte SRA een separate faciliteit voor overdracht van vermogensbestanddelen binnen een groep van vennootschappen. In aanvulling op de eerder ingediende position paper, maakt SRA graag de volgende opmerkingen.

Ontwikkeling winstoverdrachtfaciliteit

De voorkeur voor een winstoverdrachtfaciliteit was gebaseerd op het aan het arrest HvJ EG 18 juli 2007, zaak C-231/05 (Oy AA) ontleende vermoeden dat een winstoverdrachtfaciliteit beperkt zou kunnen blijven tot puur binnenlandse verhoudingen. Na het verschijnen van de SRA position paper is kenbaar geworden dat de Europese Commissie van oordeel is dat het Finse systeem toch strijdig is met het EU-recht, omdat de Finse regelgeving niet de mogelijkheid biedt om winst over te dragen aan verbonden ondernemingen in andere EU/EER landen, voor zover die geleden definitieve verliezen van die ondernemingen dekken.

De gedachte is kennelijk dat door een winstoverdrachtfaciliteit die onafhankelijk is van de mate waarin de ontvangende onderneming winsten heeft, toch materieel de mogelijkheid bestaat om in binnenlandse verhoudingen winsten over te dragen aan verlieslatende gelieerde ondernemingen. Indien die materiële mogelijkheid in binnenlandse verhoudingen bestaat, dient op grond van het arrest HvJ EG 13 december 2005, C-62/00 (Marks & Spencer II), die mogelijkheid ook te bestaan ten aanzien van buitenlandse verhoudingen waar het definitieve buitenlandse verliezen betreft.

Lees de volledige reactie van SRA