Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 8-2-2018

SRA reageert op Internetconsultatie Wijzigingswet Financiële Markten 2019

In de toezichtspraktijk is gebleken dat het geheimhoudingsregime van de Wwft effectief Wta-toezicht in de weg kan staan. Met de Wijzigingswet Financiële Markten 2019 stelt de regering onder meer voor om het Bureau Financieel Toezicht de (beperkte) bevoegdheid te geven om toezichtvertrouwelijke informatie aan de AFM te verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de Wta-toezichttaak.

SRA heeft gereageerd op de internetconsultatie van deze Wijzigingswet. Naar onze mening wordt een tweetal van belang zijnde aspecten niet in de Memorie van Toelichting aangehaald, namelijk:

  1. De voorgestelde tekst van artikel 22 a – en de verhouding daarvan met de algemene geheimhoudingsbepaling van artikel 22, eerste lid, lijkt te impliceren, dat sprake is van een initiatief van BFT om informatie te verstrekken. Reageren op een verzoek van AFM lijkt hiermee strijdig.
  2. Een verzoek van AFM betekent, dat AFM gericht bij BFT moet vragen om informatie inzake een bepaalde accountantsorganisatie. De vraag kan worden gesteld of een dergelijk verzoek past binnen de voor AFM geldende geheimhoudingsbepalingen van artikel 63 a Wta.

Het SRA-bestuur dringt er bij het Ministerie van Financiën op aan, bovenstaande aspecten nader te overwegen. Uitgangspunt bij de wetsaanpassing moet ons inziens zijn, dat het initiatief voor informatieverstrekking op basis van artikel 22 a ligt bij BFT. Een en ander zou in de verdere wetsbehandeling moeten worden verduidelijkt.

Lees de volledige reactie van SRA