Thuis in uw branche

SRA reageert op NBA Consultatie NV NOCLAR

  • Publicatiedatum: 23-3-2018

SRA Bureau Vaktechniek heeft gereageerd op de NBA-consultatie NV COCLAR. Deze Nadere Voorschriften zien op wat de accountant moet doen als regels niet worden nageleefd binnen de eigen accountantsorganisatie of door de cliënt/ondernemer. SRA heeft  fundamentele bezwaren tegen de voorstellen in de huidige vorm, ondanks het grote belang van de voorstellen voor zowel maatschappij als beroep.

Samenvattend is een kernbezwaar van het SRA-bestuur, dat melding aan bevoegde instanties alleen zou moeten plaatsvinden op basis van een wettelijke verplichting die geldt voor de accountant. Los daarvan stellen we vast dat de NV NOCLAR op een viertal aspecten (wellicht onbedoeld) verder gaat dan de internationale standaard. SRA dringt erop aan nauw bij deze standaard aan te sluiten.


Lees de complete reactie van SRA


Informatie vanuit de beroepsorganisatie

NOCLARNOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Is het nieuw? Ja en nee. De NV NOCLAR werkt uit wat als principe al in de VGBA werd genoemd. Ook nu dient u volgens de VGBA al actie te ondernemen als u een overtreding van regelgeving constateert.

De NV NOCLAR geldt voor alle accountants, maar de impact ervan hangt af van wat u doet. Zo maakt het bijvoorbeeld uit of u betrokken bent bij wettelijke controles of een samenstelopdracht of een adviesopdracht uitvoert. Als het gaat om NOCLAR in uw eigen organisatie maakt het uit of u werkzaam bent in een seniorpositie of niet.

Op het gebied van fraude en onrechtmatigheid verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant. De NV NOCLAR geven duidelijk aan wat er van accountants verwacht mag worden en biedt accountants en maatschappij meer houvast. De Nederlandse NOCLAR-regelgeving is een doorvertaling van de in juli 2016 door IFAC vastgestelde IESBA Non-compliance with law and regulations (NOCLAR). Door het IFAC-lidmaatschap heeft de NBA zich verplicht om deze internationalestandaard te implementeren in Nederland. 

Stappenplannen

De NBA heeft vier stappenplannen gepubliceerd. Deze geven aan welke stappen accountants moeten zetten wanneer zij aanlopen tegen een overtreding van de regelgeving. De beoogde ingangsdatum van NV NOCLAR is 1 januari 2019.

  1. Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving cliënt (controle-opdrachten)
  2. Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving cliënt (overige opdrachten)
  3. Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving in eigen organisatie (seniorpositie)
  4. Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving in eigen organisatie (geen seniorpositie) 

Video

Bekijk het interview van de NBA over de belangrijkste gevolgen en het waarom van NOCLAR. Het is interview is met Anton Dieleman, de voorzitter ACB.