Thuis in uw branche

Gestold wantrouwen

Kwaliteit in de beroepsgroep is het grootste goed. Effectief toezicht op de kwaliteit, in een harmonieus krachtenveld en van maatschappelijk nut, vindt SRA dan ook meer dan noodzakelijk.

De AFM moet proportioneel, efficiënt en tegen lage kosten toezicht houden. De kosten voor accountantskantoren om de kwaliteit op peil te houden, moeten beheersbaar blijven.

Waken

De huidige trend van overregulering, steeds strenger toezicht door politieke druk, onduidelijke normen en enorme boetes maakt echter – ook bij andere beroepsgroepen – dat systemen vastlopen, bureaucratisering toeslaat, de praktijk voor de professional onwerkbaar wordt en dat de passie in het vak verdwijnt. Daarvoor moeten wij waken.

SRA vindt dat communicatie over bevindingen in het beroep moet leiden tot herstel van vertrouwen, niet tot het voeden van wantrouwen. SRA vindt daarnaast dat de toezichthouder via de Accountantskamer moet meewerken aan het vormen van jurisprudentie om te komen tot een duidelijke normstelling in het beroep.