Thuis in uw branche

Standpunt Horizontaal toezicht

Steunen op kwaliteit en professionaliteit van de fiscaal dienstverlener. En fiscaal toezicht op maat door de Belastingdienst. Dat zijn wat SRA betreft de pijlers onder het Horizontaal toezicht.

Horizontaal toezicht is een van de toezichtvormen van de Belastingdienst. In een convenant spreken partijen af op basis van vertrouwen, eerlijk en open met elkaar om te gaan. En binnen de wettelijke kaders. HT bewerkstelligt dat het proces in de aangifteketen (van aangifte tot aanslag) soepel verloopt. SRA vindt dat een dergelijke vorm van systeemtoezicht vraagt om een wettelijke grondslag van convenanten.

Systeemtoezicht is alleen mogelijk als deze systemen ook op kwaliteit worden getoetst. Dat veronderstelt normen waaraan getoetst kan worden. Voor SRA is het kwaliteit(borging)systeem een belangrijk uitgangspunt. Dit kwaliteitssysteem wordt gekenmerkt door (kwaliteits)normen die door onafhankelijke reviewers periodiek worden getoetst. Dit drieledig normenkader bestaat uit: cliëntacceptatie, kwaliteitsborging en vaktechniek. SRA vindt het kwaliteitsborgingsysteem een van de meest belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Horizontaal toezicht.

SRA vindt dat efficiency binnen de overheid, specifiek de Belastingdienst, gediend kan worden wanneer zij steunt op de werkzaamheden en kwaliteit van de SRA-kantoren. Dit zou moeten leiden tot minder controledruk en administratieve lasten. Bij SRA-kantoren en bij hun klanten. De Belastingdienst zelf geeft in de overlegstructuren aan dat SRA kantoren beter presteren. We willen daarin leading zijn en blijven.

De drijfveren van SRA voor Horizontaal toezicht

  • De Belastingdienst steunt op de systemen en de kwaliteit van de aangesloten SRA-leden, en dan met name op de SRA-review en het SRA-keurmerk. De Belastingdienst beoordeelt het systeem (systeemtoetsen)
  • De investeringen in kwaliteit door de SRA-leden in het kader van onder meer Wwft en Wta zullen ook hun nut afwerpen in de fiscale aangiftepraktijk
  • Beide partijen streven naar efficiency en (relatieve) lastenvermindering
  • Met Horizontaal toezicht kunnen kantoren zich onderscheiden in de markt en in de aangifteketen

Wat wint een SRA-kantoor?

  • De kwaliteit van kantoor wordt erkend en (beter) zichtbaar gemaakt voor cliënten en relaties
  • De SRA-review is een basis voor vele controles (Belastingdienst, AFM, andere toezichthouders) en levert daarmee administratieve lastenverlichting/beheersing op voor zowel kantoren als cliënten
  • Toezicht op maat en aan- (en liefst uit)sluitend bij kantoor
  • Ketenintegratie, het SRA-kantoor neemt de rol van ketenregisseur op zich
  • Snelle beslissingen en aanslagen, werken in het heden
  • Snel toegang tot bijvoorbeeld vooroverleg of contactpersonen bij de Belastingdienst

Standpunten SRA

Dossierhouders binnen SRA

Edwin de Witte is voorzitter van de commissie De Witte, een overlegorgaan van Belastingdienst en fiscaal dienstverleners. Deze commissie heeft 14 verbetervoorstellen geformuleerd. Met de uitvoering daarvan moeten processen meer gestroomlijnd worden. Ook moet Horizontaal toezicht meer onder de aandacht worden gebracht bij zowel klanten als kantoren. Dat zou uiteindelijk en op langere termijn moeten uitmonden in een (media)campagne: je bent als klant het beste uit bij een HT-kantoor.

Uit het nieuws

Gerelateerde informatie

De dagelijkse praktijk

Wat betekent samenwerking binnen Horizontaal toezicht voor uw dagelijkse praktijk? SRA Bureau Vaktechniek en de Belastingdienst ondersteunen de HT-kantoren met diverse praktijkhandreikingen en leidraden. Ook als het gaat om een goede borging van de kwaliteit van processen