Thuis in uw branche

Algemene Voorwaarden SRA

Voor de levering van producten en diensten door SRA aan leden en niet-leden

Op de voor de levering van producten en diensten door SRA aan leden en niet-leden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van SRA, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 april 2015.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap en alle producten en diensten die SRA levert. Deze voorwaarden gelden dus zowel voor leden als niet-leden.

Artikel 2 Begrippen en definities

Statuten: de statuten van SRA van 9 maart 2021. De statuten zijn gepubliceerd op de website van de vereniging en geven onder meer regels over het lidmaatschap.
Lidmaatschap: geeft toegang tot producten en diensten die exclusief voor leden zijn. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De contributie moet vooraf betaald worden. Eventuele opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk en ten minste 4 maanden voor het einde van het boekjaar (dus vóór 1 mei) plaatsvinden.
Afnemer: het kantoor, lid of geen lid van SRA, en andere consumenten aan wie een product of dienst van SRA ter beschikking is gesteld.
Media: alle eigen kanalen die gebruikt worden voor dienstverlening van SRA (zoals magazine, brochure, uitgave/boek, informatiebulletin, website, social media, telefoon, brief en e-mail).
Product: tastbaar goed, geleverd door SRA, niet zijnde een (bemiddelings-)dienst.
Dienst: verstrekking van informatie, advies, bemiddelingsdienst, doorlopende dienstverlening, collectieve belangenbehartiging.
Informatie: alle niet-individuele gegevens of inlichtingen die via de media door SRA worden gegeven.
Advies: het geven van een opinie/mening over een bepaalde (individuele) casus/kwestie op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven van kennis en kunde en op grond van door het lid/de leden verstrekte gegevens door SRA tegen de daarvoor geldende uurtarieven en voorwaarden. De reikwijdte van adviezen is beperkt tot het doel waarvoor zij zijn gegeven.
Bemiddelingsdiensten:  het bemiddelen bij de levering van producten en diensten die door tussenkomst van een derde worden verstrekt met wie SRA een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.
Collectieve belangenbehartiging: belangenbehartiging voor alle aangesloten kantoren zowel richting de overheid als richting (professionele) marktpartijen vanuit de eigen visie van de vereniging als verenigingsorganisatie met kennis van mkb-accountancy.

Artikel 3 Prijzen

3.1
Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn altijd exclusief btw. Eventuele verzendkosten worden apart in rekening gebracht. 
3.2
De prijs voor eenmalige afname van een product of dienst is de prijs die geldt op de dag van de bestelling van het product of van de ontvangst van de opdracht tot dienstverlening.
3.3
Bij ongewijzigde doorlopende dienstverlening is tussentijdse tariefverhoging mogelijk tot een maximum van 15% per jaar.
3.4 Wijzigingen van prijzen en tarieven worden vooraf door SRA bekendgemaakt.

Artikel 4 Betaling

4.1 Het lidmaatschap en het afnemen van producten en diensten verplicht tot betaling op de door SRA aangegeven wijze, tenzij het product of de dienst kosteloos is.
4.2 Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt een herinnering gestuurd. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling van het lidmaatschap brengt SRA bij het versturen van de herinnering de extra kosten in rekening.
4.3 Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag SRA iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.
4.4 SRA kan bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij de afnemer.
4.5 SRA behoudt in geval van voortijdige beëindiging van een opdracht, beëindiging van een overeenkomst of in geval van ontbinding van een overeenkomst aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte consultancydiensten en geleverde software. In geval van voortijdige beëindiging van een opdracht, in geval van beëindiging van de overeenkomst of in geval van ontbinding van de overeenkomst zullen eventuele vooruitbetaalde bedragen niet aan afnemer worden gerestitueerd.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 Bij afname van producten en diensten wordt altijd een leveringstermijn afgesproken.
5.2 Bij eventuele overschrijding van de leveringstermijn wordt de afnemer vooraf door SRA ingelicht. In goed overleg wordt een nieuwe leveringstermijn bepaald.
5.3 Bij overschrijding van de afgesproken leveringstermijn mag de afnemer ook kiezen voor annulering van de bestelling of opdracht tot dienstverlening. Eventuele betalingen voor nog niet geleverde producten of verrichte diensten worden teruggestort.
5.4 SRA behoudt zich het recht voor om een product of dienst te annuleren bij onvoldoende belangstelling.

Artikel 6 Inschrijf- en Annuleringsvoorwaarden

Inschrijving geschiedt door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Bij een inschrijving via de website kan het formulier online ingevuld worden, maar het inschrijfformulier kan ook per e-mail of post toegezonden worden aan SRA. Telefonische aanmeldingen worden pas in behandeling genomen nadat SRA een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. De werkgever/deelnemer zelf verbindt zich voor de gehele bijeenkomst. Een inschrijving is persoonsgebonden, maar bij verhindering door ziekte of andere calamiteit kan een collega als vervanger optreden.

Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst. Wordt de bijeenkomst in de periode van 14 tot 7 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag geannuleerd, dan brengt SRA 50% annuleringskosten in rekening. Indien later dan 7 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag geannuleerd wordt, dient het volledige bedrag betaald te worden.

Abonnementen

Abonnementen op producten

Abonnementen op producten kunnen uitsluitend door SRA-leden afgenomen worden en worden jaarlijks automatisch verlengd Deze abonnementen kunnen één maand voor de vervaldatum schriftelijk opgezegd worden.

Abonnementen op Vaktechnische Kringbijeenkomsten

Annuleren van nieuwe inschrijvingen kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. Een inschrijving is persoonsgebonden, maar bij verhindering kan een collega als vervanger optreden. Bij uitdiensttreding of bij langdurige verhindering kan een collega het abonnement overnemen.

E-learning

Na ontvangst van de inloggegevens is de e-mailomgeving geactiveerd en is annuleren niet meer mogelijk.

Acceptatie

Door inschrijving geeft de werkgever/deelnemer te kennen van de algemene inschrijfvoorwaarden van SRA op de hoogte te zijn en deze te accepteren.

Artikel 7 Garantie

7.1 Als de dienstverlening niet beantwoord aan de gewekte verwachting, zal SRA het redelijke of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachtingen te laten voldoen.
7.2 Om snel op eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen reageren en eventuele schade te beperken, is de afnemer verplicht om klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan SRA te melden.
7.3 Voor geleverd drukwerk geldt als garantie dat als de kwaliteit van het product onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoet, de afnemer het product terug mag sturen. Na retourontvangst van het product wordt het eventueel reeds betaalde bedrag teruggestort.
7.4 Afnemer heeft het recht de overeenkomst met SRA inzake elektronische programmatuur te ontbinden indien SRA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met afnemer, doch niet eerder dan nadat afnemer SRA schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en SRA binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden kan de tussen afnemer en SRA gesloten overeenkomst door SRA worden ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Bij geschillen met afnemers wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen.
8.2 Mocht dat niet lukken dan is de rechtbank in Utrecht bevoegd om geschillen tussen afnemer en SRA te behandelen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Software
9.1.1. Afnemer erkent en aanvaardt dat door SRA geleverde software nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn. Afnemer aanvaardt de software in de toestand waarin deze zich bevindt op de datum van levering.
  • Afnemer vrijwaart SRA van aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de abonnementen tenzij afnemer deze aanspraken jegens SRA met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien afnemer de schade zelf zou hebben geleden.
  • Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien afnemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om [i] de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; [ii] te voorkomen dat andere of bijkomende schade ontstaat; of [III] indien afnemer nalaat SRA zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en haar van alle relevante informatie te voorzien.
  • Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen gelden in volle omvang voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, zelfs indien SRA er niet in slaagt problemen met de software te verhelpen.
  • Onder schade in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan, schade ten gevolge van latenties, d.w.z softwaretoevoegingen die op de een of andere wijze direct of indirect schade kunnen toebrengen aan de software, andere programmatuur, dragers, data en/of hardware [zoals virussen, wormen, ‘trojan horses’, ‘bombs’, etc.]. Afnemer is verplicht het [vermoeden van het] bestaan van een dergelijke latentie onverwijld mede te delen aan SRA. SRA zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de software vrij te laten zijn van enige latentie.
9.2 SRA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen of ter beschikking is gesteld.
9.3 SRA heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
9.4 De aansprakelijkheid voor vermogensschade als gevolg van de dienstverlening is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag per gebeurtenis.

Artikel 10 Voorbehouden 

10.1 Op alle schriftelijke en digitale uitgaven van SRA rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is behoudens schriftelijke toestemming van SRA verboden. 
10.2 Diensten worden uitsluitend verleend voor eigen gebruik van de afnemer. Beschikbaarstelling van diensten aan derden geschiedt geheel voor eigen risico van de afnemer als bedoeld in deze voorwaarden.
10.3 Iedere vorm van hergebruik van diensten ten behoeve van de uitoefening van beroep of bedrijf is verboden.
10.4 Ieder recht op gebruik van software en door SRA ontwikkelde specifieke (elektronisch?) tools en programmatuur vervalt in geval van beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Afnemer is in geval van beëindiging of ontbinding van de overeenkomst verplicht alle in haar bezit zijnde exemplaren van de software en/of documentatie aan SRA te retourneren.
10.5 Collectieve belangenbehartiging vindt, qua onderwerp, moment, intensiteit en wijze waarop, plaats naar eigen inzicht van de vereniging. De vereniging kan in de regel geen belangenbehartigende partij zijn in kwesties waarin de belangen van (groepen) kantoren respectievelijk leden zichtbaar uiteenlopen.

Artikel 11 Wijzigingen

SRA streeft er voortdurend naar haar producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen. In de media van SRA worden de van toepassing zijnde algemene voorwaarden vermeld.

Artikel 12 Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 april 2015. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland te Utrecht.