SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Industrie profiteert meest van herstel met omzet (+13,4%)

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zit in de lift: de omzet van ondernemingen groeide in 2014 gemiddeld met 4% terwijl de gemiddelde winstontwikkeling met 32% opliep in vergelijking met 2013. Bedrijven in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en de noordelijke provincies deden het wat omzet betreft beter dan de rest van Nederland. Grotere ondernemingen (met een omzet van meer dan 10 miljoen) zagen de omzet relatief vaak afnemen, de winst daarentegen meer toenemen. Kostenbesparingen zijn met name de oorzaak voor de gemiddelde plus in het mkb. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

logo_BiZ2015_SmallDe significante verbetering van omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2014 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau kunnen cijfers worden vergeleken, waardoor meer data beschikbaar is dan die waarover bijvoorbeeld banken, het CBS of de kamer van Koophandel kunnen beschikken. Het beeld over 2014 is dus geen prognose, maar een eerste echte 'foto' die een reëel inzicht in ondernemingen, branches, verschillende regio's en het hele mkb van Nederland geeft. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Trendbreuk

Ondanks het feit dat het winstherstel grotendeels te danken is aan beheersmaatregelen, zijn de cijfers een opsteker voor het hele mkb. Vergeleken met vorige jaren is sprake van een echte trendbreuk. De cijfers laten zien dat 57% van de ondernemingen in staat is geweest om de omzet op gelijk niveau te houden dan wel te laten groeien, en dat bij 66% van ondernemingen de winsten ook weer stijgen. Wel zijn grote verschillen te zien tussen branches: industrie en logistiek doen het heel goed, maar Automotive, detailhandel en bouw blijven relatief gezien achter.

Industrie

De Nederlandse industrie is de afgelopen jaren hard geraakt door de recessie, maar kan via de export ook relatief snel profiteren van het wereldwijde economische herstel. Dit komt al naar voren uit de financiële resultaten over 2014: in geen enkele andere mkb-sector namen de netto-omzet (+13,4%), de bruto-marge (+7%), het bedrijfsresultaat (+58,2%) en het eigen vermogen (+25,4%) gemiddeld op jaarbasis zo sterk toe.

Met kop en schouder

De industrie behaalde vorig jaar een gemiddelde omzetgroei van 13,4% ten opzichte van 2013. Ter vergelijking: de sector logistiek bleef steken op een gemiddelde toename van 8%, de autosector leverde zelfs licht in (-1%) en Nederland als geheel[1] behaalde een gemiddelde stijging van 4%. Ook wat betreft winstontwikkeling stak de industriële sector met kop en schouders boven de rest uit. De branche behaalde een gemiddelde winststijging van 68%, versus 32% voor Nederland als geheel. De brutomarge nam met 7% toe; de sterkste groei van alle sectoren. Opvallend was dat de winstontwikkeling binnen de industrie sterk uiteenliep. Voor de sector als geheel gold dat de winstontwikkeling bij bijna 70% van de bedrijven gelijk bleef of steeg. Daarvan lieten 40% zelfs een plus in de winst zien van maar liefst 50% of meer. De winst daalde in iets meer dan 30% van de gevallen; ruim 15% daarvan moest een daling slikken van 50% of meer.

Kosten en schulden

De financiële positie van industriële bedrijven trok duidelijk aan ten opzichte van eerdere jaren. De current ratio, die laat zien of een bedrijf zijn kortlopende schulden kan voldoen, is met 34,1% gestegen. De financiële vaste activa namen gemiddeld met 8,9% toe. De gemiddelde bedrijfskosten liepen licht op (+2,3%), vooral door hogere inventariskosten (+12,7%) en personeelskosten (+4%). Dat laatste was vooral het gevolg van hogere pensioenpremies.

Perspectieven

De Nederlandse industrie gaat een uitdagende toekomst tegemoet. De mondiale groei trekt weliswaar aan, maar dat geldt ook voor de wereldwijde concurrentie. Om de stijgende lijn door te trekken, zal de sector zich vooral moeten richten op meer samenwerking en nieuwe technologieën. Het ontwikkelen van producten en diensten die passen bij de veranderende consumentenvraag (bijvoorbeeld door de vergrijzing en de toenemende aandacht voor duurzaamheid) staat daarbij centraal.

logo-SRA-BiZBranche in Zicht

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die gebaseerd zijn op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De getallen uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.

Bekijk het rapport


Meer informatie

Branches in Zicht: www.sra.nl/biz2015
SRA en SRA-kantoren: www.sra.nl