SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Stilte voor de storm in de automotive

De automotive profiteert van de handel in gebruikte personenauto’s en er is optimisme over de omzetontwikkeling in de branche als geheel. De winstgroeiprognose blijft echter duidelijk achter, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Sommige autobedrijven zien bovendien een ‘perfect storm’ aan veranderingen op zich afkomen waarvan de gevolgen nog niet tastbaar zijn. Dit maakt de onzekerheid in de branche groot.

Winstgroei blijft achter bij de omzet
Ondernemers in de autobranche rekenen voor 2020 – mede door de opschaling – op een omzetgroei van bijna 20%. Daarmee zijn ze positiever gestemd dan het mkb als geheel (+17%). De winst zal naar verwachting met bijna 6% toenemen, tegenover iets meer dan 13% voor het mkb.

2020 in Zicht grafiekForse stijging van de kosten
De winstontwikkeling wordt onder meer gedrukt door de aanzienlijke stijging van de inkoopwaarde. Die neemt toe doordat het voor autobedrijven steeds lastiger is om te voldoen aan alle eisen die de importeurs stellen om kortingen op de inkoopwaarde te krijgen.
Ook de personeelskosten zullen naar verwachting relatief sterk toenemen: +8,0%, tegenover 5,4% voor het mkb. De autobranche kampt met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zowel in de werkplaats als aan de verkoopkant zijn andere competenties nodig. Nieuw personeel is lastig aan te trekken en omscholing gaat gepaard met meer kosten.

Efficiënter werken als grootste kans
Ondernemers in de automotive noemen het tekort aan vakkundig personeel de grootste bedreiging voor 2020, gevolgd door overheidsmaatregelen. Omdat het arbeidsaanbod te beperkt blijft, zal een productiviteitsstijging in de branche vooral moeten komen uit efficiency en andere verdienmodellen. Autobedrijven geven aan dat zij in 2020 vooral willen sturen op efficiënter werken (genoemd door ruim 47% van de respondenten).

Financiële positie licht verbeterd
De financiële positie van autobedrijven is licht verbeterd. Het percentage ondernemingen dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 74,6% in 2017 naar 76,3% in 2018. Hiermee blijft de branche nog wel achter bij het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 80,1% naar 81,7%.

Meer investeren, vooral uit eigen middelen
Autobedrijven willen in 2020 gemiddeld bijna 11% meer gaan investeren, met name op last van de importeur. Het zal vooral gaan om verplichte investeringen op last van de importeur. Peter Niesink, directeur BOVAG: “De echte ondernemers staan op en bedrijven die alleen met de waan van de dag bezig zijn, krijgen het zwaar.” Banken blijven terughoudend als het gaat om kredietverstrekking in deze branche, dus auto-ondernemers denken vooral uit eigen middelen te financieren. 

2020 in Zicht CoverOver het onderzoek

Het SRA-BiZ-rapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 260.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 630 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, logistiek, medische zorg en specialistische zakelijke dienstverlening vindt u in dit rapport:

  1. De visie van branche-experts.
  2. De verwachtingen van ondernemers voor 2020: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  3. De kredietwaardigheid per branche.
  4. De financiering per branche: hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?