SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Zakelijke dienstverleners verwachten sterke groei in 2020

In het tijdperk van ‘verdiensting’ blijft de vraag naar specialistische zakelijke dienstverlening sterk. De financiële vooruitzichten voor het komende jaar zijn dan ook florissant, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Toch liggen er voor de branche ook behoorlijke uitdagingen, zoals digitalisering, het aantrekken en vasthouden van goede medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

2020 in Zicht grafiekOpnieuw bovengemiddelde groei
De vraag naar specialistische zakelijke diensten blijft groot en dit zien we terug in de zeer positieve financiële verwachtingen voor 2020. De branche gaat uit van een duidelijk bovengemiddelde groei van de omzet en de winst. De omzet groeit naar verwachting met ruim 23%, tegen bijna 12% een jaar geleden en bijna 17% voor het mkb als geheel. De winstgroei wordt geraamd op ruim 20%, tegen bijna 15% voor 2019 in deze sector en ruim 13% voor het mkb als totaal.

Verdere stijging personeelskosten
Personeel blijft een belangrijk aandachtspunt in de branche. De specialistische zakelijke dienstverlening is een arbeidsintensieve branche waar de kosten voor personeel relatief zwaar wegen in de totale kosten. De personeelskosten zullen in 2020 naar verwachting met ruim 6% toenemen, ongeveer in lijn met een jaar geleden.

Als belangrijkste bedreiging voor dit jaar noemt meer dan de helft van de respondenten in het SRA-BiZ-onderzoek het beperkte aanbod van gekwalificeerd personeel. Er is sprake van een toenemend tekort aan arbeidskrachten in de branche. Sterker nog, van alle branches is het personeelstekort in de zakelijke dienstverlening het grootst.

Meer aandacht voor efficiënter werken
Mede om de personele krapte op te vangen, zien gespecialiseerde zakelijke dienstverleners voor de komende maanden vooral mogelijkheden in efficiënter werken. Bijna de helft van de respondenten in het SRA-BiZ-onderzoek noemt dit de belangrijkste kans voor 2020, gevolgd door ‘samenwerken & netwerken’ (genoemd door 48%).

Financiële positie stabiel
De financiële positie van bedrijven in de specialistische zakelijke dienstverlening is gestabiliseerd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is uitgekomen op 81,4 in 2018 (versus 81,5 in 2017). De branche ligt daarmee in lijn met het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 80,1% naar 81,7%. De investeringen groeien in 2020 naar verwachting relatief hard ten opzichte van een jaar geleden (7,7% tegenover 4,6%). Daarmee blijft de branche nog wel achter bij het mkb-cijfer (8,7%).

2020 in Zicht CoverOver het onderzoek

Het SRA-BiZ-rapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 260.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 630 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, logistiek, medische zorg en specialistische zakelijke dienstverlening vindt u in dit rapport:

  1. De visie van branche-experts.
  2. De verwachtingen van ondernemers voor 2020: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  3. De kredietwaardigheid per branche.
  4. De financiering per branche: hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?