SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten

Specialistische zakelijke dienstverleners hebben over het algemeen een goed jaar achter de rug, maar de onderlinge verschillen waren groot. Waar de florerende woningmarkt en de coronacrisis meer werk opleverden voor de één (bijvoorbeeld notarissen, ingenieurs en architecten, maar ook advisering rond steunregelingen), had de ander een nagenoeg lege agenda (onder meer reclamediensten). Per saldo was de omzet- en winstontwikkeling bovengemiddeld.

Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Grafiek Zakelijke dienstverleningRelatief sterke groei

De branche als geheel zag de netto-omzet in 2020 met ruim 3 procent toenemen. Dit was een minder sterke groei dan in de voorgaande twee jaren, maar aanmerkelijk beter dan het mkb-gemiddelde van 0,6 procent. Ook de winstontwikkeling was duidelijk bovengemiddeld: 15,8 procent, versus 9,3 procent voor het mkb als geheel. De brutomarge nam met 4,5 procent toe, tegenover +0,6 procent gemiddeld in het mkb.

Omzet en winst over de jaren

Sinds 2018 ligt de omzet- en de winstontwikkeling boven het mkb-gemiddelde en het coronajaar 2020 vormt hierop geen uitzondering, met een omzettoename van ruim 3 procent en een winsttoename van bijna 16 procent. De winst neemt sinds 2017 jaarlijks in de dubbele cijfers toe en daarmee is de branche uniek (zie de grafiek).

Grote onderlinge verschillen

Architecten en ingenieurs kenden in 2020 over het algemeen een positief jaar, mede dankzij voordelige omstandigheden op de woningmarkt. Vooral het resultaat voor belasting heeft in deze deelbranche een sterke stijging laten zien. De financiële resultaten van reclamebureaus zijn daarentegen sterk achtergebleven. Voor adviseurs op het gebied van management en bedrijfsvoering is 2020 een gemengd jaar geweest. De omzet is gemiddeld genomen wel gestegen, maar het resultaat voor belasting is gedaald. De inkoopwaarde is hier sterk toegenomen. 

Icoon juridischLichte stijging kosten

Aan de kostenkant viel op dat de personeelskosten vorig jaar licht zijn opgelopen: +0,6 procent. In het mkb was gemiddeld sprake van een lichte daling, vooral als gevolg van de verwerking van de NOW-regeling. Deze loonsteun kon ook worden opgeteld bij ‘overige bedrijfsopbrengsten’. In de specialistische zakelijke dienstverlening is deze post slechts licht toegenomen. Dit alles lijkt er dus op te wijzen dat de ondernemers in deze branche relatief weinig coronasteun hebben aangevraagd.

Groei eigen vermogen

Het eigen vermogen is in de specialistische zakelijke dienstverlening in 2020 iets meer toegenomen dan een jaar eerder: +10,3 procent. De kortlopende schulden zijn vrijwel onveranderd gebleven en de langlopende schulden zijn met iets meer dan 6 procent gestegen.

Kredietwaardigheid licht vooruit

De financiële positie van bedrijven in de gespecialiseerde zakelijke dienstverlening is licht verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating < 1 procent), is uitgekomen op 86,5. Dit betekent een lichte verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel merken we op dat de verschillen binnen de branche aanzienlijk zijn.

Over het onderzoek

Het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen' bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Het is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 360.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De cijfers zijn rechtstreeks afkomstig van de jaarrekeningen van SRA-Accountantskantoren die samen 55% van het mkb bedienen. De betrouwbaarheid is gegarandeerd, omdat de data volledig automatisch en anoniem worden verzameld vanuit de software. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. Het rapport is ook gebaseerd op de Mkb-branchescan, een online tool die jaarlijks het sentiment onder mkb-ondernemers meet.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, logistiek, medische zorg en specialistische zakelijke dienstverlening vindt u in dit rapport: 

  1. De financiële prestaties van ondernemers over 2020 (omzet, kosten, winst)
  2. De vermogenspositie per branche: eigen vermogen en schulden
  3. De kredietwaardigheid per branche
  4. De visie van branche-experts

Bekijk het rapport en de branchewijzer