Thuis in uw branche

Derde jaar - Opbouw portfolio

In de Elektronische Leeromgeving (ELO) bouw je een digitaal dossier op. De opbouw van jouw portfolio ziet er in het derde jaar als volgt uit:

1-meting

Wil je aan het begin van jaar 3 meer inzicht in de CEA-competenties die je nog moet trainen? En input ter onderbouwing van je jaarplan? SRA biedt de mogelijkheid om een 1-meting te maken, met een praktische rapportage als uitkomst. Lees meer over de 1-meting.

Jaarplan

Aan het begin van het tweede en het derde praktijkopleidingsjaar stel je een jaarplan op. In het jaarplan geef je eventuele wijzigingen ten opzichte van het persoonlijk ontwikkelingsplan aan. Verder vormt het jaarplan een nadere invulling van het persoonlijk ontwikkelingsplan. Je geef in het jaarplan ook je persoonlijke leerdoelen voor het komende jaar aan.

Halfjaarrapportage

De halfjaarrapportage is een verslag van het gesprek dat je hebt  gevoerd met  je praktijkbegeleider. De halfjaar rapportage wordt opgesteld halverwege het praktijkopleidingsjaar. In deze rapportage komt de voortgang van je praktijkopleiding in relatie tot het persoonlijk ontwikkelingsplan en het jaarplan aan bod. Op welke wijze heb je aandacht besteed of ga je aandacht besteden aan de ontwikkeling van je vaardigheden? Tegen welke vaktechnische problemen ben je aangelopen en hoe heb je die aangepakt? Verder komen de rollen van de praktijkbegeleider (coach, trajectbewaker, vakinhoudelijk begeleider en beoordelaar) in deze rapportage aan bod. Ook benoem je samen met je praktijkbegeleider jouw verbeterpunten en maak je afspraken voor het komend half jaar.

Jaarrapportage

Aan het einde van ieder praktijkopleidingsjaar schrijf je een jaarrapportage. In de jaarrapportages beschrijf je aan welke beroepsproducten je hebt gewerkt en welke kennis, houding en vaardigheden je daarbij gebruikt hebt. Door te beschrijven op welke wijze je aan bepaalde beroepsproducten hebt gewerkt, toon je tevens aan welke CEA-eindtermen je hebt voldaan.

In de ELO geef je tevens aan hoeveel uur je aan de werkzaamheden hebt besteed en welke CEA-eindtermen je gerealiseerd hebt.

Trainingsprogramma

Je volgt tijdens de praktijkopleiding een trainingsprogramma van minimaal 3 dagen per jaar. De uitkomsten van de aandachtspunten uit de 0-meting krijgen onder andere in dat trainingsprogramma nadrukkelijk aandacht. In het trainingsprogramma komen de generieke CEA-eindtermen aan bod. In dit programma besteed je aandacht aan de ontwikkeling van je algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en je beroepshouding conform de VGBA en de ViO. Schrijf je hier in voor het trainingsprogramma.

Begeleidingsdagen praktijkopleiding MKB

Je kunt in je praktijkopleiding kiezen voor de variant 150 uur in combinatie met begeleidingsdagen. Trainees moeten per jaar 2 assurance opdrachten afronden. Voorafgaand én na afloop van deze opdrachten vindt een begeleidingsdag van 6 uur plaats. Tijdens zo'n dag wordt samen met andere trainees het wetgevend kader besproken waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd en de vereiste kwaliteitsborging binnen het kantoor. Tijdens de begeleidingsdag die na uitvoering van de overige assurance-opdracht door jou wordt gevolgd, evalueer je samen met andere trainees de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd. Je ontvangt van andere trainees feedback en je geeft back op de beroepsproducten van de andere trainees. Schrijf je in voor de begeleidingsdagen praktijkopleiding MKB in 2021.

Bij de begeleidingsdagen van jaar 3 is een tweede beoordeling van de beide rapportages door een extern beoordelaar verplicht gesteld door het NBA (het 'vierogenprincipe'). Op het inschrijfformulier én bij het inleveren van de rapportage geef je nadrukkelijk aan dat het de rapportage jaar 3 betreft. De extra kosten voor deze tweede beoordeling bedragen € 195,- per beoordeling (excl. btw).

Referaat

Je neemt in het derde jaar van de praktijkopleiding deel aan een referaatgroep. In het referaat licht je kort een uitgevoerde opdracht toe. Vervolgens ga je uitgebreid in op het dilemma of de dilemma’s die je daarbij bent tegengekomen. Je plaatst de dilemma’s ook in een bredere maatschappelijke context en discussieert daarover met de andere deelnemers aan de referaatgroep.

Beoordeling

De praktijkbegeleider en de beoordelaar moeten de half jaarrapportage en de jaarrapportage goedkeuren. Is een rapportage niet goedgekeurd door de beoordelaar? Dan geeft de beoordelaar aan de praktijkbegeleider  door wat er aan de rapportage moet worden aangepast. De praktijkbegeleider bespreekt dit dan verder met jou.

Als je aan alle verplichtingen hebt voldaan, kun je deelnemen aan het mondelinge examen. Het is een geïntegreerd slotexamen, waarbij je moet kunnen toelichten op welke wijze je de theorie toepast in praktijksituaties.

Uitgebreide toelichting over het uitwerken van je portfolio lees je in de informatiegids.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren