Thuis in uw branche

Eerste jaar - Opbouw portfolio

In de Elektronische Leeromgeving (ELO) bouw je een digitaal dossier op. De opbouw van jouw portfolio ziet er in het eerste jaar als volgt uit:

0-meting

Je start de praktijkopleiding met het maken van een 0-meting. Deze 0-meting neem je af via SRA en de kosten hiervoor bedragen € 125,- (excl. BTW). Na je inschrijving ontvang je binnen een maand automatisch de inloggegevens voor de 0-meting. In deze 0-meting wordt – met behulp van een 360 graden feedbackassessment en vragenlijsten  - bepaald aan welke vaardigheden je extra aandacht moet besteden. De uitkomsten van de 0-meting verwerk je in je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Trainingsprogramma

Je volgt tijdens de praktijkopleiding een trainingsprogramma van minimaal 3 dagen per jaar. De uitkomsten van de aandachtspunten uit de 0-meting krijgen onder andere in dat trainingsprogramma nadrukkelijk aandacht. In het trainingsprogramma komen de generieke CEA-eindtermen aan bod. In dit programma besteed je aandacht aan de ontwikkeling van je algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en je beroepshouding conform de VGBA en de ViO. Schrijf je hier in voor het trainingsprogramma.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Hierin geef je aan op welke wijze je tijdens je praktijkopleiding aan de CEA-eindtermen gaat voldoen. Je hebt je georiënteerd op de mogelijkheden binnen jouw organisatie en je geeft op basis daarvan aan dat je als gevolg van persoonlijke groei aan het einde van je praktijkopleiding functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Voor het eerste jaar van je praktijkopleiding stel je een gedetailleerd uitgewerkte planning op. De detailleerde uitwerking van het tweede en derde jaar van de praktijkopleiding vindt plaats in het jaarplan.

Halfjaarrapportage

De halfjaarrapportage is een verslag van het gesprek dat je hebt gevoerd met je praktijkbegeleider. De halfjaar rapportage wordt opgesteld halverwege het praktijkopleidingsjaar. In deze rapportage komt de voortgang van je praktijkopleiding in relatie tot het persoonlijk ontwikkelingsplan en het jaarplan aan bod. Op welke wijze heb je aandacht besteed of ga je aandacht besteden aan de ontwikkeling van je vaardigheden? Tegen welke vaktechnische problemen ben je aangelopen en hoe heb je die aangepakt? Verder komen de rollen van de praktijkbegeleider (coach, trajectbewaker, vakinhoudelijk begeleider en beoordelaar) in deze rapportages aan bod. Ook benoem je samen met je praktijkbegeleider verbeterpunten en maak je afspraken voor het komend half jaar.

Jaarrapportage

Aan het einde van ieder praktijkopleidingsjaar schrijf je een jaarrapportage. In de jaarrapportages beschrijf je aan welke beroepsproducten je hebt gewerkt en welke kennis, houding en vaardigheden je daarbij hebt gebruikt . Door te beschrijven op welke wijze je aan bepaalde beroepsproducten hebt gewerkt, toon je tevens aan welke CEA-eindtermen je hebt voldaan. In de ELO geef je tevens aan hoeveel uur je aan de Assurance werkzaamheden hebt besteed en welke CEA-eindtermen je eventueel al gerealiseerd hebt.

Intervisiegesprekken

Je voert tijdens het eerste jaar van je praktijkopleiding ook twee intervisiegesprekken. Tijdens deze intervisiegesprekken bespreek je met mede-trainees praktische knelpunten waar je tegen aanloopt bij het volgen van de praktijkopleiding. SRA heeft de intervisiegesprekken geïntegreerd in het trainingsprogramma. Uitgebreide toelichting over het uitwerken van je portfolio lees je in de informatiegids. Schrijf je hier in voor de intervisiebijeenkomsten in 2020 en intervisiebijeenkomsten in 2021.

Bij afname van meerdere trainingen of intervisiegesprekken krijg je aantrekkelijke kortingen. Kijk hier voor meer informatie over de pakketten.

Begeleidingsdagen praktijkopleiding MKB

Je kunt in je praktijkopleiding kiezen voor de variant 150 uur in combinatie met begeleidingsdagen. Trainees moeten per jaar 2 assurance opdrachten afronden. Voorafgaand én na afloop van deze opdrachten vindt een begeleidingsdag van 6 uur plaats. Tijdens zo'n dag wordt samen met andere trainees het wetgevend kader besproken waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd en de vereiste kwaliteitsborging binnen het kantoor. Tijdens de begeleidingsdag die na uitvoering van de overige assurance-opdracht door jou wordt gevolgd, evalueer je samen met andere trainees de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd. Je ontvangt van andere trainees feedback en je geeft back op de beroepsproducten van de andere trainees. Schrijf je in voor de begeleidingsdagen praktijkopleiding MKB in 2021.

Beoordeling

De praktijkbegeleider en de beoordelaar moeten het persoonlijk ontwikkelingsplan, de half jaarrapportage en de jaarrapportage goedkeuren. Is een rapportage niet goedgekeurd door de beoordelaar, dan geeft de beoordelaar aan de praktijkbegeleider door wat er aan de rapportage moet worden aangepast. De praktijkbegeleider bespreekt dit dan verder met jou.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren