Thuis in uw branche

Eisen praktijkopleiding

Er zijn minimumeisen gesteld aan de Praktijkopleiding. Hierbij gaat het om bepaalde werkzaamheden en de minimaal te besteden uren die daaraan zijn gekoppeld.

Deze eisen zijn:

 • Je moet minimaal 1000 uren van de totale Praktijkopleiding (3000 uren) besteden aan de volgende, voor de vaardigheid in de controle, relevante werkzaamheden:
  • controleplanning, risicoanalyse en materialiteitsbepaling;
  • vastlegging en beoordeling van administratieve organisatie en interne controlesystemen en daarmee samenhangende automatiseringssystemen;
  • opstellen van een gedetailleerd controleprogramma en werkplanning ten behoeve van controleopdrachten;
  • uitvoering jaarrekeningcontroles, waaronder: dossiervorming, gebruik van verschillende controletechnieken, waardering- en presentatieaspecten, leiding geven aan het controleteam;
  • rapportage, waaronder het opstellen van het accountantsverslag en van de accountantsverklaring en het opstellen van de managementletter en van de bespreking dienaangaande.
 • De werkzaamheden moeten evenwichtig over de drie jaar van de Praktijkopleiding worden verdeeld.
 • Een evenredig deel van de controlewerkzaamheden van 1000 uren kun je pas verrichten na toelating tot het derde jaar.

Het ligt voor de hand dat aan deze eisen slechts kan worden voldaan bij controlewerkzaamheden die gericht zijn op het verstrekken van een accountantsverklaring. Wanneer je niet helemaal aan de bovengenoemde eisen kunt voldoen, kan het stagebureau besluiten dat toch aan de 1000 uren-eis is voldaan door een aangepaste invulling op inhoudelijke gronden.

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Specifieke controlewerkzaamheden ten behoeve van beoordelingsverklaringen en - voor een zeer beperkt gedeelte - samenstellingsverklaringen kunnen eveneens bijdragen aan de controlevaardigheden genoemd in het ASR-formulier.
 • Voor het voldoen aan de 1000 uren-eis zal een belangrijk gedeelte van de controlewerkzaamheden genoemd in het ASR-formulier een gehele controlecyclus moeten omvatten.
 • Trainee en stagemeester moeten gezamenlijk vooraf een verzoek doen aan het stagebureau waarin zij in het jaarplan aantonen op welke aangepaste wijze de beoogde controlevaardigheden worden verkregen.
 • De beoordeling of met de in het jaarplan genoemde aangepaste controlewerkzaamheden voldoende controlevaardigheden worden verkregen, is ter beoordeling aan tenminste twee leden van het stagebureau.

Een en ander houdt in dat bij kantoren waar geen of nauwelijks controleopdrachten aanwezig zijn waarschijnlijk niet aan de stagecriteria kan worden voldaan. In dit geval kan een buitenstage uitkomst bieden. De werkzaamheden moeten in het laatste jaar aansluiten op het eindniveau van de hoofdvakken van de theoretische opleiding en daarom moeten ze op hoog niveau worden verricht.

Ervaringen die zijn opgedaan in de accountantspraktijk voordat aan de Praktijkopleiding is begonnen, kunnen niet met terugwerkende kracht deel uitmaken van de Praktijkopleiding.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren