Thuis in uw branche

FAQ PE-wijziging

Beeldmerk nieuwe PE-regeling

Waarom een nieuwe PE-regeling? Wat houdt de nieuwe PE-regeling in? En wat gaat er voor mij als professional veranderen? En wat gaat voor mijn kantoor? We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

 1. Waarom een nieuwe PE-regeling?
 2. Wat houdt de nieuwe PE-regeling in?
 3. Wat gaat er voor mij (de professional) veranderen?
 4. Wat gaat er voor mijn kantoor veranderen?
 5. Hoe kan ik mijn PE-portfolio bijhouden?
 6. Hoe wordt er grip gehouden op de invulling van de PE-portfolio?
 7. Kan SRA ook helpen bij het invullen en schrijven van een PE-portfolio?
 8. Ben je vrij in het kiezen van je PE-leeractiviteiten?
 9. Welke PE-instellingen zijn erkend?
 10. Hoe zorgen we voor de kwaliteit?
 11. Worden er ook verplichte opleidingen en kennistoetsen vanuit de NBA gegeven?
 12. Is het verstandig om een budget per medewerker als richtlijn aan te houden in het kader van de nieuwe PE-verordening?
 13. Wat telt als PE en welke verplichtingen heb ik?
 14. Wanneer lever ik mijn PE-portfolio in?
 15. Kan ik vrijstelling krijgen?
 16. Hoe lever ik bewijs van mijn leeractiviteiten?
 17. Hoe controleert de NBA of leden aan de PE-verplichting voldoen?
 18. Gaat SRA controleren?
 19. Hoe ga ik met mijn PE-portfolio om als er in de loop van het jaar zaken veranderen?
 20. Wat gaat SRA specifiek doen voor ons en met wat voor middelen?
 21. Verschuift de ingangsdatum van de nieuwe PE-regeling vanwege de coronacrisis?

1. Waarom een nieuwe PE-regeling?

In het oude systeem voor permanente educatie is de accountant verplicht om elke drie jaar 120 PE-punten te behalen. Dit systeem past niet meer bij deze tijd, want er wordt op deze manier kwantitatief in plaats van kwalitatief gekeken naar wat er is geleerd. Het aantal uren is leidend, niet of het geleerde ook echt bijdraagt aan de kwaliteit van de accountant en zijn persoonlijke ontwikkeling. Dit past niet bij de kwaliteitsverbetering van het accountantsberoep.

2. Wat houdt de nieuwe PE-regeling in?

In het nieuwe PE-model krijg je als individu meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten. Kortom: het gaat om hoe jij vorm wil geven aan je beroepsontwikkeling. Dit betekent een grotere keuze in leervormen: minder klassikale opleidingen en meer mogelijkheden voor alternatieve leervormen, zoals intervisie, learning on the job, coaching, e-learning en zelfstudie. Activiteiten die nodig zijn om de eigen werkzaamheden nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren en om maatschappelijk relevant te blijven. 

3. Wat gaat er voor mij (de professional) veranderen?

Jaarlijks moet je in je PE-portfolio de volgende vijf zaken vastleggen: 

 1. Wat je werkzaamheden zijn
 2. Welke leerdoelen jij per werkzaamheid hebt voor het komende jaar
 3. Welke PE-activiteiten je van plan bent om te gaan verrichten in het kader van de door jou geformuleerde leerdoelen
 4. De wijze waarop je aan de leerdoelen hebt gewerkt
 5. De behaalde leerresultaten

Eventuele bewijzen van de leeractiviteiten (certificaten, verslagen etc.) bewaar je ook bij het portfolio.

SRA PE-systeem

4. Wat gaat er voor mijn kantoor veranderen?

Van kantoren wordt verwacht dat zij beleid gaan opstellen waaraan medewerkers die PE-plichtig zijn moeten voldoen en waarop de kantoren zelf gaan sturen. Beleid over hoe het kantoor monitort en grip houdt op waar zijn medewerkers mee aan de slag gaan. Dit is vakoverstijgend; het heeft niet alleen te maken met educatie en vaktechniek, maar ook met HR-beleid en wat je als kantoor belangrijk vindt in je organisatiecultuur. Kortom: opleiden wordt multidisciplinair.

5. Hoe kan ik mijn PE-portfolio bijhouden?

SRA is bezig met het ontwikkelen van een digitale tool om je PE-portfolio eenvoudig in te vullen en bij te houden, gekoppeld aan de monitoring vanuit de kantoren. Individuele PE-dossiers kunnen ook bij de NBA worden bijgehouden.

6. Hoe wordt er grip gehouden op de invulling van de PE-portfolio? 

Enerzijds is er een interne controle. Het is de bedoeling dat je je als accountants zelf scherp houdt door elkaar op dit gebied te bevragen. Anderzijds kan een kantoor ook vanuit compliance grip houden op het opleiden. Tot slot vindt er een externe toetsing plaats. De NBA zal individuele portfolio’s steekproefsgewijs gaan controleren en de SRA-Review toetst hoe het kantoorbeleid rondom PE wordt uitgevoerd.

7. Kan SRA ook helpen bij het invullen en schrijven van een PE-portfolio?

We kunnen helaas niet helpen bij het schrijven, maar geven wel richtlijnen voor het invullen van een PE-portfolio. We zullen jaarlijks op groepsniveau, bijvoorbeeld de samenstelpraktijk of de controlepraktijk, aangeven welke trends wij in de markt en in de wet- en regelgeving zien, welke onderwerpen wij van belang vinden voor de leerplannen en met welke ontwikkelingen de accountants in de betreffende groep rekening moeten houden.

8. Ben je vrij in het kiezen van je PE-leeractiviteiten? 

Je bent voor een deel vrij om je leeractiviteiten in te vullen. Er kunnen verplichte onderdelen zijn vanuit de NBA of je eigen kantoor. Voor het overige kun je vrij kiezen voor klassikale opleidingen, maar ook voor intervisie, learning on the job, coaching, e-learning en zelfstudie. Alle activiteiten die nodig zijn om jouw eigen werkzaamheden nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren en om maatschappelijk relevant te blijven, kun je in jouw portfolio beschrijven. Zorg bij alle activiteiten altijd wel voor bewijsmateriaal en een goede evaluatie van de behaalde leerdoelen door deze activiteiten.

9. Welke PE-instellingen zijn erkend?

De NBA werkt in de nieuwe PE-systematiek niet meer met erkende PE-instellingen, je bent vrij in de keuze waar je cursussen volgt. Als SRA zullen we zorgen voor een breed opleidingsaanbod, zodat onze leden op alle vakgebieden kunnen scholen. We laten onze trainingen en cursussen verzorgen door trainers die de accountancy goed kennen en precies weten wat de problematiek is.

10. Hoe zorgen we voor de kwaliteit?

Het kwaliteitsdenken moet er vanuit het kantoor en de individuele accountant zijn. Als SRA geven we richtlijnen en advies om tot een goed PE-beleid te komen, zowel voor kantoren als accountants. Op die manier zorgen we ervoor dat het geleerde ook echt bijdraagt aan de kwaliteit van de accountant en het kantoor.

11. Worden er ook verplichte opleidingen en kennistoetsen vanuit de NBA gegeven?

Het beleid voor verplichte cursussen en de kennistoets is niet gewijzigd. De NBA behoudt het recht om deze voor leden(groepen) verplicht te stellen. De NBA maakt een meerjarige planning waarin ook ontwikkelingen rondom de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) worden meegenomen.

12. Is het verstandig om een budget per medewerker als richtlijn aan te houden in het kader van de nieuwe PE-verordening?

Dit verschilt per kantoor. Het hangt af van de omvang van een kantoor, of er veel medewerkers zijn die hetzelfde profiel hebben en wat de strategie is. Momenteel wordt er gemiddeld ongeveer 2,5% van de totale personeelskosten van een kantoor besteed aan het opleiden van/het bijhouden van de kennis van hun medewerkers (Bron: SRA-Benchmarkonderzoek). De signalen zijn momenteel zo dat men over het algemeen vasthoudt aan de richtlijn van 40 uur per jaar en dat de huidige budgetten en systematieken dus nog steeds richtinggevend zijn.

13. Wat telt als PE en welke verplichtingen heb ik?

Het nieuwe PE-model betekent een verandering van rule-based naar principle-based. De regels verdwijnen en je moet vanuit de richtlijnen bekijken wat voor jouw situatie het meest toepasselijk is. Je hebt verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten. De verplichting is dat je jouw leerdoelen en leeractiviteiten afstemt op jouw eigen beroepspraktijk en dat je ze vastlegt in je PE-portfolio. Daarin geef je ook aan wat je hebt geleerd: welke kennis, vaardigheden of houding heb je dit jaar verworven of aangescherpt, wat merk je in jouw beroepspraktijk van jouw professionele ontwikkeling en wat doe je nu anders?

14. Wanneer lever ik mijn PE-portfolio in?

Je beheert jouw eigen portfolio: op 1 april heb je je plan van aanpak gereed en uiterlijk op 31 januari het jaar erop verklaar je dat je aan de PE-verplichting hebt voldaan. 

15. Kan ik vrijstelling krijgen?

Omdat in het nieuwe PE-model aandacht wordt besteed aan leeractiviteiten die aansluiten bij de eigen beroepspraktijk, worden er in principe geen vrijstellingen verleend. Conform artikel 8 van de NVPE kan het bestuur in bepaalde omstandigheden echter wel vrijstellingen en ontheffingen verlenen. Beschrijf in je portfolio wat de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling zijn in jouw omstandigheden. Schroom dan niet om over je eventuele beperkingen te schrijven (ziekte, zwangerschapsverlof, zorgverlof). 

16. Hoe lever ik bewijs van mijn leeractiviteiten?

Door jaarlijks het portfolio bij te houden en te evalueren op de leerresultaten in jouw beroepspraktijk: hoe pas jij wat je hebt geleerd toe in jouw werk? Daarnaast moet je conform artikel 4 van de NVPE bewijsmaterialen van verrichte PE-activiteiten (deelnamebewijzen, verslagen etc.) bewaren.

17. Hoe controleert de NBA of leden aan de PE-verplichting voldoen?

De NBA zal steekproefsgewijs gaan controleren. In principe kan elke individuele accountant door de NBA worden opgeroepen. Ben je geselecteerd voor de steekproef, dan dien je jouw portfolio met de daarbij behorende bewijzen in bij de NBA. De NBA zal controleren of op een redelijke manier en in overeenstemming met de werkzaamheden en het loopbaanstadium aan de persoonlijke ontwikkeling is gewerkt.

18. Gaat SRA controleren?

SRA neemt het PE-beleid mee in de review van het kwaliteitssysteem dat het kantoor heeft opgezet. Als het PE-beleid op orde is, kun je zeggen: bij dit kantoor zien we weinig risico en hoeven we relatief weinig individuele dossiers te controleren. Op dit moment wordt PE ook al meegenomen in de reviews van SRA.

19. Hoe ga ik met mijn PE-portfolio om als er in de loop van het jaar zaken veranderen?

Het portfolio is een dynamisch document waaraan in de loop van het jaar aanvullingen en wijzigingen kunnen worden toegevoegd. Als je in de loop van het jaar nieuwe ideeën hebt over leeractiviteiten die je wilt ondernemen, voeg deze dan toe aan het portfolio. Ook als je van functie verandert kun je dit aangeven in het portfolio. Enerzijds zal je wellicht bepaalde voorgenomen PE-activiteiten niet verrichten door de functieovergang, dit kun je beschrijven in het portfolio. Anderzijds zal je in het kader van jouw nieuwe functie wellicht nieuwe leerdoelen en leeractiviteiten formuleren. Deze kun je toevoegen aan je PE-portfolio.

20. Wat gaat SRA specifiek doen voor ons en met wat voor middelen?

SRA biedt zowel kantoren als de individuele accountant guidance en gemak. Zo zullen we jaarlijks per praktijk adviezen geven over welke trends in de markt wij vanuit educatie-oogpunt belangrijk vinden en richtlijnen geven voor waar je als individuele accountant rekening mee moet houden. We ontwikkelen daarnaast leerlijnen voor vaktechnische, management- en commerciële profielen en een standaard opleidingsplan dat kantoren kunnen invullen als leidraad voor hun beleid. Ook zullen we een uitgebreid en praktisch PE-hoofdstuk opnemen in ons kwaliteitshandboek dat in elk kwaliteitsbeleid kan worden geïntegreerd. Tot slot werken we aan een online tool waarmee je je PE-portfolio eenvoudig kunt inrichten en bijhouden, gekoppeld aan een monitoringfunctie voor het kantoor.

21. Verschuift de ingangsdatum van de nieuwe PE-regeling vanwege de coronacrisis?

Nee, de ingangsdatum blijft 1 januari 2021. Vanuit SRA hebben we aangegeven dat dit voor kantoren betekent dat in het najaar van 2020 beleid en processen aangepast moeten zijn en dat de werkdruk vanwege de coronacrisis van invloed kan zijn op de doorlooptijd van deze aanpassingen binnen de kantoren. Mochten er aanpassingen komen, dan informeren we u uiteraard graag meteen.

Contact

Heeft u vragen over de PE-regeling? Neem dan contact op met Corjan Aalbregt:

Corjan Aalbregt

E caalbregt@sra.nl
T 030 656 60 60

Heeft u als incompanykantoor vragen over de invulling voor uw kantoor? Neem dan contact op met uw contactpersoon incompany Brenda van Oel (bvanoel@sra.nl) of Marjon Groten (mgroten@sra.nl).

Brenda-Marjon-Incompany

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren