Thuis in uw branche

Verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD

Duurzaam ondernemen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt verplicht voor bedrijven. Eerst zou de CSRD per 2023 ingaan, nu is dat 2024 voor beursgenoteerde bedrijven en OOB’s. In 2025 komen daar ook grote bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De ondernemingen moeten verplicht gaan rapporteren over duurzaamheidsinformatie, waarop door derden assurance moet worden verleend. Dit heeft direct gevolgen voor veel klanten van SRA-kantoren.

Eveneens voor het mkb, want de grote bedrijven zullen op hun beurt de druk in de keten te verduurzamen, opvoeren. Tegelijk kunnen SRA-kantoren zelf in sommige gevallen ook onder de CSRD vallen. 

Tip! De CSRD moet nog door het Europese parlement en de Europese Raad worden goedgekeurd.

Welke bedrijven vallen onder de CSRD?

Beursgenoteerde ondernemingen en OOB-instellingen moesten al verplicht rapporteren over niet-financiële informatie. Nu komen daar door de CSRD grote bedrijven bij. De definitie van een grote onderneming sluit aan bij BW2 titel 9 en de CSRD is van toepassing als de onderneming aan ten minste twee van de drie volgende vereisten voldoet:

  • € 40 miljoen netto-omzet
  • € 20 miljoen op de balans
  • 250 of meer werknemers

CSRD, bereid uw klanten voor!

Initieel was de bedoeling dat over boekjaar 2023 de eerste rapportages zouden moeten verschijnen, maar na een consultatieronde is het voorstel aangepast naar een trapsgewijze invoering.

Voor boekjaren die aanvangen op of na:

  • 1 januari 2024, voor ondernemingen die al onder de NFRD vallen (rapportage in 2025 over gegevens van 2024);
  • 1 januari 2025, voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen (rapportage in 2026 over gegevens van 2025);
  • 1 januari 2026, voor beursgenoteerde mkb-ondernemingen, maar ook voor kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (rapportage in 2027 over gegevens van 2026).

Impact voor SRA-kantoren

SRA deed eerder, naar aanleiding van de invoering van de CSRD, uitvraag onder 181 kantoren met een controlepraktijk. Voor hoeveel van uw klanten gaat de CSRD gelden? Minimaal 314 ondernemingen verdeeld over ruim 70% van de SRA-kantoren moeten voldoen aan deze richtlijn. Daarnaast gaf ruim 16% van de kantoren aan dit nog niet goed in beeld te hebben. 

Wat is het doel van CSRD?

Het belangrijkste doel van de richtlijn is om ervoor te zorgen dat vooral investeerders alle financiële en niet-financiële gegevens – risico’s en kansen – aangereikt krijgen die zij nodig hebben om de maatschappelijke en milieueffecten van bedrijven te beoordelen. Hierdoor kunnen zij betere keuzes maken bij het verduurzamen van hun investeringsportefeuille. De effecten hiervan zien we nu al, met als voorbeeld het terugtrekken van sommige Nederlandse pensioenfondsen uit de fossiele industrie. Met CSRD wordt ook beoogd te komen tot een standaardisering van duurzaamheidsinformatie, waardoor deze beter meetbaar en vooral ook controleerbaar wordt. Deze standaard wordt ontwikkeld door de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) en zal naar verwachting in oktober 2022 worden opgeleverd.

Waarover moet worden gerapporteerd?

Duurzaamheid is een breed begrip. Om vast te stellen waarover moet worden gerapporteerd dient een materialiteitsanalyse worden uitgevoerd op basis van de zogeheten dubbele materialiteit; inside-out en outside-in. Dus niet alleen in kaart brengt wat de invloed van externe omstandigheden zijn op de onderneming, maar ook wat de impact is van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Dit betekent dat grote ondernemingen van hun toeleveranciers ook duurzaamheidsinformatie zullen opvragen om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transportondernemingen en grondstoffenleveranciers. Hierbij dient de informatie afgestemd te worden op de doelen van het klimaatakkoord van Parijs, gericht op het beperken van de opwarming van de aarde. Er dient gerapporteerd te worden over ESG-aspecten (environmental, social en governance) die het meest significant zijn en waar de onderneming de meeste invloed op heeft. Daarnaast moeten ook de beleidsdoelstellingen concreet worden gemaakt. Logischerwijze zal het verlagen van vooral de huidige CO2-footprint een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsverslaggeving gaan vormen. 

Hoe moet worden gerapporteerd?

Een belangrijke verandering is dat het duurzaamheidsverslag onderdeel wordt van het bestuursverslag, in plaats van een apart duurzaamheidsverslag. Daarom zullen financiële en duurzaamheidsinformatie tegelijkertijd openbaar worden gemaakt en in overeenstemming moeten zijn met de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Daarnaast moeten bedrijven de informatie ook digitaal beschikbaar stellen op basis van een uniforme taxonomie. Alle duurzaamheidsinformatie van ondernemingen die onder de CSRD vallen, wordt in de centrale database ESAP (European Single Access Point) opgenomen. Hierdoor worden de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen transparant beschikbaar gesteld en onderling vergelijkbaar.

Zorg dat uw klant klaar is voor CSRD, ook in het mkb!

Zoals eerder al geschreven heeft 70% van onze leden met een controlepraktijk klanten die aan de CSRD moeten voldoen. Maar het gaat niet alleen om grote bedrijven. Ook mkb-bedrijven moeten zich er op voorbereiden dat zij zich binnen afzienbare tijd moeten verantwoorden over bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot. Simpelweg omdat de beursgenoteerde en grote bedrijven de druk om mede te verduurzamen in de keten opvoeren om aan hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen. Daarnaast stellen banken bij financiering ook steeds meer duurzaamheidseisen aan ondernemers. De CSRD en de hogere duurzaamheidseisen van banken zijn onderdeel van de plannen van de EU om de klimaatdoelstellingen te halen.

Ten eerste wil SRA kantoren adviseren om de kennis te vergroten over de impact van duurzaamheidsmaatregelen voor het bedrijfsleven. En dan gaat het om veel meer zaken dan alleen CSRD. Denk ook aan de kansen die het klimaatbeleid biedt in de vorm van subsidies, fiscale tegemoetkomingen en nieuwe vormen van financiering die verduurzaming van bedrijven juist stimuleren. Het dossier Duurzaam ondernemen op onze website geeft veel informatie en wordt continu aangevuld.

Daarnaast is het verstandig om een analyse te maken van de huidige klantenportefeuille. Welke bedrijven worden direct, of indirect, via de ketendruk, geraakt door het klimaatbeleid en veranderen hierdoor van risicoprofiel. Uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers zich nog niet voldoende bewust zijn hoe de klimaatmaatregelen hun bedrijfsvoering op relatief korte termijn beïnvloeden. Het is uw taak dit bewustzijn te vergroten. Ga op basis van uw klantenanalyse het gesprek aan en maak de impact op de bedrijfsvoering inzichtelijk.

Veel ondernemers staan namelijk positief tegenover de verduurzaming van het eigen bedrijf. Maar door de veelheid aan regelingen zien zij vaak door de bomen het bos niet meer. In de volgende SRAadviseur geven we u handreikingen hoe u deze uitdagingen voor de ondernemer kunt omzetten in een aantrekkelijke businesscase.

Dit artikel is geschreven door Harry Marissen, bestuurslid van SRA en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor duurzaam ondernemen.

SRA zal de komende tijd de SRA-kantoren guidance verlenen als het gaat om de verplichte duurzaamheidsrapportage van de CSRD. Houd de site in de gaten!

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren