Thuis in uw branche

Welke stappen kan een accountantskantoor zetten om voorbereid te zijn op de CSRD?

  • Publicatiedatum: 7-7-2022
Duurzaam ondernemen

Tijdens het webinar van maart jongstleden over de CSRD en de urgentie van verduurzamen in het mkb zijn er door de deelnemers vragen gesteld die SRA zou beantwoorden. Dit is de tiende en voorlopig tevens laatste vraag in een reeks.

In de zomervakantie zullen wij nagaan of er nog vragen zijn waar na de vakantie antwoord op gegeven zal worden. Dit kan worden geïnitieerd door ontwikkelingen rondom de CSRD of de ESRS-standaarden, maar ook door vragen vanuit de lezer. Heeft u vragen over de CSRD of andere vaktechnische vragen rond duurzaamheid, mail dan naar vaktechniek@sra.nl.

We hebben het eerder al kort gehad over de criteria en voorwaarden waaraan de verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD moet voldoen. CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en gaat gefaseerd per 1 januari 2024 in. Na de introductie en de verdere verdieping van de regelgeving hebben we in de vorige vraag het proces uitgewerkt dat accountants voor hun klanten kunnen gebruiken om hen te ondersteunen bij het voldoen aan de CSRD. Deze voorlopig laatste vraag gaat over welke andere voorbereidingen accountantskantoren kunnen treffen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de aankomende Europese wetgeving.

Inzicht

De eerste stap die het accountantskantoor kan nemen, is analyseren hoeveel klanten er zijn die wettelijk moeten voldoen aan de CSRD. De CSRD gaat, zoals eerder gemeld, gelden voor grote ondernemingen. Bedrijven worden gezien als grote onderneming als ze twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de volgende drie kenmerken voldoen: 

  • minimaal 250 fte personeelsleden
  • minimaal € 40 miljoen omzet
  • minimaal € 20 miljoen balanstotaal

De groep die uit deze analyse komt, kan – in het geval het een grote groep betreft – worden gesegmenteerd in type organisatie (branche) die daarop mogelijk geclusterd bediend kan worden. Sommige branches zullen eerder aanslaan op een specifiek onderdeel van de brede thematiek van de CSRD. De ene branche slaat bijvoorbeeld aan op Environmental-gerelateerde onderwerpen, terwijl een andere branche meer raakvlak heeft met Social-gerelateerde onderwerpen. Elke branche heeft zo zijn eigen aanvliegroute nodig met specifiek expertise.

Daarnaast is er nog een (grote) groep bedrijven die niet direct valt onder de scope van de CSRD, maar indirect wel getroffen wordt door deze regelgeving, de zogeheten ketendruk. De grote bedrijven die aan de CSRD moeten voldoen, zullen namelijk een deel van de benodigde informatie ophalen bij hun toeleveranciers. Hierdoor zullen kleinere ondernemingen bij het leveren van hun goederen of diensten ook informatie over bepaalde duurzaamheidsindicatoren moeten verschaffen, zodat de CSRD-plichtige onderneming kan voldoen aan de CSRD-vereisten. Dit zal waarschijnlijk niet de volledige set aan indicatoren zijn, maar slechts enkele, zoals CO2-uitstoot. Inzicht krijgen in de omvang van deze groep van kleinere ondernemingen die geraakt wordt door de ketendruk en de wettelijk verplichte groep ondernemingen, geeft inzicht in de hoeveelheid werk die hieruit kan voortkomen.

Kennis

Naast inzicht in de omvang van de hoeveelheid klanten die (in)direct geraakt worden door deze wetgeving, zal er binnen de accountantsorganisatie ook voldoende kennis aanwezig moeten zijn om de klanten vanuit een adviserende en controlerende rol te kunnen bedienen. Het volgen van het SRA-webinar dat eerder werd gehouden en het lezen van de veelgestelde vragen kan een goed startpunt zijn om in brede zin kennis te nemen van de CSRD en de gevolgen ervan. Voor verdieping zijn er de opleidingen, zoals de CSRD en Duurzaamheid in het mkb, en zal elk accountantskantoor zich goed moeten voorbereiden door de teksten van de CSRD, en ook het ESRS-raamwerk dat nu ter consultatie ligt, te lezen. Het onderwerp duurzaamheid wordt in 2023 een verplicht onderdeel van de permanente educatie van accountants, waarmee door de NBA hiertoe ook al een aanzet wordt gegeven.

Aanpak

Naast het inzicht in de omvang van het aantal klanten en het verdiepen in de wet- en regelgeving zal de organisatie ook moeten werken aan een (controle)aanpak om de klanten te ondersteunen. Ten aanzien van de controleaanpak werkt de NBA momenteel aan een verbetering van de bestaande NVCOS 3810N-standaard, waardoor accountants beter ondersteund worden in het assurance geven bij niet-financiële informatie. Naast assurance kunnen (kleinere) kantoren juist ook ondersteuning bieden bij het opstellen van niet-financiële informatie. 

Meer informatie