Financiering: nieuwe vormen
Dossier Financiering

Gangbare vormen van financiering

Naast de standaard lening en de hypothecaire lening zijn er nog andere financieringsvormen die de meeste van u wel kennen. De belangrijkste gangbare vormen van financiering op een rij.

Rekening-courantkrediet

Een rekening courant krediet houdt in dat u tot een bepaald bedrag 'rood' mag staan. Er geldt dus geen aflossingsverplichting. Het voordeel hiervan is dat u slechts rente betaalt over het werkelijk opgenomen bedrag. Het rentepercentage is daarentegen vaak wat hoger.

Kenmerk is dat de afgeloste bedragen op een lening niet meer kunnen worden opgenomen, terwijl een rekening courant krediet een bepaalde limiet kent tot waar steeds opnieuw kan worden opgenomen.

Een belangrijk nadeel van het rekening-courant krediet is dat het krediet door de bank per dag opzegbaar is. Met name voor een lange termijnplanning is dit dus een extra risico voor uw onderneming.

Rekening-courantkrediet is wordt vaak gebruikt voor de financiering van werkkapitaal.

Leverancierskrediet

Leverancierskrediet is een vorm van uitgesteld betalen bij een leverancier. Goederen en/of diensten worden niet direct bij afname betaald, maar op een later tijdstip. Deze vorm van financieren komt veel voor, en wordt ook regelmatig ongevraagd ingezet als financieringsmethode.

Deze vorm van lenen levert echter een risico op voor uw onderneming indien de leverancier plotseling besluit het openstaande bedrag in te gaan vorderen. Het is daarom verstandig om vooraf afspraken te maken met uw leveranciers omtrent de betalingstermijn.

Leasing

Leasing is een specifieke vorm van financiering. Kenmerk is dat een object wordt gefinancierd, terwijl bancaire financiering zich richt op de financiering van een debiteur in zijn geheel. Leasing gaat via leasemaatschappijen, al dan niet onderdeel van een bank.

Diverse leasemaatschappijen hebben zich gespecialiseerd in bepaalde soorten objecten. Door hun specialisme zijn ze in staat de ondernemers goed te adviseren. Door diepgaande kennis en ervaring in hun markt durven ze vaak ook grotere financieringsrisico’s aan.

Leasing is een geschikte financieringsvorm voor investeringen in goed verhandelbare activa zoals auto’s, machines, inventaris, maar bijvoorbeeld ook ICT.

Factoring

Factoring is een specifieke vorm van financiering. Het richt zich vooral op de financiering van debiteurenportefeuilles. De debiteurenportefeuille wordt overgedragen aan een partij die op basis van deze portefeuille krediet verschaft. Incidenteel wordt ook op voorraden factoring toegepast.

Factoring is met name geschikt voor partijen met relatief grote kredietbehoeften, die sterk samenhangen met veranderingen in het werkkapitaal.

Het voordeel van factoring is dat relatief hoge bevoorschotting plaatsvindt, soms tot 100%. In de meeste gevallen gaat ook het debiteurenrisico over, en daarmee ook het beheer. 

Achtergestelde lening

De achtergestelde lening kent een hoger risico voor de bank, en dus een hogere rente voor de ondernemer. De achtergestelde lening zal, in geval van faillissement, alleen terugbetaald worden indien alle andere schuldeisers eerst zijn uitbetaald. Enkele banken kennen een speciale achtergestelde leningsvorm waar de ondernemer beroep op kan doen.

Uiteraard is het ook mogelijk om bij een derde partij een achtergestelde lening te verwerven, bijvoorbeeld bij familie. Indien de familie deze lening achterstelt ten opzichte van de bank levert dat vaak juist gunstiger voorwaarden en een lager rentepercentage op.

Onderhandse lening

Een onderhandse lening betekent dat er geleend wordt bij een (niet commerciële) partij, buiten de bank om. In de meeste gevallen wordt een onderhandse lening in de persoonlijke sfeer verstrekt.

Mede hierom is het belangrijk om de voorwaarden van deze lening goed op papier te zetten. Niet alleen omdat de lening dan aantoonbaar is voor de Belastingdienst, maar zeker ook om de persoonlijke relaties te beschermen tegen ongemakkelijke situaties.

Contact / vragen

Heeft u vragen over vormen van financiering? Neem dan contact op met  Leonie Derksen, Kennismanager bij SRA:

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
T 030 656 6060
E lderksen@sra.nl