Thuis in uw branche
Dossier In het publiek belang

Update oktober 2016

Ontwikkelingen implementatie In het publiek belang SRA-leden

  • Publicatiedatum: 20-10-2016

We gaan in op de uitgebreide controleverklaring bij alle wettelijke controles, de set van kwaliteitsindicatoren, de tweejaarlijkse evaluatie van het bestuur en controlerend equity partners door een externe, onafhankelijke assessor, en het instellen van een beleggingsbeleid voor partners.

Alhoewel een aantal van deze maatregelen gekoppeld is aan een implementatiedeadline van 1 oktober 2016, moet op bestuurlijk niveau nog besluitvorming plaatsvinden; bijvoorbeeld over de uitgebreide controleverklaring of de vaste set van kwaliteitsindicatoren.

De uitgebreide controleverklaring

Bij alle wettelijke controles geeft de accountant een uitgebreide controleverklaring af. Met een beperkter regime voor de middelgrote ondernemingen (kernpunten controle). Daarin geeft hij meer inzicht in de aandachtspunten van zijn controle, de controlemethodiek en uitgevoerde werkzaamheden en de gehanteerde materialiteit. (maatregel 4.5)

In diverse gremia binnen de NBA hebben vertegenwoordigers vanuit de werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties en het SRA-bestuur recent gediscussieerd over de reikwijdte en de tekstuele invulling van deze maatregel. Daarbij speelden de kernpunten onder meer een hoofdrol. De uitdaging zit erin dat het geven van inzicht in aandachtspunten en de gehanteerde materialiteit niet afgedaan kan worden middels standaardteksten. De verklaring moet aansluiten bij en consistent zijn aan de (planning en rapportage zoals die zijn vastgelegd in de) dossiers. We hebben nadrukkelijk onze input vanuit de niet-OOB-praktijk geleverd.

Op dit moment is het wachten op de nadere toelichting van de NBA. De teksten van de uitgebreide controleverklaring die wel gestandaardiseerd worden, worden door de NBA voor eind 2016 aangepast. Uw kantoor moet deze nieuwe teksten toepassen per boekjaar 2016. Het vermelden van kernpunten en de gehanteerde materialiteit is voor 2016 naar verwachting nog niet verplicht. Implementatie van maatregel 4.5 wordt dus in delen opgeknipt, een exacte fasering is nog niet te geven. We houden u van de voortgang op de hoogte.

Set van kwaliteitsindicatoren

Accountantsorganisaties hebben aantoonbaar een kwaliteitsbeheersingssysteem waarin aandacht is voor een beperkte vaste set van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren en aangevuld met de kantoor-specifieke normen die van toepassing zijn voor de meting van de kwaliteit. (maatregel 5.1)

De werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties heeft het op zich genomen om met een handreiking te komen. De werkgroep heeft daarbij zoveel mogelijk praktijkgerichte input van diverse kantoren willen integreren. Inmiddels is een eerste concept gereed. De vaste set van vijf belangrijkste kwaliteitsindicatoren moet nog worden bepaald, en zal via de werkgroep door het NBA-bestuur moeten worden vastgesteld.

Aangezien kantoren voor het eerst zullen moeten rapporteren in het complianceverslag over 2016, hebben zij nog enige ruimte voor daadwerkelijke implementatie van het meetinstrument. Desondanks streeft de werkgroep naar spoedige publicatie van de vaste set  aan kwaliteitsindicatoren.

Evaluatie door externe assessor

Het bestuur evalueert aantoonbaar tenminste eens per 2 jaar haar eigen functioneren en dat van de controlerende equity partners met behulp van een externe assessor en begint daarmee in 2016. (maatregel 2.1)

Kantoren hebben veel vrijheid bij de invulling van deze maatregel. Dat geldt ook bij de keuze van de onafhankelijke externe assessor. Kantoren kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van externe compliance-officers, maar ook van de waarnemer. De externe OKB-er kan niet optreden als externe assessor. Deze maakt immers onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van het kantoor en is dus niet onafhankelijk. Ook SRA kan als vereniging of backoffice-officeorganisatie geen rol spelen bij de in/uitvoering van de maatregel in verband met de dubbele rol die zij dan op zich zou nemen.

Beleggingsbeleid voor partners

Het beleggingsbeleid voor partners zorgt er voor dat het risico van een conflict of interest wordt voorkomen. Aanvullend op bestaande verordeningen geven partners via de compliance officer volledige inzage in onderlinge financiële (on)afhankelijkheid 'in privé'. Over de uitvoering van dit beleid wordt verslag gedaan in het compliance-verslag. (maatregel 3.6)

Voorkomen moet worden dat vennoten samen privébeleggingen of nadere onderlinge financiële relaties hebben in de ruimste zin van het woord, zonder dat het bestuur van het kantoor hiervan op de hoogte is. Als praktische invulling kan ons inziens volgens de volgende tweetrapsraket worden gehandeld:

  1. Onderteken als partners een verklaring van onderlinge onafhankelijkheid. Bij ontkenning (dus onafhankelijkheid), geen punt 2
  2. Indien wel onderlinge afhankelijkheid, dan alle informatie verstrekken aan de compliance officer waaruit de financiële afhankelijkheid blijkt. De compliance officer beoordeelt of dit kan leiden tot een conflict of interest in het kader van het beleid van het kantoor, en gerelateerd aan de maatregelen In het publiek belang, en onderneemt daarop actie.

Als laatste

Heeft u vragen over de (implementatie van de) maatregelen In het publiek belang voor niet-OOB-accountantsorganisaties, neemt u dan contact op met SRA-Bureau Vaktechniek (vaktechniek@sra.nl), onder vermelding van Vraag In het publiek belang.

Vragen en antwoorden

Op onze website hebben we een bundeling opgenomen van alle vragen en antwoorden.

 

Bekijk de overige updates In het publiek belang