Thuis in uw branche
Dossier In het publiek belang

Update september 2017

Ontwikkelingen implementatie In het publiek belang SRA-leden

  • Publicatiedatum: 22-9-2017

Het SRA-bestuur brengt u graag op de hoogte van het volgende: de implementatie maatregelen met als deadline 1 oktober, de SRA-bestuurs/intervisiebijeenkomst van 11 oktober 2017, het Leerdocument AFM-onderzoek, de 1-meting Cultuurscan en de voortgang van de Werkgroep en Stuurgroep In het publiek belang.

Implementatie maatregelen met deadline 1 oktober 2017

De volgende maatregelen moet u volgens de fasering in de NBA Monitor voor 1 oktober 2017 hebben geïmplementeerd:

  • Het bestuur dient voldoende tijd te kunnen besteden aan het besturen van de organisatie. In het compliance-verslag neemt de controlerende accountant, die eveneens bestuurder is, een passage op over de tijdsbestedingen, bestuurstaken en verantwoordelijkheden.
  • Accountantsorganisaties hebben een kwaliteitsbeheersingssysteem waarin aandacht is voor een beperkte vaste set van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren en aangevuld met de kantoor-specifieke normen die van toepassing zijn voor de meting van de kwaliteit. Accountantsorganisaties zijn transparant over zowel het kwaliteitsbeheersingssysteem, de indicatoren als de jaarlijkse uitkomsten en de maatregelen die worden genomen om de kwaliteit te managen.

SRA-bestuurs/intervisiebijeenkomst: woensdag 11 oktober 2017

Als SRA-kantoor met een niet-OOB-vergunning bent u vanuit verschillende invalshoeken bezig met kwaliteit, kwaliteitsverbetering en verandertrajecten: In het publiek belang, Samen Beter, via vaktechnische educatie, Cultuurscan et cetera. Nu we volgens de agenda van de AFM aan de vooravond staan van een tweede AFM-onderzoek naar de kwaliteit van de wettelijke controles in het niet-OOB-segment, is het van belang om al deze invalshoeken bij elkaar te brengen.

Dat is van belang omdat de AFM naar verwachting niet alleen de vaktechnische kwaliteit van uw organisatie en dossiers zal onderzoeken. Ook zal de toezichthouder onderzoek doen naar de implementatie en borging van verandertrajecten, meer specifiek: de maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang'.

Het SRA-bestuur wil uw organisatie daarbij zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Dat doen we met ons actieplan Kwaliteit, waaronder bijvoorbeeld ook onze inzet en activiteiten van 'Samen Beter' en 'In het publiek belang' vallen.

Dat is noodzakelijk omdat de aanpak van én de resultaten uit de recente onderzoeken bij de OOB-organisaties ook van invloed zullen zijn op de AFM-onderzoeken in ons segment. In dat kader nodigt het SRA-bestuur met name bestuurders en directieleden uit voor een intervisiebijeenkomst op woensdag 11 oktober 2017, waarin we nader op deze zaken ingaan.


Leerdocument AFM-onderzoek

Als onderdeel van het Actieplan Kwaliteit, heeft het SRA-bestuur de uitkomsten van het AFM-onderzoek naar de implementatie en borging van verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties geanalyseerd. Dit Leerdocument is een samenvatting van de aandachtspunten uit het onderzoek. De inhoud is een stellige doorvertaling naar concrete leer- en actiepunten en aanbevelingen voor uw organisatie. De geformuleerde vragen kunnen dienen als leidraad voor een plaatsbepaling, als vertrekpunt of als onderdeel van het monitoren van het verandertraject binnen uw kantoor.


Op naar de 1-meting Cultuurscan

Naast de nulmeting die een groot aantal kantoren met de SRA-Cultuur heeft uitgevoerd (in het kader van de uitvoering maatregel 1.4 IPB), wordt op dit moment hard gewerkt aan de opvolging ervan. Vanzelfsprekend bij de kantoren zelf, die de actie- en verbeterpunten voor cultuur- en gedragsaspecten en voor de interne beheersing oppakken. Maar ook bij SRA, waar we in het kader van periodieke monitoring en de gewenste PDCA-cyclus kijken hoe we op de beste manier de kantoren kunnen ondersteunen en begeleiden. Daarover zullen we u binnenkort - bij voorkeur al tijdens de intervisiebijeenkomst op 11 oktober - kunnen informeren. 


Voortgang werkgroep en Stuurgroep In het publiek belang

De werkgroep niet-OOB-accountantsorganisatie werkt op de achtergrond verder aan het ondersteunen van accountantskantoren met een niet-OOB-vergunning, ook via de vertegenwoordiging in diverse gremia. Daar laten we de stem van deze kantoren werkzaam in het mkb horen. Zo spreken we eind oktober met de leden van de Monitoring Commissie Accountancy over de voortgang in onze sector.

Daarnaast is de werkgroep alsook het SRA-bestuur vertegenwoordigd in de Stuurgroep In het publiek belang van de NBA. Deze Stuurgroep is de drijvende kracht en gangmaker van het veranderingstraject in onze hele sector. Via de uitgezette enquête Greenpaper Kwaliteit die naar de contactpersonen Monitor NBA gestuurd is, leveren we input over uw visie op kwaliteit.

 

Bekijk de overige updates In het publiek belang