Thuis in uw branche

Aanwijsbevoegdheid NBA voor ondernemingen en instellingen zonder accountant

Een aantal beursgenoteerde ondernemingen (oob met een hoog risicoprofiel) heeft de afgelopen periode aangegeven dat zij geen accountantsorganisatie kunnen vinden die bereid is de wettelijke controle uit te voeren. Het wetsvoorstel regelt dat de NBA een bevoegdheid krijgt om in dat geval een accountantsorganisatie aan te wijzen.

Beperking reikwijdte
SRA heeft geen bezwaar tegen het toekennen van de aanwijsbevoegdheid van de NBA. Wel stellen we vraagtekens bij de reikwijdte van de maatregel: het geconstateerde probleem doet zich met name voor in de oob-markt en bij gemeenten en onderwijsinstellingen. In het kader van proportionaliteit pleiten we voor beperking tot deze omgevingen.

Hiaat in de wet
Ook vragen we de minister de situatie te verduidelijken als de NBA niet tot aanwijzing kan komen. Welke alternatief heeft de betreffende onderneming dan?

Ketenbenadering
Daarnaast vindt SRA het van belang om de verantwoordelijkheid van elke partij in de financiële keten bij de oplossing van dit probleem beter te benadrukken. We bevelen aanvullend onderzoek aan, evenals additionele oplossingen die van een meer geïntegreerde ketenbenadering uitgaan.

Rechtsonzekerheid
Als laatste wijzen we de minister bij de bezwaar- en beroep-mogelijkheden, het ontbreken van opschortende werking en daaruit voortvloeiende rechtsonzekerheid, op de mogelijkheid dat een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening kan vragen, op grond van artikel 8:81 Awb. Rechtszekerheid kan worden voorkomen door een procedure op te nemen in het wetsvoorstel.