Thuis in uw branche

Melding van gebreken in een wettelijke controle bij de AFM

Het wetsvoorstel introduceert een beperking van de geheimhoudingsplicht: die plicht geldt niet als een accountantsorganisatie vertrouwelijke gegevens verstrekt aan de AFM vanwege een geconstateerde mogelijke overtreding van de EU-verordening, of van de voorschriften die de Wta stelt en daaraan gerelateerde beroepsreglementering. Opheffing van geheimhouding zal accountantsorganisaties eerder doen melden.

Professionaliteit
SRA pleit voor professionaliteit en volwassenheid in de keten. Bij de constatering van een gebrek in een wettelijke controle moeten huidige en vorige accountant daarover kunnen spreken, en samen van kunnen leren. Klikken is geen oplossing en bevordert de kwaliteit niet.

Objectiviteit
Hoor- en wederhoor moet gewaarborgd zijn in de keten, en hoort mede verankerd te worden in deze wetsaanpassing.

Gerechtvaardigd vermoeden
We vragen de minister van Financiën een andere formulering te kiezen voor ‘mogelijke’ overtreding. Een mogelijke suggestie hiervoor kunnen zijn: ‘een gerechtvaardigd vermoeden van een overtreding’.

Vrijwaring
Aangezien het gaat om een vermoedelijke (en geen vastgestelde) overtreding, ligt het in de lijn om een vrijwaringsregeling in de wettekst op te nemen.

Verbanden
Daarnaast vragen we de wetgever om de (mogelijke) verbanden met andere wetswijzigingen te verduidelijken. Te denken valt aan de relatie met de voorgestelde verplichting van de accountantsorganisatie om ernstige tekortkomingen in wettelijke controles te voorkomen (artikel 18, tweede lid van de Wta).