Thuis in uw branche

Reactie op de consultatie Wet toekomst accountancysector

Brief aan de minister

Met het voorstel Toekomst accountancysector kondigt de minister van Financiën wetswijzigingen aan. Deze wijzigingen zijn nodig om maatregelen van de Commissie toekomst accountancysector te kunnen implementeren. De impact van het wetsvoorstel is buitengewoon groot. Voor kantoren én voor hun klanten.

Het maatregelenpakket Toekomst accountancysector onderkent niet de wezenlijke verschillen in aard, rol & functie, en regime tussen oob-accountantsorganisaties en niet-oob-accountantsorganisaties.

De toekomst van het wettelijke controledomein raakt niet alleen de 189 (van de in totaal 268) accountantsorganisaties die bewust lid zijn van SRA. De toekomst raakt ook alle controleplichtige ondernemingen in het niet-oob-segment en andere stakeholders die wij daarmee indirect vertegenwoordigen; zo’n 35% van de totale wettelijke controlemarkt. Daarvoor voelen wij ons verantwoordelijk. SRA wil als partner en schakel in de financiële keten een bijdrage leveren.

Intrinsieke motivatie

Die bijdrage leveren wij op basis waarvan SRA 30 jaar geleden ontstaan is, van wat ons als vereniging drijft en wat ook is vastgelegd in het verenigingsbeleid: kwaliteit (beheersing, bewaking, toetsing, verbetering en borging ervan) staat centraal. SRA-kantoren zijn zich bewust van hun (maatschappelijke) rol en functie bij (controleplichtige) mkb-ondernemingen en de betekenis daarvan voor stakeholders en de BV Nederland.

Vanuit die intrinsieke motivatie en op basis van dat kwaliteitsdenken, staat SRA als ketenpartij in het proces om de kwaliteit van het wettelijke controledomein nog verder te verbeteren. Elke voorgestelde verbeteringsmaatregel leggen wij tegen die kwaliteitslat aan. Veranderingen in wetgeving en maatregelen voor de sector moeten wat SRA betreft onderbouwd zien op het optimaliseren en waarborgen van kwaliteit in het controleplichtige mkb.

Juiste perspectief

Wat is de betekenis van die veranderingen voor de vele wettelijke controleopdrachten die rond € 20.000 - € 30.000 kosten? Draagt de voorgestelde maatregel doelmatig, proportioneel en tegen aanvaardbare kosten bij aan duurzame kwaliteitsverbetering in het controleplichtige mkb-segment? Een segment dat in vele opzichten verschilt van de oob-opdrachten en de rol en functie daarbij van oob-accountantsorganisaties.

Dit verklaart onze positief-kritische houding en medewerking in het huidige proces om de kwaliteit en daarmee het vertrouwen in het wettelijke controledomein te waarborgen. Het verklaart ook onze uitgebreide, onderbouwde reactie zodat SRA-kantoren hun goede werk in en voor de sector kunnen blijven doen. Besluiten voor de toekomst van het wettelijke controledomein in het niet-oob-segment moeten we vanuit de juiste perspectieven nemen.