Thuis in uw branche

Vakbekwaamheid accountants derde landen

De mogelijkheden voor accountants uit derde (niet EU-) landen om eenzelfde niveau van vakbekwaamheid te behalen als in Nederland, worden verruimd. 

Voorgesteld wordt dat deze groep vijftien jaar praktijkervaring op financieel, juridisch en boekhoudkundig gebied als voltooide praktijkopleiding kan aanvoeren. Voor het theoretische deel wordt de buitenlandse accountant de mogelijkheid gegeven om aanvullende diploma’s of soortgelijke bewijsstukken via specifieke cursussen te behalen, zonder de volledige Nederlandse accountantsopleiding te hoeven volgen.

Kwaliteit voorop
Het meewegen van 15 jaar praktijkervaring staat als lidstaatoptie in de Europese richtlijn vermeld. In deze lidstaatoptie (artikel 11, bekwaamheid als gevolg van langdurige praktijkervaring) staat echter de aanvullende bepaling dat de buitenlandse accountant met goed gevolg het in artikel 7 bedoelde vakbekwaamheidsexamen heeft afgelegd. Juist vanwege het doel van deze wet: het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de wettelijke controle, verzoeken we de minister om de lidstaatoptie in zijn geheel te volgen en de wettekst daarop aan te passen.

Rechtsgelijkheid
In Nederland doet zich de situatie voor waarbij accountants in opleiding vele jaren in de praktijk werken; zonder dat zij afgestudeerd zijn en zonder dat zij ingeschreven staan in het Register. Van deze collega’s wordt wel verlangd om de praktijkopleiding te voltooien. Vanuit het rechtsgelijkheidsbeginsel vinden we het redelijk dat de wetgever ook voor deze Nederlandse collega’s een voorziening treft.