Thuis in uw branche

Vaststelling, rapportage en publicatie Audit Quality Indicators

Het wetsvoorstel regelt de juridische verankering

De verplichte rapportage door accountantsorganisaties aan de hand van AQI’s vereist een juridische grondslag, en daarmee wetswijzigingen. Voorgesteld wordt onder meer dat de minister van Financiën de AQI’s vaststelt en een toezichthouder (de AFM) aanwijst. De beroepsorganisatie zal de set kwaliteitsindicatoren periodiek moeten evalueren.

AQI’s zijn geen norm
SRA vindt uitvoering van toezicht en handhaving (door de AFM) ongewenst:

  • De uitvoering van toezicht op de rapportageverplichting past niet binnen de scope van de Wta. Op basis van de kwaliteitsbevorderende taken uit de Wet op het accountantsberoep behoort dit tot het domein van de beroepsorganisatie
  • Toezicht kan alleen gericht zijn op de rapportageverplichting c.q. de tijdigheid binnen een gestelde termijn. Toetsing van de volledigheid en/of wijze van rapportage richt zich op de inhoud van de rapportage. Aangezien de indicatoren geen norm zijn, is er geen goed/fout omslagpunt per AQI vast te stellen; van toezicht kan dan geen sprake zijn.
  • de AQI’s zijn geen harde norm en niet beoogd als handhavingsgrond voor de externe toezichthouder. Van handhaving kan geen sprake zijn.

Link met resultaatverplichting
De wetgever legt met de voorstellen een expliciete link met de toezicht- en handhavingstaken van de AFM, zoals gesteld in de Wta. Daarmee wordt ook impliciet een (juridische) link gelegd met de voorgestelde resultaatverplichting van een accountantsorganisatie voor de uitkomsten van het kwaliteitsbeheersingssysteem (waarvan de AQI’s indicatoren zijn), en het voorstel tot uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium van de AFM dat daarop betrekking heeft. SRA heeft ernstige zorgen over de werking en implicaties van deze voorstellen en voor de rechtspositie van accountantsorganisaties.

Toegang tot alle informatie
Ook lijkt de AFM met een nieuwe grondslag voor het verstrekken van (al dan niet vertrouwelijke) gegevens door de NBA, toegang te krijgen tot alle informatie waarover de beroepsorganisatie beschikt; onder het voorwendsel dat het voor haar taak nodig is. SRA maakt ernstig bezwaar tegen deze vrijbrief die de wetgever aan de toezichthouder geeft. Accountants en accountantsorganisaties worden hiermee vogelvrij verklaard.

Geen uitbreiding
De rapportageverplichting kan worden uitgebreid tot andere controles. SRA vindt dit een ongewenste bepaling. Uitbreiding naar een ruimere kring schiet het doel van het wetsvoorstel, het verbeteren van de kwaliteit van wettelijke controles, voorbij. Het creëert rechtsongelijkheid ten opzichte van kantoren die wel controles c.q. overige assurance-opdrachten uitvoeren maar geen accountantsorganisatie zijn in de zin van de Wta.

Snel evalueren
SRA stelt voor om de rapportageverplichting van de eerste vastgestelde set AQI’s voor een beperkte periode te laten gelden, met een afsluitende evaluatie. Na evaluatie van bruikbaarheid en doelmatigheid in de keten, kan worden besloten over voortzetting van de rapportageverplichting. Een vervaldatum aan de AQI’s toekennen stimuleert om uitbreiding c.q. verkleining van de set kritisch te bekijken.

Wilt u meer weten over de AQI’s?

Lees dan hoe SRA inhoudelijk aankijkt tegen de voorgestelde AQIs, in de reactie op de consultatie Audit Quality Indicators. Of laat u inspireren door de verzamelde artikelen en ander verdiepingsmateriaal!