Thuis in uw branche

Versterking governance en introductie intern toezicht grote niet-oob-accountantsorganisaties

Het wetsvoorstel verplicht grote niet-oob-accountantsorganisaties om over een stelsel van onafhankelijk intern toezicht (Raad van commissarissen) te beschikken. Voor oob-accountantsorganisaties bestaat deze verplichting al. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat dit governance-regime verder wordt versterkt. Het intern toezichtorgaan krijgt aanvullende bevoegdheden, zoals het goedkeuren van beloningsbeleid en winstuitkeringen. Deze maatregel treft zo’n 10 tot 15 SRA-kantoren.

Rechtsongelijkheid
Tot op heden bestond een strikt onderscheid in beleid voor accountantsorganisaties die beursgenoteerde ondernemingen controleren, en accountantsorganisaties die controleplichtige mkb-ondernemingen begeleiden en controleren. Een scheiding die bewust in internationaal en nationaal beleid en in wet- en regelgeving is aangebracht. Met het voorstel om grote niet-oob-accountantsorganisaties onderwerp te laten zijn van een oob-regime wordt rechtsongelijkheid in het (inter)nationale (EU-)systeem aangebracht.

Marktingrijpen
De creatie van drie divisies: oob, grote niet-oob en overige niet-oob met verschillende regimes, betekent rechtstreeks ingrijpen op basis van omvang; niet op basis van de mate van geboden of gewenste kwaliteit of publiek belang. Een ongewenste situatie. Van belang is een gelijk speelveld te behouden waarbij de bedoelde proportionaliteit in wet en beleid gewaarborgd blijft.

Beslissingsbevoegdheid
Met het voorstel wordt verder het principe losgelaten dat accountants in meerderheid beslissingsbevoegdheid moeten hebben over alle zaken die de kwaliteit van de beroepsuitoefening waarborgen. Het loslaten van dit belangrijke beginsel wordt in het wetsvoorstel niet gemotiveerd. SRA pleit ervoor dit wezenlijke principe voor de niet-oob-sector te handhaven.

Juridische implicaties
Als laatste vragen we ons af wat de versterking van de governance voor het interne toezichtorgaan zelf betekent vanuit juridisch oogpunt: is het interne toezichtorgaan ook medeverantwoordelijkheid en aansprakelijk te stellen voor de uitkomsten van het kwaliteitsbeheersingssysteem, zoals verwoord in de voorgestelde wijziging van artikel 18, tweede lid van de Wta?