Thuis in uw branche

Juridische verankering van AQI’s

Worden accountantsorganisaties vogelvrij verklaard?

De rapportage op basis van AQI’s door accountantsorganisaties vereist een juridische grondslag. De Wet op het accountantsberoep moet daarvoor worden aangepast. Deze aanpassing legt daarbij ook een link met de Wet toezicht accountantsorganisaties. De wetswijziging wordt geconsulteerd in het Wetsvoorstel toekomst accountancysector.

Toezicht

SRA heeft een flink aantal kanttekeningen geplaatst bij de voorgestelde wetwijzigingen. Zo wil de minister van Financiën toezicht instellen op de naleving van de rapportageverplichting met AQI’s. Dit toezicht op de accountantsorganisatie richt zich op de volledigheid en tijdigheid van de verstrekte informatie, en op de wijze van rapportage. 

Ongewenst

Uitvoering van toezicht en handhaving op de rapportageverplichting van AQI’s, vindt SRA om meerdere redenen ongewenst:

a. De uitvoering van toezicht op de AQI’s past niet binnen de scope van toezicht zoals bepaald in de Wet toezicht accountantsorganisaties; toezicht op de rapportageverplichting behoort tot het domein van de beroepsorganisatie op basis van de kwaliteitsbevorderende taken uit de Wet op het accountantsberoep.

b. Toezicht kan alleen gericht zijn op de rapportageverplichting, en daarmee op tijdigheid (binnen een x-gestelde termijn). Toetsing van de volledigheid c.q. wijze van rapportage richt zich op de inhoud van de rapportage. Aangezien de indicatoren geen norm zijn, kan van toezicht geen sprake zijn. Er is geen goed/fout omslagpunt per AQI vast te stellen, aldus de kwartiermakers

c. Aangezien de AQI’s geen harde norm zijn, kan van handhaving op de volledigheid c.q. wijze van rapportage geen sprake zijn.

Meer kanttekeningen!

Wilt u weten welke kanttekeningen SRA nog meer geplaatst heeft bij de juridische verankering van AQI’s? Lees dan hier de volledige reactie.