Thuis in uw branche

Wat vindt SRA van de voorgestelde AQI’s?

Eerst de definitie, dan de drivers, dan misschien AQI’s

SRA vindt continu debat over en onderzoek naar factoren die positieve en beperkende invloed hebben op kwaliteit, van belang. Dat werkt stimulerend bij duurzame verbetering en verankering van kwaliteit. Kwaliteitsindicatoren (niet noodzakelijkerwijs de voorgestelde) kunnen kantoren daarbij helpen. Gezien het doel en de gekozen doelgroep zien we echter weinig heil in de voorgestelde set AQI’s. 

SRA heeft het conceptvoorstel, de set Audit Quality Indicators en dashboard, bestudeerd. Om positief-kritisch en opbouwende feedback te geven, hebben we er voor gekozen om onze reactie in de vraagvorm op te stellen. Ook doen we aanbevelingen en suggesties vanuit gebruikersperspectief. Daarmee doen we recht aan het werk van de kwartiermakers.

Welke weg?

Wetenschappers en onderzoekers vragen zich af of het niet te vroeg is om AQI’s te introduceren: moeten niet eerst de drivers van kwaliteit beter in beeld worden gebracht? Een eenduidige, breed gedragen definitie van controlekwaliteit is nodig om kwaliteitsindicatoren of AQI’s te kunnen vaststellen. Eerst weten waar je heen wilt, dan kun je de weg vragen.

Verwachtingskloof

We denken dat de beoogde doelgroep, gebruikers van de jaarrekening, geen inzicht zal krijgen in de gesteldheid van de (integrale) auditkwaliteit van een individuele accountantsorganisatie. Daarvoor voeren we een aantal redenen aan in onze reactie. Van belang is in ieder geval dat we de kloof tussen de visie van accountants en de maatschappij juist niet vergroten.

Regeldruk

De doelmatigheid en proportionaliteit van het voorstel moeten we ook meewegen. SRA vindt de regeldruk voor kantoren buitenproportioneel. Het gaat hier niet alleen om urenbelasting, maar ook om verplichte jaarlijkse kostenposten. Op basis van onze berekeningen schatten we de initiële kosten voor 260 niet-oob-accountantsorganisaties op vijf à zes miljoen euro. Voor de structurele kosten gaan we jaarlijks uit van een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen euro.

Meer weten?

Lees de volgende documenten uit de integrale consultatiereactie: