Thuis in uw branche

Algemene Voorwaarden in het Nederlands

Voor uw accountantspraktijk

SRA heeft voor de aangesloten kantoren Algemene voorwaarden laten ontwikkelen die voor de reguliere accountantspraktijk toepasbaar zijn.

Omschrijving

Algemene Voorwaarden SRA Nederlands

De Algemene Voorwaarden in het Nederlands, geactualiseerd november 2016.

Prijs SRA-leden : gratis
Verschijning: direct beschikbaar
Download
Om te downloaden moet u ingelogd zijn   Registreer of Log in.

Inhoud

SRA heeft voor de aangesloten kantoren Algemene voorwaarden laten ontwikkelen die voor de reguliere accountantspraktijk toepasbaar zijn.

Uiteraard is het de eigen verantwoordelijkheid van het kantoor om te beoordelen of deze Algemene voorwaarden (gelet op de specifieke kantoorsituatie) bruikbaar zijn.

Deze Algemene voorwaarden zijn ook verkrijgbaar in het:

 • Duits (geactualiseerd november 2016)
 • Engels (geactualiseerd november 2016)

De Nederlandse versie is ook in gedrukte vorm te bestellen. Gratis!

Prijs

De Algemene Voorwaarden zijn gratis te downloaden. De Nederlandse versie is ook in gedrukte vorm te bestellen. Gratis!

Wijzigingen

Hieronder lichten we kort toe wat de belangrijkste aanpassingen zijn die in het nieuwe model (november 2016) van de algemene voorwaarden zijn opgenomen. Daarnaast worden een aantal adviezen gegeven.

 • Artikel A lid 2
  Aan deze bepaling is een beperking van aansprakelijkheid toegevoegd, in samenhang met het nieuwe lid 7 van artikel L. Deze toevoeging is bedoeld om een persoon die als werknemer, maat of vennoot aan een accountantspraktijk is verbonden te beschermen tegen een claim van een opdrachtgever. Let wel op dat ondanks deze beperking een beroepsbeoefenaar (accountant) die de opdracht feitelijk heeft uitgevoerd (dus in de hoedanigheid van maat, vennoot of werknemer) persoonlijk op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor eventuele beroepsfouten. Het uitgangspunt in het recht is dat een beroepsbeoefenaar 'de zorgvuldigheid dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht'. Deze zorgvuldigheid is inherent aan het uitoefenen van het beroep en het is de vraag of deze aansprakelijkheid door middel van een beding in de algemene voorwaarden (helemaal) kan worden beperkt. Volledigheidshalve is wel van belang deze beperking op te nemen.

  Het blijft daarnaast relevant om te zorgen dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de accountant(spraktijk) de aansprakelijkheid van de medewerkers en daarmee dus van de feitelijk uitvoerenden goed dekt. De verzekering moet alle werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar dekken, ongeacht of de accountant wordt aangesproken op grond van contractuele of buitencontractuele grondslag.
 • Artikel E lid 3
  Het advies is om ook in de hoofdtekst van de overeenkomst met de opdrachtgever een bepaling op te nemen over de kosten van een door de accountant in te schakelen derde.
 • Artikel F lid 5 en artikel G lid 5
  Hieruit is de toevoeging verwijderd dat de boete niet voor rechtelijke matiging vatbaar zou zijn, omdat dit een onredelijk bezwarend beding is en geen stand zal houden: een rechter kan altijd overgaan tot matiging van een boete.
 • Artikel G lid 1, 2 en 3 (nieuw)
  Lid 1 bevat een nieuwe formulering om de IE-rechten van een accountant(skantoor) beter te beschermen. In dat kader is ook lid 2 wat betreft bewoordingen uitgebreid. Lid 3 is nieuw en heeft betrekking op het verlenen van een gebruiksrecht op programmatuur of software, aangezien opdrachtgevers steeds vaker de mogelijkheid krijgen om ook zelf digitaal in te loggen in software die de accountant beschikbaar stelt.
 • Artikel H lid 2
  Deze bepaling bevat de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, er zou ook voor gekozen kunnen worden om een wachttermijn van 30 dagen op te nemen.
 • Artikel I lid 3 en 6
  Aan deze bepaling is toegevoegd dat reis- en verblijfkosten apart in rekening worden gebracht. Dit ter verduidelijking dat dit niet standaard is opgenomen in het honorarium. Het advies is om ten aanzien van het moment van in rekening brengen van het honorarium (lid 6) ook een bepaling op te nemen in de hoofdtekst van de overeenkomst met de opdrachtgever.
 • Artikel J lid 2
  Om buitengerechtelijke kosten van een particulier te kunnen vorderen wanneer deze in verzuim blijft, is van belang om aan een particulier wél een ingebrekestelling te versturen, met een betalingstermijn van tenminste 14 dagen.
 • Artikel L lid 2
  In lid 2 is aansprakelijkheid uitgezonderd voor ingeschakelde hulppersonen en voor bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. Lid 2 zou als onredelijk bezwarend aangemerkt kunnen worden bij een overeenkomst met particulieren. Bij een overeenkomst met een rechtspersoon levert deze bepaling in beginsel geen beperking op die onredelijk is. In artikel 12 van de Verordening Accountantsorganisatie is onder i van lid 1 opgenomen dat de organisatie zich dient te verzekeren voor werk van derden. Een verplichte verzekering betekent echter niet dat er dekking zal zijn. Vandaar dat deze bepaling is gehandhaafd in deze set algemene voorwaarden.
 • Artikel L lid 7 (nieuw)
  Hierin is expliciet opgenomen dat alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ook gelden voor de feitelijk uitvoerenden. In dat kader geldt wat hiervoor al bij artikel A werd toegelicht: een feitelijk uitvoerende kan op grond van onrechtmatige daad rechtstreeks worden aangesproken. De aansprakelijkheidsbeperkingen die gelden voor het kantoor kunnen op grond van lid 7 ook worden ingeroepen door de feitelijke uitvoerende. Deze bepaling zou als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt ten opzichte van particulieren, maar het is uitdrukkelijk aan te bevelen om deze bepaling op te nemen. Van groot belang is dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook dekking geeft bij een claim op grond van onrechtmatige daad jegens feitelijk uitvoerenden.
 • Artikel N lid 1
  Aan deze bepaling is toegevoegd dat bij opzegging van de overeenkomst, het honorarium en alle gemaakte kosten dienen te worden vergoed.
 • Artikel Q (nieuw)
  Dit artikel is geheel nieuw en bevat de verplichting voor de opdrachtgever om zorg te dragen voor een geschikte werkplek indien ten kantore van de opdrachtgever werkzaamheden worden verricht. Daarnaast bevat het een bepaling die aan de opdrachtgever oplegt dat er geen medewerkers van opdrachtnemer mogen worden aangetrokken, met name met het oog op de wat grotere opdrachtgever die wellicht behoefte zou hebben aan een in-house accountant.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren