Thuis in uw branche

SRA-Unit4 Samenstellen

Omschrijving

Unit4 logo

Met SRA-Unit4 Samenstellen kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren.


Inhoud

Risicogericht en efficiënt samenstellen is steeds vaker een vereiste. Het SRA-Handboek Samenstellen en de daarbij behorende werkprogramma’s zet de accountant aan over risico’s na te denken om ze vervolgens efficiënt en effectief samen te stellen.

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

Unit4 FDS

Met Unit4 FDS beschikt u over moderne technologie voor een effectieve en efficiënte voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie van uw werkprogramma’s.
De software waarborgt de onderlinge taakafhankelijkheden en aansturing van uw team. U legt bevindingen (onderbouwingen, aantekeningen, bijlagen, memo’s en rekenbladen) eenvoudig vast en de onderliggende technologie waarborgt de beveiligde opslag.

Aan de hand van een overzichtelijke audit trail ziet u welke handelingen verricht zijn (wie, wat en wanneer). Het automatisch gegenereerde dossier biedt altijd een juiste en volledige weergave van de uitgevoerde werkzaamheden en toegevoegde onderbouwingsdocumenten. Kortom, uw werkprogramma waarborgt de kwaliteit en efficiency. Het automatisch gegenereerde dossier biedt de vereiste transparantie en verantwoording.

Snel en eenvoudig inzicht in dossiers

In SRA-Unit4 Samentellen kunt u automatisch memo's genereren. U krijgt zo een duidelijk beeld van de belangrijkste bevindingen en conclusies.

Ook is er een template ontwikkeld voor een samensteldossier. Deze indeling sluit aan bij het Intern Reviewsysteem van SRA. Door gebruik te maken van het standaarddossier kunt u efficiënt uitgevoerde taken en aantekeningen reviewen.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de Standaard 4410, de RJk en het SRA-Handboek Samenstellen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Unit4 Actueel

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld met Unit4 Actueel. Unit4 Actueel is een weboplossing voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kunt u contact opnemen met SRA-Vaktechniek (vaktechniek@sra.nl of 030 656 60 60).

SRA-Werkprogamma's Controle en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Controleopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in Unit4 FDS. Bekijk voor meer informatie:

Releases

Release SRA-Unit4 Samenstellen 2019

Het werkprogramma Samenstellen is geactualiseerd op basis van vernieuwde wet- en regelgeving. Het werkprogramma geeft onder meer de mogelijkheid om de risico’s met betrekking tot wwft en integriteit beter te documenteren. Verder is er extra aandacht voor verslaggevingsaspecten waaronder de wijzigingen rondom de verwerking van de kosten van groot onderhoud.

Download hier de releasenotes

Release SRA-Unit4 Samenstellen 2018

Het werkprogramma Samenstellen is geactualiseerd en te downloaden via MyUnit4.
Naast geringe tekstuele aanpassingen zijn werkprogramma’s voor organisaties zonder winststreven (RJ 640 en RJk C1) en fondsenwervende instellingen (RJ 650 en RJk C2) toegevoegd.
Voor de nieuwe werkprogramma’s zijn voorloopvragen opgenomen. Ook is een vraag opgenomen in het kader van de Wet Nominering Topinkomens (WNT) en wordt verwezen naar de gelijknamige praktijkhandreiking.

Download hier de releasenotes

  

Release SRA-Unit4 Samenstellen 2017

Het werkprogramma Samenstellen is geactualiseerd. Naast een aantal tekstuele aanpassingen is rekening gehouden met aanscherping Wwft alsmede met de invloed van de Wet uitfasering pensioenvoorziening in eigen beheer. Ook zijn alle links naar de SRA-website en de website van NBA bijgewerkt, evenals de SLUID-codes voor de link naar Unit4 Actueel.

Download hier de releasenotes.

Release SRA-Unit4 Samenstellen 2016

Het werkprogramma Samenstellen is geactualiseerd en er is een nieuwe, risicogerichte, variant beschikbaar!

Nieuwe variant SRA-Werkprogramma Samenstellen

Er is nu een risicogerichte variant van het SRA-Werkprogramma Samenstellen ontwikkeld. Het werkprogramma Samenstellen bestond tot op heden uit twee varianten:

  1. Een volledig en uitgebreid werkprogramma waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen administreren en samenstellen;
  2. Een werkprogramma waarbij er, middels een voorloopvraag, voor gekozen kan worden om het administratieve deel uit het werkprogramma te laten.

Aan deze twee varianten is nu een derde variant toegevoegd. Met de nieuwe variant kan de accountant zelf op basis van de geïdentificeerde risico’s en aandachtspunten zijn werkprogramma in de uitvoeringsfase risiciogericht opstellen. Het ‘standaard’ werkprogramma in deze variant bevat derhalve uitsluitend instructies in de voorbereidings-, plannings- en afrondingsfase. Er zijn dus geen instructies opgenomen in de uitvoeringsfase per jaarrekeningpost! Uiteraard bevat deze variant voldoende waarborgen om te voldoen aan de vereisten uit Standaard 4410 en de documentatievereisten uit bijlage 1 van de NBA-handreiking 1136.

Werkprogramma’s Samenstellen en Beoordelen aangescherpt

Verder zijn de werkprogramma’s voor samenstelopdrachten en beoordelingsopdrachten geactualiseerd. De wet- en regelgeving is niet gewijzigd, inhoudelijk zijn de werkprogramma’s dan ook niet gewijzigd. De vragen en werkstappen in het werkprogramma 2016 zijn wel tekstueel aangescherpt.

Belangrijkste wijzigingen SRA-Unit4 Samenstellen:

  • In het kader van de nieuwe, risicogerichte, variant van het werkprogramma Samenstellen, is in de voorloopvragen een vraag opgenomen of men wil opteren voor een verkort werkprogramma. In dat geval worden alleen de mappen van significante posten getoond, waarin men zelf de aanvullende werkzaamheden dient te definiëren.
  • De voorloopvraag over administratieve dienstverlening is verder verduidelijkt en toegelicht.
  • Diverse dubbele vragen in het kader van de Wwft en VpB zijn verwijderd.
  • Bij diverse balansposten zijn de verslaggevingsaspecten toegevoegd aan de werkprogramma’s.
  • Bij de initiële cijferbeoordeling, de margebeoordeling en de kostenbeoordeling is een verwijzing opgenomen naar SRA Branche in Zicht (BiZ).
  • Op basis van de NBA handreiking 1136 is een aantal taken aangemerkt als ‘kritische taak’, waardoor ze gegroepeerd worden in het dossier. Zo kunt u vaststellen of u aan de 4410 eisen voldoet.

Stuur- en werkgroep

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy.

Voor een optimale inbedding van de werkprogramma's in de programmatuur van Unit4 zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-Kantoren, de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy, het SRA-Vaktechnisch bureau en Unit4.

Een stuurgroep richt zich in hoofdlijnen op de gewenste aanpassingen, de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Unit4.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-Kantoren zich bezighouden met o.m. het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

Presentaties

Er is op dit moment geen presentatie gepland.

Vragen over dit product?

Dyonne Langerak

Dyonne Langerak

Productmanager

vaktechniek@sra.nl
Stel hier uw vraag per e-mail

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren