Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 23-9-2020

Herziening inrichting stelsel van toezicht

De Commissie toekomst accountancy (Cta) heeft in haar rapport uitgesproken dat het wenselijk is om het stelsel van toezicht (op het Wta-domein) te herzien. Het kabinet heeft deze aanbeveling van de Cta overgenomen en de AFM, NBA en SRA verzocht om in gezamenlijkheid vorm te geven aan de inrichting van het stelsel van toezicht, op basis van eenduidige definities en uitgangspunten.

Op 28 september a.s. debatteert de Tweede Kamer met de minister van Financiën over dit onderwerp en moet besluitvorming gaan plaatsvinden. Dat betekent niet dat partijen stil hebben gezeten. Vanaf juni jl. heeft het SRA-bestuur met de betrokken partijen in vertrouwelijkheid om de tafel gezeten.
 
Nu we op het kruispunt zijn aangekomen waarop parlementaire besluitvorming gaat plaatsvinden, willen we alle SRA-leden volledig en transparant informeren over de stappen die we als bestuur hebben gezet, over de standpunten die we hebben ingenomen, en over onze zorgen die we bij diverse partijen hebben geuit.

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Ontwikkelingen Accountancyland

Stappen

 • De minister van Financiën heeft de kabinetsreactie op het rapport ‘Vertrouwen op controle’ op 20 maart jl. toegelicht in een telefonisch overleg waarbij naast AFM, NBA en Young Profs ook SRA-voorzitter Jan Zweekhorst en vicevoorzitter Roland Ogink aanwezig waren.
 • Het bestuur heeft daarop de Top 6 Aandachtspunten Kabinetsmaatregelen wettelijke controledomein gedeeld met alle betrokken partijen, het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer.
 • Vanaf juni jl. heeft het bestuur diverse overleggen gehad met AFM, NBA en het ministerie van Financiën over de volgende onderwerpen: de overdracht van kwaliteitstoetsingen in het niet-OOB-segment naar de toezichthouder, de wijze van toetsing door de toezichthouder na overdracht, en het kostenkader.
 • Met deze partijen is een processtructuur afgesproken: er is een stuurgroep (Jan Zweekhorst, SRA-bestuur) en een projectgroep (Roland Ogink, SRA-bestuur & Dick Meester, SRA Reviewcommissie) gevormd. Er is overleg geweest over een conceptplan Overdracht niet-OOB-segment.
 • Het bestuur heeft -naast de geleverde reactie op de reguliere Wijziging percentages Bbft 2019- veelvuldig contact gehad met en input geleverd aan het Ministerie van Financiën over het concept kostenkader AFM 2021-2024.
 • Op basis van de zomerse overleggen heeft het bestuur geconstateerd dat het risico bestaat dat binnen het proces onomkeerbare stappen worden gezet, zonder dat gebruik gemaakt is van de ruimte om (alternatieve) invulling gezamenlijk te verkennen, en zonder dat het parlement haar goedkeuring aan de kabinetsreactie en aanbevelingen heeft verleend. We hebben daarop bij partijen aangegeven eerst het parlementaire besluitvormingsproces te willen afwachten, voordat in gezamenlijkheid weer verder wordt gewerkt binnen de processtructuur.
 • Mede gezien de doelstelling en aanbevelingen van de Cta en de kabinetsreactie daarop heeft het bestuur daarnaast ernstige zorgen geuit over het proces en de inhoudelijke uitgangspunten van het ingezette traject rond het toezichtstelsel, de invoering en uitvoering van de aanbevelingen, én over de effectiviteit, efficiency (proportionaliteit en evenredigheid) en toegevoegde waarde ervan voor alle ketenpartijen. Deze zorgen hebben wij in eerste instantie neergelegd bij de AFM, NBA en het ministerie van Financiën; daarna hebben wij met een zorgenbrief ook de Cta zelf, de kwartiermakers, de Tweede Kamer als ook MKB Nederland geïnformeerd. De SRA-leden kunnen deze zorgenbrief hieronder downloaden.
 • Op basis van de zomerse overleggen en de Kostenkaderbrief hebben we relevante betrokken partijen een tweede zorgenbrief gestuurd. Deze zorgen betreft met name de effecten van een aanzienlijke kostenstijging en een mogelijk vliegurencriterium op kleinere leden. Wij denken dat ongeveer de helft van het totaal aantal vergunninghouders hun vergunning zal inleveren. De SRA-leden kunnen deze zorgenbrief hieronder downloaden.
 • Vanaf einde reces hebben diverse SRA-bestuursleden gesprekken gevoerd met politieke fracties en leden van de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer.
 • Op 21 september jl. vond een rondetafelgesprek Toekomst accountancy in de Tweede Kamer plaats. Daarvoor heeft het SRA-bestuur input geleverd.
 • Op 28 september a.s. zal de Tweede Kamer met de minister van Financiën debatteren. Daarvoor heeft het SRA-bestuur input geleverd.
 • Op 22 september verscheen een artikel in het Financieele Dagblad waarin SRA namens voorzitter Jan Zweekhorst waarschuwt voor de gevolgen als de uitvoering van het toezicht op het wettelijke controledomein volledig onder de AFM zou vallen.

Herziening stelsel van toezicht

Voor het SRA-bestuur zijn voor (de herziening van) het stelsel van toezicht -naast de geuite zorgen in beide brieven- van belang:

 • De uitgangspunten van het Cta-rapport ‘Vertrouwen op controle’; met name de focus op kwaliteitsbeheersingssystemen.
 • De toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de SRA-kantoren met een Wta-vergunning.
 • De toegevoegde waarde en toegang tot de markt voor de klanten in het niet-OOB-segment

Mochten de kwaliteitstoetsingen in het Wta-domein in de toekomst (in welke vorm dan ook) door de toezichthouder worden uitgevoerd, dan wijzigt er in het totale stelsel van kwaliteitstoetsingen niet veel: alleen het rode domein.

Kwaliteitstoetsingen

De SRA Reviewcommissie zal de kwaliteitstoetsingen op de NBA- en andere domeinen bij alle SRA-leden blijven uitvoeren. Op het Wta-domein kunnen we in een eventuele nieuwe situatie juist vanuit de verenigingsgedachte op een andere manier invulling gaan geven aan kwaliteitsondersteuning van de SRA-leden met een Wta-vergunning. 

Vragen?

Heeft u op basis van deze informatie nog vragen? Stel dan uw vraag via bestuur@sra.nl. Jan Zweekhorst of Roland Ogink zullen uw mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Vriendelijke groeten,

Mede namens het gehele SRA-bestuur

Jan Zweekhorst

drs. Jan Zweekhorst RB
voorzitter

Ronald Ogink

Roland Ogink RA
vicevoorzitter