Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 17-4-2020

Kamer: verdergaande steun bedrijfsleven vanwege corona

De Tweede Kamer wil verdergaande steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Via een aantal aangenomen moties tijdens de coronadebatten van donderdag 16 april wordt het kabinet verzocht om tal van maatregelen te nemen of bestaande regelingen te verruimen.

Tweede Kamer

Let op! SRA heeft enkele aangenomen moties hieronder voor u uitgeschreven. Deze artikelen zijn, omwille van de korte tijd die we hadden om te schrijven, niet uitputtend. Onderaan dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste aangenomen (of aangehouden en verworpen) moties, inclusief de bijbehorende verwijzingen.

NOW-regeling

De Kamer dringt onder meer aan om de NOW-regeling aan te passen. De regeling vergoedt een deel van de loonkosten bij een omzetverlies van minstens 20%. Volgens de Kamer zou voor concerns niet altijd het verlies aan concernomzet bepalend moeten zijn voor het recht op de NOW-regeling, maar ook het omzetverlies per aparte bv. Daarnaast zou bij het omzetverlies van seizoensbedrijven rekening moeten worden gehouden met hun pieken in de omzet.

Tozo-regeling

De Kamer wil ook de Tozo-regeling (bijstand voor zelfstandig ondernemers) aanpassen. Via deze regeling kunnen ondernemers in financiële moeilijkheden een uitkering op het sociaal minimum krijgen en/of bedrijfskapitaal. Gevraagd wordt om werkzaamheden van vóór maart dit jaar die in maart dit jaar gefactureerd zijn, buiten beschouwing te laten. Dit zou namelijk een verkeerd beeld geven over het geleden inkomensverlies.

Daarnaast wordt speciaal aandacht gevraagd voor flexwerkers. Door diverse oorzaken verliezen ze soms namelijk én hun baan én komen ze niet in aanmerking komen voor de Tozo-regeling.

TOGS-regeling

Verder wil de Kamer ook de TOGS-regeling verruimen. Via deze regeling kunnen getroffen bedrijven in aanmerking komen voor een onbelaste tegemoetkoming van € 4.000. Of een bedrijf hiervoor in aanmerking komt, hangt onder meer af van de SBI-code van de hoofdactiviteit van een bedrijf. De Kamer vraagt te onderzoeken of in bepaalde gevallen ook van de SBI-code van een nevenactiviteit kan worden uitgegaan. Het moet dan wel gaan om gevallen waarbij de nevenactiviteiten aansluiten bij de hoofdactiviteit van het bedrijf.

Uitbreiding verliesverrekening

Bedrijven kunnen verliezen beperkt verrekenen met winsten uit voorgaande en toekomstige jaren. Met name in de vennootschapsbelasting is de verliesverrekening de laatste jaren beperkt. Zo kan een verlies nog maar één jaar achterwaarts worden verrekend. Met het oog op de te verwachten negatieve gevolgen van het coronavirus op de winst van dit jaar, verzoekt de Kamer de mogelijkheden voor verliesverrekening te verruimen. Daarnaast vraagt men het mogelijk te maken de verliezen van dit jaar voor bv’s al op basis van een schatting te kunnen verrekenen met de winst van 2019.

Kabinet nu aan zet

Het kabinet is nu aan zet om de inhoud van de moties te onderzoeken en zo mogelijk te vertalen in regelgeving. Het kabinet is niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren, maar dit gebeurt meestal wel. Het is dan ook nog niet bekend wanneer de gewijzigde regelingen van kracht zullen worden.

Overzicht belangrijkste aangenomen moties, inclusief verwijzingen

Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020:


35430-10 Motie d.d. 14 april 2020 - J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Tielen en Palland over aanvullende maatregelen voor werkbehoud bij organisaties met een seizoenspiek
Besluit: Aangenomen.
Download

35430-11 Motie d.d. 14 april 2020 - P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Smeulders c.s. over voorkomen of beperken van kwetsbaarheid van arbeidsmigranten
Besluit: Aangenomen.
Download

35430-12 Motie d.d. 14 april 2020 - H.M. Palland, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Palland c.s. over uitbreiding van de NOW in verband met de aanspraak door concerns
Besluit: Aangenomen.
Download

35430-14 Motie d.d. 14 april 2020 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het verrekenen van inkomsten met de Tozo-uitkering
Besluit: Aangenomen.
Download

35430-15 Motie d.d. 14 april 2020 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over flexwerkers die niet in aanmerking komen voor een uitkering
Besluit: Aangenomen.
Download

35430-21 Motie d.d. 14 april 2020 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid
Motie van het lid Van Brenk over een passende oplossing voor (zelfstandig) ondernemers en werknemers
Besluit: Aangenomen.
Download

35430-22 Motie d.d. 14 april 2020 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Stoffer en Van Haga over aanpassing van de NOW door een representatieve periode voor de omzet te nemen
Besluit: Aangehouden.
Download

35430-24 Motie d.d. 14 april 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Baudet en Van Haga over een omzetvergoeding voor ondernemers die buiten de boot vallen
Besluit: Verworpen.
Download

2020Z06840 Motie d.d. 16 april 2020 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid
Gewijzigde motie van de leden Baudet en Van Haga over alle SBI-codes in aanmerking nemen bij toekenning van de TOGS (t.v.v. 35430-23)
Besluit: Aangenomen.
Download

35430-26 Motie d.d. 14 april 2020 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
Motie van de leden Van Haga en Baudet over directe verrekening van het geschatte verlies met de winst in 2019
Besluit: Aangenomen.
Download

35430-25 Motie d.d. 14 april 2020 - W.R. van Haga, Tweede Kamerlid|
Motie van de leden Van Haga en Baudet over verruimen van de verliesverrekening van de Vpb
Besluit: Aangenomen.
Download

Moties ingediend bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020

2020Z06826 Motie d.d. 16 april 2020 - A.P.C. (Tony) van Dijck, Tweede Kamerlid
Gewijzigde motie van het lid Tony van Dijck over het afzien van bonussen en dividenden bij herverzekering (t.v.v. 35433-5)
Besluit: Aangenomen.
Download

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.