Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 16-6-2022

CSRD: waarover moet een onderneming rapporteren als het gaat om ‘Social’?

Tijdens het webinar van maart jongstleden over de CSRD en de urgentie van verduurzamen in het mkb zijn er door de deelnemers vragen gesteld die SRA zou beantwoorden. Dit is de zevende vraag in een reeks.

Duurzaam ondernemen
De volgende vraag die binnenkort wordt beantwoord, luidt: waarover moet een onderneming rapporteren als het gaat om onderwerpen inzake 'Governance'? Heeft u meer vragen over de CSRD of andere vaktechnische vragen rond duurzaamheid, mail dan naar vaktechniek@sra.nl.

We hebben het eerder al kort gehad over waar de verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD aan moet voldoen. CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en gaat gefaseerd per 1 januari 2024 in. Nu gaan we dieper in op de inhoud waar de CSRD om vraagt. 

ESRS-raamwerk

De CSRD-rapportage moet worden opgesteld in lijn met een raamwerk. Dit raamwerk, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), dat nu ter consultatie ligt, geeft een goed beeld van de uiteindelijke inhoud van de rapportage. Het raamwerk bestaat uit vier onderdelen: een algemeen deel en drie inhoudelijke delen, bestaande uit onderwerpen over ‘Environmental’, ‘Social’ en ‘Governance’ (ESG). Eerder hebben we het algemene deel en het ‘Environmental’-deel van het raamwerk behandeld. In deze beantwoording gaan we dieper in op het tweede inhoudelijke onderdeel, de Social-onderwerpen waaraan de rapportage moet voldoen.

Vereisten Social, vier hoofdthema’s

De ESG-informatie die moet worden opgenomen in het bestuursverslag, bevat naast enkele algemene elementen ook specifieke elementen. De algemene elementen zien toe op de algehele strategie en het businessmodel van de onderneming en hoe dit beïnvloed wordt door de relevante duurzaamheidsonderwerpen. Deze relevante duurzaamheidsonderwerpen komen uit de dubbele materialiteitsanalyse die in een eerdere FAQ (vraag 5) is behandeld. Naast deze algemene vereisten zijn er ook specifieke vereisten die toe zien op de specifieke gebieden, Environmental, Social en Governance.

Ten aanzien van de Social-onderwerpen zijn er vier hoofdthema’s die behandeld moeten worden:

  1. eigen werknemers
  2. werknemers in de waardeketen
  3. getroffen gemeenschappen
  4. consument en eindgebruiker

Gedetailleerde informatie

Per hoofdthema dient in het bestuursverslag te worden weergegeven wat het beleid van de organisatie is, welke doelen zij heeft gesteld voor zichzelf, welke acties er ondernomen (gaan) worden en hoeveel middelen er beschikbaar worden gesteld om die acties te realiseren. Op deze manier geeft de onderneming aan hoe zij haar impact daadwerkelijk gaat veranderen.

Verplichte indicatoren hoofdthema’s

Elk van de vier hoofdthema’s bevat verplichte indicatoren die aangevuld kunnen worden met branchespecifieke of bedrijfsspecifieke indicatoren waar in de vorige FAQ aandacht aan is besteed. De verwachting is dat de branchespecifieke indicatoren in de loop van 2023 bekend worden gemaakt.

Voor het eerste hoofdthema, ‘eigen werknemers’, moet de onderneming informatie verstrekken over werkomstandigheden, gelijke kansen en overige elementen. Meer specifiek komt dit neer op indicatoren als opleidingsmogelijkheden, eerlijke beloning, loonkloof tussen man en vrouw en privacy op het werk.

Voor ‘werknemers in de waardeketen’, ‘getroffen gemeenschappen’ en ‘consument en eindgebruiker’ ligt de nadruk minder op de indicatoren en meer op de moeite die de onderneming neemt om deze stakeholders de ruimte te bieden om hun zorgen te uiten via vertrouwelijke kanalen en de actie die de onderneming daarop neemt. Voor de ‘consument en eindgebruiker’ ligt er naast de toelichting van deze meer passieve maatregel ook een meer actieve maatregel. Deze verplichting ziet toe op hoe de onderneming op een actieve manier een proces heeft ingeregeld om met consumenten en eindgebruikers in gesprek te gaan over de impact van het product of de dienst die de onderneming verricht.

Voor elk van de indicatoren zijn in het raamwerk vooraf gedefinieerde formules en tabellen voorbereid die de onderneming kan gebruiken om de benodigde informatie te presenteren.

Let op! En ter herinnering, al deze informatie moet extern worden getoetst door bijvoorbeeld de accountant.

Meer informatie