Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 6-4-2022

Nieuwe Branchesignalering Medisch: gevolgen van de nieuwe Wtza

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden, grotendeels ter vervanging van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). De nieuwe wet kan gevolgen hebben voor alle aanbieders in de zorg, ongeacht de grootte en rechtsvorm. U moet rekening houden met een meld-, vergunnings- en deponeringsplicht. De SRA-branche-expertgroep Medisch heeft de gevolgen voor u op een rij gezet.

Medisch specialist

Meldplicht

In het kader van de Wtza moeten alle zorgaanbieders die zorg of jeugdhulp willen gaan verlenen,  zich melden bij het CIBG. De meldingsplicht krijgt hierdoor een groter bereik en geldt bijvoorbeeld ook voor zorgaanbieders in de eerste lijn. De meldplicht geldt daarnaast ook voor ‘onderaannemers’ die misschien niet helemaal voldoen aan de begripsomschrijving van ‘zorgaanbieder’. Ook geldt de meldplicht voor bijvoorbeeld zzp’ers die in opdracht van een instelling werken, ook al zijn zij dus niet zelfstandig verantwoordelijk voor de zorgverlening. Uiterlijk 30 juni 2022 moet in principe aan de meldplicht zijn voldaan.

Vergunningsplicht

De Wtza-vergunning vervangt het systeem van de WTZi-toelating. De vergunningsplicht geldt voor medisch specialistische zorg vanaf één zorgverlener en voor instellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg verlenen vanuit de Wlz en/ of Zvw en daaruit bekostigd worden. Voor de vergunningsplicht bij ‘meer dan tien zorgverleners’ telt niet het aantal fte’s maar het aantal natuurlijke personen die als zorgverlener werkzaam zijn. Instellingen die op 1 januari 2022 nog geen WTZi-toelating hadden maar op grond van de Wtza wel vergunningsplichtig zijn, moeten vóór 1 januari 2024 een vergunning aanvragen.

Deponeringsplicht

Vóór 1 juni 2023 moeten voor alle zorgklanten de jaarcijfers over 2022 klaar zijn, of moeten de cijfers in de jaarrekening zijn omgezet naar de vereiste waarderingsgrondslagen.

Naar de branchesignalering