Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 25-7-2022

SRA reageert op instelling permanent Adviescollege toetsing regeldruk

Het ministerie van EZK consulteert op dit moment de instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk. SRA pleit ervoor om standaard de hele financiële keten -meer specifiek accountantskantoren- te betrekken bij het minimaliseren en beheersen van regeldruk bij mkb-ondernemingen.

Administratie

Het wetsvoorstel stelt een permanent adviescollege in dat onder meer toetst of bij nieuwe wet- en regelgeving aandacht is besteed aan het minimaliseren van de lasten die voorgenomen regelgeving met zich brengt, of de regeldrukkosten adequaat in beeld zijn gebracht en toetst of de onderbouwing voor de lasten helder is. Dit om een goede afweging door de wetgever mogelijk te maken. Deze toetsing vormt een belangrijk deel van de advisering aan de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. Het huidige Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) vervult reeds een dergelijke rol, maar eindigt wegens wetstechnische redenen per 1 december 2022. Het wordt wenselijk geacht dat een dergelijke functie wordt voortgezet.

Regeldruk

Het nieuwe adviescollege zal zich focussen op de toetsing van de werkbaarheid en transparantie van de regeldrukeffecten van voorgenomen regelgeving. Regeldrukeffecten zijn de investeringen en inspanningen die burgers, bedrijven en beroepsbeoefenaren moeten verrichten om zich aan wet- en regelgeving van de rijksoverheid te houden. Regeldrukeffecten bestaan uit regeldrukkosten en ervaren regeldruk. Wat betreft de ervaren regeldruk kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de werkbaarheid, de proportionaliteit en ervaren nut van regelgeving, die effecten hebben op de ervaren regeldruk.

Bij voorgenomen regelgeving gaat het om regelgeving op nationaal en Europees regelgeving voor zowel wetten, algemene maatregelen van bestuur als ministeriële regelingen. De doelgroepen waarover het adviescollege adviseert zijn bedrijven, burgers en professionals uit de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid. De beoordeling van voorstellen voor regelgeving van de Europese Commissie is een taak die het huidige ATR niet heeft

Werkbaarheid

Het adviescollege zal bij de toetsing van voorgenomen nationale regelgeving die regeldruk opleveren op regeldrukeffecten niet alleen bezien of deze goed in kaart zijn gebracht. Naast de berekende regeldruk maakt ook de “werkbaarheid” een belangrijk deel van de regeldruk uit. Met “werkbaarheid” wordt dan vooral gedoeld op de aansluiting bij de wijze van opereren van burgers, professionals en bedrijven. Ook dient het voorstel duidelijk te zijn, dienen omslachtige verplichtingen te worden vermeden, dient strijdigheid met verplichtingen uit hoofde van andere regelgeving te worden voorkomen en dient duidelijk te zijn waartoe de verplichting strekt. Een check of de doelgroep is betrokken (bijvoorbeeld via de zogenaamde MKB-toets), maakt deel uit van de beoordeling. 

Betrek mkb-praktijk

SRA juicht de instelling van het ‘nieuwe’ Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) toe. De SRA-kantoren ervaren dagelijks in hun praktijken hoe zeer mkb-bedrijven in de knel kunnen komen door niet werkbare en knellende wet- en regelgeving. Wij vinden het daarom van uiterst belang dat de mkb-praktijk waaronder juist de uitvoerende instanties, vanaf de tekentafel wordt betrokken bij de vormgeving van wet- en regelgeving en de mogelijke uitwerking daarvan in de praktijk. Ingewikkelde en soms contraproductieve regelgeving kan zo worden vermeden.

Door vooraf en proactief mee te denken met adviezen en -in het geval van bestaande wetgeving-, signalen af te geven over ervaren regeldruk op de plek waar het toe doet, kan de motor van de Nederlandse economie op een juiste manier draaien. Wetgeving gericht op mkb-ondernemingen kan dan vooral eenvoudiger, eenduidiger (consistenter) en praktijkgericht worden vormgegeven.

Verbindend inzicht

We beseffen dat daarvoor inmiddels de ook door ons bepleitte MKB-toets is ingevoerd. Hierbij maken we graag de kanttekening dat veel mkb-bedrijven voor de uitleg en interpretatie, verwerking en uitvoering van wet- en regelgeving juist gebruikmaken van accountantskantoren. De daar werkzame professionals zijn vaak de verbindende schakel tussen ondernemer en bijvoorbeeld uitvoeringsinstanties of toezichthouders, en hebben direct inzicht in de werkbaarheid en praktische toepasbaarheid van bestaande en voorgenomen wetgeving.

SRA ziet en ervaart dat ministeries en uitvoeringsorganisaties een beroep doen op partijen in de financiële keten bij de vormgeving van nieuwe wet- en regelgeving. Zoals bijvoorbeeld onlangs bij de NOW-regeling. Maar wat ons betreft zou die betrokkenheid gewenst zijn op alle dossiers en thema’s die ondernemers en ondernemingen in het mkb aangaan.   

Vermijd ontwerpfouten

Aangezien het nieuwe adviescollege zich nadrukkelijk ook gaat richten op de werkbaarheid en toepasbaarheid van nieuwe en bestaande wet- en regelgeving, pleiten we ervoor om standaard de hele financiële keten -meer specifiek de belastingadviseurs en accountants werkzaam in de praktijk bij accountantskantoren- te betrekken bij het minimaliseren en beheersen van regeldruk. Daarvoor zou heel gemakkelijk kunnen worden aangesloten bij de Handreiking MKB-toets.

Lees de gehele reactie

Consultatie