Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 9-6-2022

Waarover moet een onderneming rapporteren als het gaat om CSRD-onderwerpen inzake ‘Environmental’?

Tijdens het webinar van maart 2022 over de CSRD en de urgentie van verduurzamen in het mkb zijn er door de deelnemers vragen gesteld die SRA zou beantwoorden. Dit is de zesde vraag in een reeks.

Duurzaam ondernemen
De volgende vraag die binnenkort wordt beantwoord, luidt: waarover moet een onderneming rapporteren als het gaat om onderwerpen inzake 'Social'? Heeft u meer vragen over de CSRD of andere vaktechnische vragen rond duurzaamheid, mail dan naar vaktechniek@sra.nl.

We hebben het eerder al kort gehad over waaraan de verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD moet voldoen. CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive en gaat gefaseerd per 1 januari 2024 in. Nu gaan we dieper in op de inhoud waar de CSRD om vraagt.

ESRS-raamwerk

De CSRD-rapportage moet worden opgesteld in lijn met een raamwerk. Dit raamwerk, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en dat nu ter consultatie ligt, geeft een goed beeld van de uiteindelijke inhoud van de rapportage. Het raamwerk bestaat uit vier onderdelen: een algemeen deel en drie inhoudelijke delen, bestaande uit onderwerpen over 'Environmental', 'Social' en 'Governance' (ESG). Eerder hebben we het algemene deel van het raamwerk behandeld. In deze beantwoording gaan we dieper in op het eerste inhoudelijke onderdeel, de Environmental-onderwerpen waaraan de rapportage moet voldoen.

Vereisten Environmental, vijf hoofdthema's

De ESG-informatie die moet worden opgenomen in het bestuursverslag bevat naast enkele algemene elementen ook specifieke elementen. De algemene elementen zien toe op de algehele strategie en het businessmodel van de onderneming en hoe dit beïnvloed wordt door de relevante duurzaamheidsonderwerpen. Deze komen uit de dubbele materialiteitsanalyse die in de vorige FAQ is behandeld. Naast deze algemene vereisten zijn er ook specifieke vereisten die toezien op de specifieke gebieden Environmental, Social en Governance.

Ten aanzien van de Environmental-onderwerpen zijn er vijf hoofdthema’s die behandeld moeten worden:

  1. klimaatverandering
  2. vervuiling
  3. water en mariene grondstoffen
  4. biodiversiteit en ecosystemen
  5. grondstofgebruik en circulariteit

Gedetailleerde informatie

Per hoofdthema dient in het bestuursverslag te worden weergegeven wat het beleid van de organisatie is, welke doelen zij heeft gesteld voor zichzelf, welke acties er ondernomen (gaan) worden en hoeveel middelen er beschikbaar worden gesteld om die acties te realiseren. Op deze manier geeft de onderneming aan hoe zij haar impact daadwerkelijk gaat veranderen.

Voor 'Klimaatverandering' en 'Grondstofgebruik en circulariteit' moet de onderneming daarnaast informatie verstrekken over een transitieplan. Meer specifiek moet de onderneming aangeven hoe zij in lijn gaat acteren met het Klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken de klimaatopwarming te beperken tot maximaal 1,5°C, en acties te nemen rondom de circulaire economie (reductie primair grondstofgebruik). Afhankelijk van de omvang van de CO2-uitstoot en de intensiteit van het grondstofverbruik van de onderneming kan dit een zeer complex of een eenvoudiger onderdeel worden. In het geval van een complex transitieplan heeft de onderneming mogelijk externe expertise nodig.

Verplichte indicatoren

Elk van de vijf hoofdthema’s bevat verplichte indicatoren die aangevuld kunnen worden met branchespecifieke of bedrijfsspecifieke indicatoren waar in de vorige FAQ aandacht aan is besteed. Het gaat te ver om alle verplichte indicatoren hier te benoemen, maar een kleine greep uit de indicatoren geeft CO2-uitstoot, vervuiling van lucht, water of grond, watergebruik, druk op biodiversiteit en de in- en uitstroom van grondstoffen. Voor elk van de indicatoren zijn in het raamwerk vooraf gedefinieerde tabellen voorbereid die de onderneming kan gebruiken om de benodigde informatie te presenteren.

Financiële risico's

Als laatste dient de onderneming aan te geven wat de mogelijke financiële effecten en risico's zijn, mochten de doelen van elk van de hoofdthema's niet tijdig worden gerealiseerd. Deze financiële effecten kunnen bijvoorbeeld toezien op het risico van een duurzame waardevermindering van vaste activa, het krijgen van boetes of het verliezen van klanten of productiecapaciteit op zowel de korte, middellange als lange termijn.

En ter herinnering: al deze informatie moet extern worden getoetst door bijvoorbeeld de accountant.

Meer informatie