Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 7-9-2023

Commissies Tweede Kamer: wat is wel en niet controversieel?

Alle vaste commissies van de Tweede Kamer vergaderen deze week over de voortgang van de activiteiten die onder kabinet Rutte IV gestart zijn. Onderwerpen die politiek gevoelig liggen, kunnen in de periode dat het kabinet demissionair is door de Tweede en/of Eerste Kamer controversieel worden verklaard: zij worden voorlopig van de agenda afgehaald.

Tweede Kamer

Op de zogeheten groslijsten van de vaste commissies voor Financiën, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat stond een aantal 'eventueel controversieel te verklaren' onderwerpen die voor SRA, de kantoren en hun klanten interessant zijn.

Toekomst accountantsorganisaties

In het kader van het dossier Accountancy is het volgende te melden: 

  • De zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector is door de vaste commissie voor Financiën niet controversieel verklaard en zal dus verder in behandeling worden genomen.
  • Ten aanzien van de geplande activiteiten (bijvoorbeeld de Openbare technische briefing Wetenschapstoets Toekomst Accountancysector (gepland najaar 2023) wordt in de commissievergadering van 14 september een besluit genomen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat het ministerie van Financiën het Wetsvoorstel toekomst accountancysector op korte termijn naar de Tweede Kamer zal sturen.

Fiscale dossiers

De vaste commissie voor Financiën achtte alleen de brieven uit het dossier Autobelastingen die gaan over het onderwerp 'betalen naar gebruik' controversieel. Dit betekent dat onder meer de volgende fiscale dossiers naar het oordeel van de commissie niet controversieel zijn:

Ook een aantal initiatiefwetsvoorstellen (Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief, Wetsvoorstel Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting) werd door de commissie niet controversieel geacht.

Witwassen

De commissie verklaarde de Wet plan van aanpak witwassen wel controversieel. Het gaat daarbij om wijziging van de wet in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000 en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie. In dat kader is ook de brief van de regering over de voortgang van de beleidsagenda aanpak witwassen controversieel verklaard.

Duurzaamheid en modernisering sanctiestelsel

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat besloot om alle zaken rondom energiebeleid, klimaat en duurzaamheid niet controversieel te verklaren. Verder verklaarde de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel niet controversieel. Eerder deze maand reageerde SRA op de preconsultatie rond dit onderwerp.

Levend document

De Tweede Kamer stemt volgende week over de groslijsten en dan wordt duidelijk welke onderwerpen daadwerkelijk controversieel worden verklaard. Deze onderwerpen komen niet op de Kameragenda tot het moment dat er een nieuw kabinet is aangetreden.

De lijst met controversieel verklaarde onderwerpen kan overigens veranderen. Commissies en fracties kunnen nieuwe onderwerpen voordragen en het omgekeerde kan ook gebeuren: een commissie kan voorstellen om een eerder controversieel verklaard onderwerp toch te behandelen.

Na de verkiezingen komen bij het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer alle controversieel verklaarde zaken opnieuw op de agenda van de commissies, om te bepalen of de controversiële status behouden moet blijven.