Thuis in uw branche

Kosten review

Overzicht van de review kosten voor SRA-kantoren.

Toetsingskosten SRA-kantoren 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2022 is het volgende vastgesteld:

Voor alle SRA-kantoren geldt dat de kosten verbonden aan één reguliere toetsingsdag (1 dag met 2 reviewers) per cyclus (6 jaar) voor rekening zijn van SRA. Derhalve wordt de eerste toetsingsdag van de reguliere toetsing niet doorbelast aan het kantoor. De overige dagen worden wel doorbelast volgens de geldende tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Voorheen kregen alleen niet-Wta vergunninghouders een reviewbudget toegekend. De reeds bestaande reviewbudgetten zijn geïndexeerd per 1 januari 2023.

Alle overige kosten voor reguliere toetsingen, hertoetsingen en ontwikkelingsgesprekken worden volgens onderstaande tarieven doorbelast.

Ontwikkelingsgesprek (voorheen inventarisatiegesprek)

Dit wordt in 1 dagdeel op het kantoor uitgevoerd door de regiocoördinator. Hier wordt € 1.890 voor doorbelast. Dit is inclusief voorbereiding en de verslaglegging.

Kosten review

  • Regiocoördinator één dag: € 2.415
  • Medereviewer één dag: € 1.575
  • Fiscale medereviewer één dag: € 1.365 

Voor 1 dagdeel wordt de helft van bovenstaande tarief doorbelast.

Meerwerk

Bij het uitvoeren van meerwerk worden de kosten van extra gemaakte uren doorberekend aan een kantoor. Het uurtarief voor meerwerk is € 175 per uur. Deze kosten worden in rekening gebracht conform afspraak met de regiocoördinator. Meerwerk doet zich voor als bijvoorbeeld extra toetsingen moeten worden gedaan om tot een goed oordeel te komen, als nadere uitleg moet worden verstrekt op beoordelingen van dossiers, bij beoordelen van het verbeterplan of na te zenden stukken of een eindbespreking in het kader van de verslaglegging.

Vergelijking kosten NBA-review

Ter vergelijking onderstaand de kosten die NBA rekent voor een review (artikel 12, Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen). Voor de gedetailleerde indeling van de categorieën verwijzen wij u naar de totale verordening.

Artikel 12, Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

1. De tarieven bedoeld in artikel 3, vierde lid, luiden als volgt:

Categorie Toetsing Tarief hertoetsing
I (1 accountant omzet < € 450.000) € 1.650 € 3.200
II (1 accountant omzet > € 450.000) € 2.350 € 4.155
III (1 accountant en assuranceopdrachten) € 2.350 € 4.155
IV (2 accountants zonder assuranceopdrachten) € 2.650 € 4.870
V (2 accountants en assuranceopdrachten) € 3.650 € 6.510
VI (3 tot 9 accountants) € 4.750 € 9.020
VII (10 tot en met 49 accountants) € 25.000 € 44.895
VIII (50 tot en met 200 accountants) € 41.500 € 74.825
IX (vanaf 200 accountants) € 66.500 € 119.720

2. In het geval als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, worden de tarieven bedoeld in het eerste lid, verhoogd met € 1.320,- per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle.

3. Het tarief dat op grond van het eerste lid in rekening wordt gebracht voor een toetsing van een accountantspraktijk of een accountantsafdeling welke is ingedeeld  in categorie III, kan met eenheden van € 125,- worden verminderd, maar niet verder dan tot € 1.320,-, in het geval de toetsing uitsluitend wordt uitgevoerd door een toetser optredend als teamleider.

Fiscale review

Voor een fiscaal review uitgevoerd door een fiscalist als medereviewer wordt er € 1.365 per dag extra doorberekend.

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren