Thuis in uw branche

Review: Richtlijnen voor het SRA-lidmaatschap en de toetsing

Voorbereiding op de toetsing

Het SRA-lidmaatschap ziet op de gehele (netwerk)organisatie. Als een SRA-kantoor een fusie/overname aangaat of wanneer er een afsplitsing/verzelfstandiging plaatsvindt, vragen wij de nieuwe organisatie(s) dit aan SRA kenbaar te maken.

In het kader van splitsing/verzelfstandiging/fusies/overname zijn de volgende situaties beschreven:

  • verzelfstandiging van een deel van het kantoor. Onder verzelfstandiging wordt verstaan dat een deel van het klantenbestand of het personeelsbestand overgaat naar een andere juridische eenheid;
  • splitsing van het kantoor. Onder splitsing wordt verstaan dat een kantoor niet langer in de dezelfde organisatie wordt voortgezet; er ontstaat een wezenlijk andere omvang van de kantoren en geen der nieuwe kantoren verkrijgt meer dan 70% van de in het voorgaande boekjaar behaalde omzet;
  • fusie met een ander accountantskantoor. Onder fusie wordt verstaan het samengaan van twee gelijke of vrijwel gelijke kantooreenheden;
  • het overnemen van een ander accountantskantoor. Onder overnemen wordt verstaan het overnemen van een accountantspraktijk die minder dan 30% van de in het voorgaand boekjaar behaalde omzet verwezenlijkt heeft dan dat van het overnemende kantoor.
  • De wettelijke controles worden uitgevoerd of ondergebracht in een aparte Audit bv / Wta-vergunning staat op naam van een aparte Audit bv. Als er sprake is van meerdere eigenaren c.q. gedeeld aandeelhouderschap van de Audit bv, dan moet de Audit bv zelfstandig SRA-lid zijn/worden. Indien er sprake is van 100% eigenaarschap tussen het SRA-lid en de Audit bv, is de Audit bv onderdeel van het kantoor (SRA-lid) en wordt het kantoor als Wta-vergunninghouder geregistreerd.

De reviewcommissie bepaalt of er een toetsing plaats moet vinden. De richtlijn is dat er binnen 3 maanden onderzoek plaatsvindt naar de nieuwe situatie. Er zal worden bekeken of het interne kwaliteitssysteem in opzet voldoet. 

Bovengenoemd onderzoek wordt niet gezien als een ballotageprocedure en er wordt daarom geen entreegeld geheven. De kosten voor het onderzoek worden wel doorbelast.

Bekijk de tarieven

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60