Thuis in uw branche

Review: Stappenplan ballotagetoetsing

SRA is een kwaliteitskeurmerk. Dit omvat een aantal formele kwaliteitseisen. De onafhankelijke reviewcommissie van SRA toetst deze kwaliteit, vóór aanvang maar ook tijdens het lidmaatschap. Lees in vier stappen wat dat voor u betekent.

Stappenplan

Stap 1: Ballotage-lid

Op het moment dat u het inschrijfformulier, het opgaveformulier omzetgegevens en de instapkosten heeft voldaan, is uw kantoor ballotage-lid. U mag zich dan nog niet profileren als SRA-lid, maar al wel gebruikmaken van de faciliteiten die SRA te bieden heeft. 

Stap 2: De collegiale toetsing (ballotage en reguliere review)

Een collegiale toetsing houdt in dat de kwaliteit van uw kantoor getoetst wordt. De reviewcommissie neemt het functioneren van uw kantoor kritisch onder de loep op alle domeinen. Tijdens de ballotagetoetsing wordt de organisatiestructuur besproken, wordt de opzet van uw interne kwaliteitssysteem getoetst en worden dossiers getoetst. Het reviewteam bepaalt op basis van de omvang van uw praktijk en het onderzoek naar het kwaliteitsstelsel hoeveel en welke dossiers er getoetst worden. Als uw kantoor voldoet aan de kwaliteitseisen kan het lidmaatschap worden verleend.

Indien uw kantoor bij een ballotagereview geen ruime voldoende krijgt maar er vertrouwen bestaat dat binnen afzienbare termijn dit wel het geval zal zijn, kan de ledenadministratie het kantoor registreren als aspirant-lid. Aspirant-lidmaatschap kan ook worden toegekend indien de ballotageprocedure langer duurt dan een jaar, bijvoorbeeld wegens afwachting van de toetsingsprocedure van de Raad voor Toezicht. Een aspirant-lid is contributie plichtig en mag wel gebruik maken van de faciliteiten van SRA om het kantoor op het gewenste niveau te krijgen; het mag zich echter niet profileren als SRA-kantoor. Bij advies tot aspirant lidmaatschap is een voordracht aan het bestuur niet nodig. Het is, op termijn, natuurlijk de bedoeling om wel het vereiste niveau te behalen. Na toekenning van een aspirant-lidmaatschap wordt over maximaal 1 jaar teruggekomen voor een vervolgreview. In deze periode zit een aspirant-lid nog in de ballotageprocedure.

Een kantoor dat in de hertoetsingsprocedure van de Raad voor Toezicht zit, kan het lidmaatschap van SRA aanvragen. De NBA wil zicht houden op het verloop van het verbeteringsproces en houdt deze kantoren onder haar hoede tot het kantoor door de Raad voor Toezicht met een voldoende beoordeeld is. In sommige gevallen is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een gezamenlijke toets van de NBA en SRA. Het initiatief voor een gezamenlijke toetsing ligt bij het kantoor. De Raad voor Toezicht en SRA hebben hierover contact.

Indien een kantoor het lidmaatschap aanvraagt en onlangs door de Raad voor Toezicht is getoetst, is het volgende afgesproken. Voorwaarde is dat de beoordeling van deze toetsing voldoende was, anders is de voorgaande alinea van toepassing. Het kantoor wordt gevraagd een kopie van de NBA-toetsing aan SRA te sturen en de vragenlijst kwaliteitsbeheersing (en aanvullende gegevens) aan te leveren. Op basis hiervan beoordeelt de regiocoördinator of een SRA-toetsing nog noodzakelijk is. Over het algemeen zal dit wel het geval zijn, daar SRA ook naar andere zaken kijkt (bijvoorbeeld op fiscaal gebied).

Stap 3: Het advies

Na afloop van de toetsing maakt de regiocoördinator een verslag. De reviewcommissie geeft op basis van het verslag aan het SRA-bestuur een advies over het lidmaatschap. Dit advies wordt gedragen door de voltallige reviewcommissie en is een belangrijke input voor de besluitvorming van het bestuur. Het bestuur beslist over het lidmaatschap en uw kantoor wordt van dit besluit schriftelijk op de hoogte gebracht.

Stap 4: U bent lid, en nu?

Nadat het bestuur uw lidmaatschap officieel heeft goedgekeurd, blijft SRA verantwoordelijk voor uw collegiale toetsingen. Elk bij SRA aangesloten kantoor wordt (tenminste) een keer per zes jaar getoetst en de SRA-reviewcommissie komt met regelmaat langs voor een inventarisatiegesprek. U valt onder het doorlopend toezicht van SRA en bent daarmee vrijgesteld van toetsing door de Raad voor Toezicht (NBA). Toetsingen door het review-team van SRA zijn streng maar rechtvaardig en moeten vooral een coachend karakter hebben. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de het SRA-lidmaatschap, kijk dan hier op onze website of neem dan contact op met:

Mieke Herinckx-Meijer 

Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E mmeijer@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren