Sla menu over
Thuis in uw branche

AFM

Informatie-uitwisseling op het gebied van kwaliteit en toezicht op accountantsorganisaties

Duurzame kwaliteit bevorderen en verankeren bij onze leden. En zorgen dat die kwaliteit ervaren wordt bij alle betrokkenen in de financiële keten. SRA staat voor kwaliteit. Dat is wat ons als vereniging drijft en wat ook is vastgelegd in het verenigingsbeleid: de beheersing, bewaking, toetsing, verbetering en borging van kwaliteit staan centraal.

Administratie

Om kwaliteit in de keten duurzaam te kunnen verankeren is samenwerking met alle stakeholders cruciaal. Eind 2021 heeft SRA een nieuw convenant getekend met de toezichthouder, de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). In dit convenant hebben de AFM en SRA afspraken gemaakt over kennis- en informatie-uitwisseling op het gebied van kwaliteit en het toezicht op accountantsorganisaties zoals bedoeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties. 

Meer specifiek valt hierbij te denken aan:

  • kennis en informatie over risico’s in markten en segmenten waarin accountantsorganisaties actief zijn;
  • signalen of ontwikkelingen bij accountantsorganisaties;
  • elkaar wederzijds informeren over de jaaragenda en planning.

Het informatieconvenant is van kracht na publicatie in de Staatscourant (12 januari 2022), en gaat uit van de situatie waarin de AFM zelfstandig alle kwaliteitstoetsingen in het wettelijke controledomein bij vergunninghoudende accountantsorganisaties uitvoert.

De Wta en kwaliteitstoetsingen

Tot 2022 voerde SRA deze kwaliteitstoetsingen bij de SRA-kantoren met een Wta-vergunning uit, op basis van een convenant met de AFM. Dit convenant kwam tot stand op basis van artikel 48 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Dat artikel stelt dat de AFM rekening houdt met de uitkomst van de kwaliteitstoetsingen (de beoordeling van de werking van door accountantsorganisaties gehanteerde stelsels van kwaliteitsbeheersing) door andere organisaties, zoals SRA.

Het Wetsvoorstel toekomst accountancysector (consultatie juli 2021) voorziet in een wetswijziging. Het toezicht op accountantsorganisaties moet eenvoudiger en transparanter, oordeelde de Commissie toekomst accountancysector. De minister van Financiën kondigde in zijn brief van 20 maart 2020 aan de Tweede Kamer aan, dat hij deze aanbeveling overnam. Met het wetsvoorstel wordt de toezichtuitvoering (kwaliteitstoetsingen) volledig ondergebracht bij de AFM. 

Contact

Mieke Herinckx-Meijer 

Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E mmeijer@sra.nl
T 030 656 60 60